ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea destinatiei unui spatiu pentru colectarea selectiva a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice de la gospodariile particulare.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria judetul Teleorman intrunit in sedinta de lucru ordinara, avand in vedere:

-expunerea de motive nr. 10150/23.04.2007 Primarului municipiului Alexandria ;

-raportul nr. 10151/23.04.2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia mediului;

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria ;

-prevederile Legii nr. 50/1991, modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor, republicata;

-prevederile art5 , alin.1 din H.G 448 / 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

-prevederile art. 36 , alin. (2) lit. "c" si ale alin. (4) lit."f" din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala , republicata;

 

In temeiul prevederiior art. 45 alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin.(1), lit."b" din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba destinatia de spatiu pentru colectarea selectiva a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice de la gospodariile particulare, a imobilului amplasat pe terenul aflat in administrarea SC. Terma Serv S.R.L si in cladirea ce apartine S.C Edilul S.R.L , situate in incinta Centralei Termice de Zona, municipiul Alexandria, judetu! Teleorman.

Art.2. Amplasamentul, localizarea si suprafata sunt prevazute in anexa nr. 1, anexa nr.2 si anexa nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.3. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta hotarire va ti transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Urbanism .Amenajarea Teritoriului , Protectia Mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 40 26 aprilie 2007