ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: inchirierea suplimentarea “ Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea comunitatii locale” pe anul 2007, finantat din bugetul fondului de somaj si  partial din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 10/09.02.2007.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta de lucru, avand in vedere:

-         expunerea de motive nr.10441/25.04.2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-         referatul comun nr.1361 si nr. 1781 din 25.04.2007 al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public si al serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Cormeciale si Protectie Sociala;

-         raportul comun de specialitate nr. 10440/25.04.2007 al Directiei Economice si compartimentului Resurse Umane din cadrul  Primariei municipiului Alexandria; avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;

-         adresa nr. 16008/30.08.2006 a Primariei municipiului Alexandria catre A.J.O.F.M prin care s-a solicitat un numar de 150 locuri de munca ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea comunitatii locale;

-         adresa nr.  3315/24.04.2007 a A.J.O.F.M.Teleorman, prin care s-a suplimentat Programul de ocupare temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea comunitatii locale” pentru anul 2007 cu un numar de 23 locuri de munca;

-         prevederile art.78    din Legea nr.76/2002 modificata si completata prin Legea nr. 107/2004 coroborat cu H.G. nr. 174/2004 modificata si completata prin H.G. nr. 934/2004 si H.G. nr.377/2002 modificata si completata prin H.G. nr.937/2004 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

-         prevederile art.36 alin 2 lit.d din Legea 215/2001, a administratiei publice locale republicata;

 

In temeiul prevederilor art.45 alin.l si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/23.04.2001, a administratiei publice locale, republicata,

 

HOTARASTE:

ART.l.Se aproba suplimentarea “PROGRAMULUI DE OCUPARE TEMPORARA A FORTEI DE MUNCA PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALE” pe anul 2007, finantat din bugetul fondului de somaj si partial din bugetul local cu un numar de 23 locuri de munca.

ART.2. Lucrarile si activitatile de interes pentru comunitate sunt prevazute in anexa la H.C.L. nr. 10/09.02.2007.

ART.3. Se imputerniceste primarul sa repartizeze, in limita numarului de persoane prevazut la art. 1 locurile de munca subventionate pe lucrari de interes comunitar si sa le atribuie celor care executa aceste lucrari.

ART.4. Serviciul Secretariat Administrativ va transmite prezenta hotarare Prefecturii judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public, serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Comerciale, Protectie Sociala - Alexandria si A.J.O.F.M Teleorman, pentru cunoastere si aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 32 / 26 aprilie 2007