ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

 

Priveste: modificarea HCL nr. 44/2007 cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Judetul Teleorman, cu municipiile Rosiorii de Vede, Turnu Magurele si orasele Zimnicea si Videle pentru infiintarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta de lucru extraordinara, avand in vedere:

-                      expunerea de motive nr. 13214 din 11 iunie 2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-                      raportul nr. 13266 din 12 iunie 2007 al Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului;

-                raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-                prevederile art. 3, alin. (1) si (2), lit. "e" din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

-                prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;

-                prevederile art. 2, lit. "c", art. 5, alin. (1) si (3), art. 8, art. 91, alin. (1) si (2) si ale art. 137, alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata;

-                prevederile art. 57 din Legea nr. 24/2000, cu privire la Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

-                prevederile art. 17 si art. 36, alin. (7), lit. "c" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2), lit. "d" si ale art. 115, alin. (1), lit. "b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1.- Se modifica art. 3 al HCL nr. 44/2007 si va avea urmatorul cuprins: "Se aproba participarea municipiului Alexandria, in calitate de actionar la noua societate, cu un capital de 30.000 lei, reprezentand 30% din capitalul social".

Art.2.- Se modifica art. 5 al HCL nr. 44/2007 si va avea urmatorul cuprins: "Se desemneaza ca reprezentant al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al societatii dl. Mircea Dumitrescu".

Art. 3.- Se modifica pct. 6.1. si 6.3. ale art. 6 din Actul constitutiv, anexa la HCL 44/2007 si vor avea urmatorul cuprins:

-   "6.1.- Capitalul social total subscris al societatii este de 100.000 lei divizat in 1.000 de actiuni, numerotate de la 1 la 1.000, cu o valoare nominala de 100 lei fiecare".

-   "6.3.- Actionarii participa la capitalul social cu aporturi in bani subscrise si varsate dupa cum urmeaza:

 

a)  Judetul Teleorman detine actiuni numerotate de la 1 la 100 inclusiv, integral platite, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 10.000 lei, reprezentand 10 % din capitalul social;

b)  Municipiul Alexandria detine actiuni numerotate de la 101 la 400 inclusiv, integral platite, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 30.000 lei, reprezentand 30 % din capitalul social;

c)  Municipiul Turnu Magurele detine actiuni numerotate de la 401 la 600 inclusiv, integral platite, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 20.000 lei, reprezentand 20 % din capitalul social;

d) Municipiul Rosiorii de Vede detine actiuni numerotate de la 601 la 800 inclusiv, integral platite. reprezentand aportul in bani in valoare de 20.000 lei, reprezentand 20 % din capitalul social;

e) Orasul Zimnicea detine actiuni numerotate de la 801 la 900 inclusiv, integral platite, reprezentand aportul in bani in valoare de 10.000 lei, reprezentand 10 % din capitalul social;

f) Orasul Videle detine actiuni numerotate de la 901 la 1.000 inclusiv, integral platite, reprezentand aportul in bani in valoare de 10.000 lei, reprezentand 10 % din capitalul social.

Art. 4.- Se modifica pet. 16.1 al art. 16 din Actul constitutiv, anexa la HCL 44/2007 si va avea urmatorul cuprins:

- "16.1. Societatea este administrata de 7 (sapte) administratori care formeaza Consiliul de Administratie. Numirea membrilor Consiliului de Administratie ("administratorii") este temporara si revocabila.

-        din partea Judetului Teleorman -______________________________

-        din partea Judetului Teleorman -______________________________

-        din partea municipiului Alexandria - Dumitrescu Mircea

-        din partea municipiului Turnu Magurele -________________________

-       din partea municipiului Rosiorii de Vede -________________________

-       din partea orasului Videle -___________________________________

-        din partea orasului Zimnicea -_______________________________

Art. 5.- Prin grija Serviciului secretariat administrativ prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei de urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului pentru cunoastere si punere in aplicare.

 

Presedinte de sedinta: Contrasemneaza:

Consilier, Secretar,

Florea Voicila Jr. IULIAN PURCARU

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 63 /14 iunie 2007