ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: modificarea HCL nr. 136 din 14 octombrie 2005 cu privire la preluarea unor imobile si a terenurilor aferente din patrimoniul M.Ap.N. (UM 01462) in domeniul public al municipiului Alexandria.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-     expunerea de motive nr. 10165 / 23.04 2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-      raportul nr.1028 / 24.04 2007 al Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului;

-      raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-      prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-      prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

-      prevederile art. 36, alin.(2), lit. "c" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) si ale art. 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1.- Se aproba modificarea art. 1 din HCL nr. 136/14 octombrie 2005 care va avea urmatorul cuprins: "Se aproba preluarea conform Legii 213/1998, a imobilelor si terenurilor aferente (cod 902, 28.67, 30.85 si 51.98 Alexandria) din domeniul public al statului si administrarea M.Ap.N. in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 2.- Prin grija Serviciului secretariat administrativ prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Ministerului Apararii Nationale si Directiilor economica si urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului pentra cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 42 / 26 aprilie 2007