ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii intersectie cu str. Bucuresti.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta de lucru ordinara, avand in vedere :

-         expunerea de motive nr. 1726 / 22.01.2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-         raportul nr. 2014 / 23.01.2007 al Directiei de Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protectia mediului;

-         raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-         prevederile H.C.L. nr. 33 / 2006, privind aprobarea unor taxe si tarife;

-         prevederile Legii nr. 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

-         prevederile art. 36, alin. (2), lit. c si ale alin. (5), lit. a din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art.l 15, alin. (1), lit b din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba inchirierea prin Iicitatie publica, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii intersectie cu str. Bucuresti.

Art.2. Suprafata ce se inchiriaza, amplasamentul, durata inchirierii, precum si obiectol de acti -vitate sunt prevazute in anexa nr.l, planul de incadrare in zona in anexa nr. 2, iar planul de situatie in anexa nr. 3, care fac parte integranta din prqzenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si pentru semnarea contractului de inchiriere.

Art.4. Prin grija Serviciului secretariat administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei de Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protectia mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

Consilier, SECRETAR,
Prof. Ioana PANAGORET
Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 33 / 26 aprilie 2007