ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: modificarea si completarea hotararii nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Consiliul Judetean Teleorman si Consiliile locale Rosiori de Vede, Turnu Magurele, Videle si Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canalizare.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-        expunerea de motive nr. 8473 din 23 martie 2007 a Primarului municipiului Alexandria;

-        raportul nr. 8502 din 26 martie 2007 al Serviciului secretariat-administrativ;

-        raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;

-        prevederile  O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005;

-        prevederile art. 11, alin.(l) si ale art. 13, alin. (1) si (4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115 , alin (1), lit. "a" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1.- Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 99/2006 privind asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Consiliul Judetean Teleorman si consiliile locale Rosiori de Vede, Turnu Magurele, Videle si Zimnicea pentru gestionarea in comun a serviciilor publice de apa si canalizare, dupa cum urmeaza:

" Se modifica art. 2 care va avea urmatorul cuprins: Asociatia infiintata conform prevederilor art. 1 va avea denumirea de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TELEORMANUL, cu sediul in strada Vedea nr. 31, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.

Se introduce art. 3 care va avea urmatorul cuprins: "Se aproba actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare".

Se introduce art. 4 care va avea urmatorul cuprins: "Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare".

Se introduce art. 5 care va avea urmatorul cuprins: "Se aproba desemriarea domnului Mircea Dumitrescu ca reprezentant al Consiliului local al. municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul".

Art. 3, va deveni art. 6.".

Art. 2.- Prin grija Serviciului secretariat administrate prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria* pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 28/ 30 martie 2007

 

Adoptata astazi 30 Martie 2007 in sedinta Consiliului local cu 21 voturi „pentru”, - voturi „impotriva” si - abtineri, din totalul de 21 consilieri prezenti.