ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Programului de reparatii si inlocuiri, modernizari si extinderi si a Programului de lnvestitii cu finantare din surse proprii, pe anul 2007, la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

-  expunerea de motive nr. 8477/23.03.2007 a Primarului municipiului Alexandria ;

-  adresa nr. 1359/19.03.2007 a S.C. .APA CANAL S.R.L. Alexandria;

-  raportul nr. 8536 / 26.03.2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, protectia mediului;

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local;

-  prevederile HCL nr. 73 din 31 iulie 2003 de infiintare a S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria ;

-  prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale. republicata;

-  prevederile art. 12, alin.(l) , lit. "a" din Legea 241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ;

-  prevederile art. 36, alin.(2), lit..,d" si alin.(6), lit. "a"pct.l4 din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) si ale art. 115, alin.(l), lit.,.b" din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata.

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba Programul de reparatii si inlocuiri. modernizari si extinderi pentru anui 2007 la S.C. .APA CANAL S.R.L. Alexandria , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba Programul de investitii cu finantare din surse proprii ale S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Prin grija Serviciuku secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmi-sa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii. Primarului municipiului Alexandria si S.C APA CANAL S.R.L. Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 27 / 30 martie 2007