ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: modificarea si completarea hotararii nr. 130 din 29 septembrie 2005 cu privire la preluarea fara plata din proprietatea publica a statului si administrarea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane in proprietatea publica a municipiului Alexandria, a imobilului si terenului din str. Al. Ghica nr. 121.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-        expunerea de motive nr. 7819 din 16 martie 2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-        raportul nr. 7825 din 19 martie 2007 al Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului;

-        adresa nr. 1086/2007 a Prefecturii Judetului Teleorman;

-        raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-        prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-        prevederile art. 36, alin.(2), lit. "c" din Legea din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) si ale art. 115 , alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1.- Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 130 din 29 septembrie 2005 cu privire la preluarea fara plata din proprietatea publica a statului si administrarea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane in proprietatea publica a municipiului Alexandria, a imobilului si-terenului din str. Al. Ghica nr. 121, prin introducerea a doua noi articole, care vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - Reamenajarea si modernizarea spatiilor de locuit din imobilul P+4E din strada Al. Ghica nr. 121, precum si refacerea iluminatului si a imprejmuirii imobilului pe noua limita de proprietate, se vor realiza din fondurile proprii ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 4. - Se aproba ca 3 (trei) apartamente reamenajate si modernizate in imobilul P+4E situat in strada Al. Ghica 121, sa fie date in administrarea Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Teleorman.

Art. 3 va deveni art. 5 si art. 4 va deveni art. 6."

Art. 2.- Prin grija Serviciului secretariat administrativ prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Teleorman si Directiilor economica si urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 29 / 30 martie 2007