ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: stabilirea amplasamentului si a destinatiei pentru monument de for public, situat in strada Dunarii, zona blocului 1603

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru , avand in vedere :

-  expunerea de motive nr. 10.294 aPrimarului municipiului Alexandria;

-  raportul nr. 10.332 / 24.04.2007 al Directiei Urbanism , Amenajarea Teritoriului , Protectia Mediului;

-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii  de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;

-  prevederile art. 2, alin. (1) si art. 4, lit. "a" din Legea nr.  120/04.05.2006, privind monumentele de for public;

-  prevederile art. 12, alin. (1) si (2), din Legea 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-  prevederile Legii 50 /  1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modiflcata;

-  prevederile, art.36, alin. (2), lit."c ", si alin. (5), lit. "d" si art. 125, alin.l, din Legea 215 / 23 aprilie 2001, a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit."b", din Legea 215 / 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

HOTARASTE:

Art. l. Se aproba stabilirea amplasamentului si a destinatiei pentru monument de for public, situat in municipiul Alexandria, str. Dunarii, zona blocului 1603.

Art. 2. Amplasamentul si suprafata terenului sunt prezentate in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa, Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 41/ 26 aprilie 2007