ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: Aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2007

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, avand in vedere;

- expunerea de motive nr. 4855/6.02.2006 a Primarului municipiului Alexandria;

- raport nr.4782/2007 al Directiilor de specialitate;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

- adresa nr. 407/2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Teleorman;

- adresa nr. 125/2007 a Consiliului Judetean Teleorman;

- adresa nr. 638/2007 a Consiliului Judetean Teleorman;

- prevederile art. 19, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantatele publice locale;

- prevederile art.38, alin. (4), lit ,,a" din Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art.46, alin.(l) si ale art102^7 alin.(l) lit."b", din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul local al municipiului Alexandria, conform anexelor 1,2,3,4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prin grija serviciului Secretariat - Administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Economice, Directiei Impozite si Taxe si Directiei Urbanism Amenajarea Teritoriului Protectia Mediului pentru cunoastere si punere in aplicare .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
              Ec. Toader Dumitru
                                                                     Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 08 din 09 februarie 2007