JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 2

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 31/ 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria

 pe anul 2007

 

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PLAN ANUAL INIŢIAL 2007

INFLUENŢE

PLAN ANUAL FINAL

2007

CHELTUIELI TOTAL, din care:

62.303,20

-

62.303,20

-Învăţământ

29.671,20

-

29.671,20

   - cheltuieli de personal

23.804,00

-

23.804,00

         -Colegiul Naţional „ Al. D. Ghica”

2.000,00

-

2.000,00

             -salarii de bază

1.104,03

-2,50

1.101,53

             -indemnizaţii de delegare

-

+2,50

2,50

 

 

 

 

-Asigurări şi asistenţă socială

5.095,11

-

5095,11

   -Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

170,00

-

170,00

         -Reparaţii curente

13,00

-10,00

3,00

         - Bunuri de natura obiectelor de inventar

-

+10,00

10,00

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET