JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                    ANEXA Nr. 2

CONSILIUL LOCAL                                                                                                  la HCL Nr. 28 / 30.03.2007

STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

"TELEORMANUL"

Asociatii:

1.     Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, reprezentat de Slabescu Constantin, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr ………….;

2.     Municipiul Turnu Magurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, reprezentat de Mohanu Nicolae, in calitate de [Primar]. legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr ………….;

3.     Municipiul Rosiorii de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Rosiorii de Vede, reprezentat de Nutu Ion, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr ………….;

4.     Orasul Videle, prin Consiliul Local al orasului Videle. reprezentat de Militaru Lucian, in calitate de [Primar]. legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr ………….;

5.     Orasul Zimnicea, prin Consiliul Local al orasului Zimnicea. reprezentat de Pirvu Petre, in calitate de [Primar], legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr ………….;

6.     Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, reprezentat de Dragnea Liviu Nicolae. in calitate de [Presedinte al Consiliului Judetean], legal imputernicit in acest scop pnn Hotararea Consiliului Judetean nr ………….;

Avand in vedere ca :

 

 

Ne exprimam vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 (art.ll)? cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “TELEORMANUL” (denumita in cele ce urmeaza “Asociatia”), persoana juridica de drept privat de utilitate publica fara scop patrimonial infiintata conform Ordonantei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, in scopul de a realiza in comun proiecte de dezvoltare a infrastrucrurii aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare (denumite in cele ce urmeaza “Serviciile”) pe baza Planului de Dezvoltare la nivelul Judetului Teleorman si de a furniza Serviciile in comun prin intermediul unui operator unic.

CAPITOLUL I -DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI

Art. 1. - Denumirea Asociatiei este  «TELEORMANUL », conform dovezii nr._______ din     , eliberata de Ministrul Justitiei, privind disponibilitatea denumirii Asociatiei.

Art. 2. - (1) Sediul Asociatiei este in Romania, municipiul Alexandria, str.Vedea, nr.31, judetul Teleorman.

(2) Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice alt loc in baza unei Hotarari a Consiliului de Administratie al Asociatiei.

Art. 3. - Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrieni sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor.


 

CAPITOLUL II - SCOPUL s1 OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 4. - Asociatia are ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructuni aferente Serviciilor pe baza Planuiui de Dezvoltare la nivelul Judetului Teleorman si furnizarea in comun a Serviciilor sub autoritatea fiecarei Autoritati Locale, forma de gestiune fiind gestiunea indirecta, prin delegarea unei parti din sarcinile si responsabilitatile legate de Servicii printr-un Contract de Concesiune pe termen lung, catre un operator comun unic care sa fie o societate comerciala infiintata de Parti in acest scop sau desemnata de Parti conform legislatiei in vigoare (“Concesionarul” sau “Operatorul”).

Partile declara ca interesul comun ce sta la baza Asociatiei este legat de interesul general al locuitorilor din Judetul Telorman , pentru imbunatatirea Serviciilor furnizate utilizatorilor, pentru capacitatea de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea investitiilor necesare privind Serviciile astfel cum se convine de catre Parti, precum si pentru crearea unui operator profesionist care sa implementeze programul de investitii aprobat de catre Parti.

Art. 5. - Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:

a)     Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru Autoritatile Locale in ceea priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciiior;

b)     Sa pregateasca si sa promoveze Programul de Dezvoltare a Serviciilor ;

c)     Sa vegheze la punerea in aplicare a proiectelor de investitii incredintate Operatorului in temeiul Contractului de Concesiune;

d)     Sa monitonzeze respectarea obligatiilor asumate de Operator prin Contractul de Concesiune, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta;

e)     Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Autoritatilor Locale in legatura cu Serviciile :

 

         pastrarea tarifelor la un nivel cat mai scazut compatibil cu standardele Serviciilor.

         mentinerea echilibrului financiar al Concesiunii.

         cresterea progresiva a nivelului de acoperire al Serviciilor,

         buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor si gestiunea administrativa si comerciala eficienta a acestora,

         mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de Servicii,

         buna gestiune a resurselor umane.

f)   Sa fie un pol al competentelor administrative, financiare, tehnice si economice in beneficiul Autoritatilor Locale si al Serviciilor;

g)    Sa acorde ajutor Autoritatilor Locale si Operatorului in vederea obtinerii resurselor fmanciare necesare implementarii Programul de Dezvoltare a Serviciilor si. daca este cazul. sa obtina astfel de fonduri care vor fi puse la dispozitia Operatorului.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Ait. 6. - Patrimoniul initial al Asociatiei este de 30.000 lei. constituit din contributia in numerar a asociatilor, dupa cum urmeaza :

         Consiliul Local al municipiului Alexandria                -5.000 lei

         Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele        - 5.000 lei

         Consiliul Local al municipiului Rosiorii de Vede       - 5.000 lei

         Consiliul Local al orasului Videle                            - 5.000 lei

         Consiliul Local al orasului Zimnicea                        - 5.000 lei

         Consiliul Judetean Teleorman                                 - 5.000 lei

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele :

a)     Cotizatiile membrilor sai si alte contribute de la bugetele Autoritatilor Locale ;

b)     Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. in conditii legale ;

c)     Dividendele societatilor comerciale la care Asociatia este asociat/actionar ;

d)     Veniturile realizate din activitati economice directe ;

e)  Donatii, sponsorizari sau legate ;
f)  Orice alte surse legale de venituri

Art. 8. - Asociatia poate desfasura activitati economice directe daca acestea au legatura cu obiectivele Asociatiei.

Art. 9. - Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare se intocmesc in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV- ASOCIATII

Art. 10. - Asociatii au urmatoarele drepturi:

a)      Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;

b)      Sa participe la luarea hotararilor care privesc activitatea Asociatiei;

c)      Sa primeasca la cerere toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asociatiei.

Art. 11. - Asociatii au urmatoarele obligatii:

a)     Sa respecte Statutul, Actul Constitutiv si hotararile organelor de conducere ale Asociatiei:

b)     Sa plateasca cotuatia anuala, fixata la suma de 10.000 lei/an, in transe egale lunar

c)     Sa promoveze si sa participe activ la actiunile desfasurate de Asociatie:

d)     Sa desemneze un membru in Consiliul de Administratie al Asociatiei.

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii din Asociatie.

(2)   Daca oricare dintre Asociati doreste sa se retraga din Asociatie, aceasta Parte va notifica Presedintelui Asociatiei si celorlalti Asociati aceasta intentie a sa.

(3)   Consiliul de Administratie al Asociatiei va analiza consecintele retragerii planificate si va propune Partilor modificarile care sa fie operate la Actul Constitutiv al Operatorului si/sau la Contractul de Concesiune (in special in ceea ce priveste Programul de Investitii si Planul de Finantare al sau).

(4)   Presedintele Asociatiei va convoca Consiliul de Administratie in cel mult 30 zile de la data retragerii unuia dintre Asociati, pentru a modifica corespunzator prezentul Statut si Actul Constitutiv al Asociatiei.

Art. 13. -Asociatia poate accepta noi membri cu consimtamantul tuturor Asociatilor, exprimat in scris.

CAPITOLUL V - ORGANELE ASOCIATIEI

Consiliul de Administratie al Asociatiei

Art. 14. - (1) Consiliul de Administratie este organul de conducere al Asociatiei, conform art. 13 al. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul de Administratie este format din toti reprezentantii desemnati de Autoritatile Locale.

(2)   Fiecare Autoritate Locala va desemna un reprezentant ca membru in Consiliul de Administratie al Asociatiei. Mandatul reprezentatilor este valabil de la data numirii acestora pana la data revocarii/inlocuirii lor, prin hotararea Autoritatii Locale competente.

(3)   Fiecare Autoritate Locala va depune toate diligentele pentru a-sj asigura reprezentarea permanenta in cadrul Asociatiei.

(4)   Hotararile de numire/ revocare/ inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise, in copie. Partilor si Consiliului de Administratie numit in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii lor.

Art. 15. - Sunt numiti in calitate de membri ai pnmului Consiliu de Administrate:

Dl.......................... numit de Consiliul Local al mumcipiul Alexandria

Dl.......................... numit de Consiliul Local al municipiul Turnu Magurele

Dl.......................... numit de Consiliul Local al municipiul Rosiori de Vede

Dl.......................... numit de Consiliul Local al orasului Videle

Dl.......................... numit de Consiliul Local al orasului Zimnicea

Dl......................... , numit de Consiliul Judetean Teleorman

Art. 16. - Consiliul de Administratie il alege dintre membrii sai pe Presedintele Asociatiei care are atributiile prevazute in prezentul Statut si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiile in care se prevede expres altfel.

Art. 17. - Consiliul de Administratiei indeplineste atributiile care ii revin Adunarii Generale conform art. 21 al. (2) dm Ordonanfa Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociatii si fundatii, respectiv:

a)     stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;

b)     aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c)     alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d)     alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e)     infiintarea de filiale;

f)   aprobarea contractelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 5000 Euro, fara TVA.

g)   modificarea Acrului Constirutiv si a Statutului; h)  dizolvarea s/i lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

i)    orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut.

Art. 18. - (1) Consiliul de Administratie delibereaza asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul sau comuru in special:

- Infiintarea Operatorului

- Contractul de Concesiune

- Masterplan-ul pentru Servicii

- Programele pentru investitii comune

- Planurile de finantare a investitiilor

- Politica de tarife

(2) In legatura cu acestea, Partile declara ca :

a) Operatorul

1.   Partile vor infiinta Operatorul ca o societate comerciala pe actiuni.

2.   Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Ser\ icii care tin de Autoritatile Locale semnatare ale prezentului Statut.

3.   Actul Constitutiv al Operatorului va fi discutat in sedintele Consiliului de Administratie al Asociatiei si va fi aprobat de fiecare dmtre Autoritatile Locale implicate.

4.   Partile, ca actionari ai Operatorului. vor depune toate diligentele pentru ca Operatorul sa poata sa indeplineasca in eel mai scurt termen posibil functiile necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate in conditii de profesionalism si eficienta.

-      functia tehnico- operationala;

-      functia comerciala;

-      functia financiar-contabila;

-      functia de management si coordonare.

b) Contractul de Concesiune

1. Contractul de Concesiune va fi semnat de fiecare dintre Autoritatile Locale, in calitate de Concedent, si de Operator, in calitate de Concesionar.

2.   Prin Contractul de Concesiune,  Autoritatile Locale vor atribui Concesionarului o concesiune exclusiva a dreptului de a furniza Serviciile, ca servicii publice, in cadrul ariei geografice a teritoriului lor, precum si concesiunea exclusiva asupra bunurilor publice si private care constituie sistemele de alimentare cu apa si de canalizare aferente Serviciilor. Concesionarul va fi responsabil de implementarea programelor de investitii convenite de Parti, va intretine. moderniza. reabilita si extinde sistemele de alimentare cu apa si de canalizare si va gestiona Serviciile pe riscul si raspunderea sa, conform dispozitnlor Contractului de Concesiune,

3. Consiliul de Administratie al Asociatiei va monitoriza indeplinirea de catre Concesionar a obligatiilor ce-i incumba in temeiul Contractului de Concesiune.

c) Programul de Investitii si Planul de Finantare al sau

1.  Programul de Investitii va fi elaborat tinand seama de nevoile specifice ale fiecarei Parti.

2.  Sursele de finantare a investitiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana sau institutii financiare, fonduri de la bugetele locale ale Autoritatilor Locale, fondurile proprii sau atrase ale Concesionarului.

3.  Programul de Investitii si Programul de Finantare a Investitiilor vor fi discutate in sedintele Consiliului de Administratie al Asociatiei si aprobate de fiecare dintre Autoritatile Locale. Acestea vor face parte integranta din Contractul de Concesiune.

d) Politica tarifara

1.    Fiecare Autontate Locala va aproba tarifele care vor fi aplicate de Concesionar in aria geografica corespunzatoare competentei tentoriaie a acesteia. Tarifele vor fi stabilite. Ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare.

2.    Consiliul de Administrate aproba organigrama si politica de personala Asociatiei, ia hotararile privind constituirea, atributiile, functionarea si organizarea aparatului tehnic al Asociatiei.

3.    Consiliul Director prezinta Consiliului de Administratie raportul de activitate pentru penoada antenoara si ii supune acesteia pentru aprobare situatiile financiare ale exercitiului incheiat, precum si proiectul bugetului de venitun si cheltuieli pentru urmatorul exercitiu financiar.

Art. 19. - Membrii Consiliului de Administratie sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 20. - (1) Consiliul de Administratie va fi convocat cel putin o data la 3 (trei) luni sau ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin 2/3, din numarul membrilor asociatiei.

(2)   Convocarea va fi transmisa prin scrisoare. fax sau e-mail cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data sedintei si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi a sedintei.

(3)   Participantii la sedintele Consiliului de Administratie vor fi reprezentantii numiti de Autoritatile Locale.

(4)   sedintele Consiliului de Administratie al Asociatiei vor fi conduse de Presedintele Asociatiei sau, in absenta acestuia de persoana desemnata de Consiliul de Administratie dintre membrii sai.

(5)   Consiliul de Administratie va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul verbal al sedintei.

(6)   Procesul verbal este semnat de Presedinte si de secretar. o copie a procesului verbal va fi transmisa. In termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data sedintei, fiecarei Autoritati Locale, indiferent daca reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la sedinta.

Art. 21. - (1) Fiecare membru al Consiliului de Administratie are un vot egal in Consiliul de Administratie. Dreptul de vot nu poate fi transmis.

(2)    Pentru a fi valabile hotararile Consiliului de Administratie se iau in prezenta a 3/4 din membri si cu votul favorabil a 2/3 dintre membrii sai.

(3)    Daca aceasta hotarare prives,te in mod direct Serviciile sau bunurile care apartin unei anumite Autoritati Locale,  nici  o Hotarare nu poate fi luata fara votul favorabil al reprezentantului respective! Autoritati Locale.

Art. 22. - Hotararile Consiliului de Administrate reprezmta recomandan adresate Partilor. Punerea in aplicare a Hotararilor luate in cadrul Asociatiei va fi aprobata de fiecare dintre Autoritatile Locale. Aceasta aprobare nu va putea fi intarziata nemotivat mai mult de 60zile.

Consiliul Director

Art. 23. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei. format din Presedintele Asociatiei si inca 2 (doi) membri numiti de Consiliul de Administrate, pe o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului Director sunt reeligibili.

(2) Presedintele Asociatiei este si Presedinte al Consiliul Director.

Art. 24. - Sunt numiti in calitate de membri ai primului Consiliu Director:

Art. 25. - Consiliul Director asigura punerea in executare a hotaranlor Consiliului de Administratie. in exercitarea competentelor sale, Consiliul Director:

a)    prezinta Consiliului de Administratie raportul de activitate pe perioada anterioara. executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor si proiectul programelor Asociatiei;

b)    incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, cu exceptia contractelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 5000 Euro, fara TVA.

c)    indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul de Administrafie.

Art. 26. - Membrii Consiliului Director sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 27. - (1) Consiliul Director se intruneste in sedinte, o data la doua saptamani sau ori de cate ori este nevoie. la convocarea Presedintelui Asociatiei.

(2) Deciziile Consiliului Director se iau in prezenta a tuturor celor trei membri, cu votul favorabil a eel putin doi dintre ei.

Controlul Financiar al Asociatiei

Art. 28. - (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit de Consiliul de Administrate pentru o perioadade 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.

(2)  Primul cenzor al Asociatiei este .......................

(3)  Cenzorul are atributiile prevazute de lege.

CAPITOLUL VI -DIZOLVAREA s1 LICHIDAREA

Art. 29. - Asociatia se dizolva :

-          de drept;

-          prin hotararea instantei judecatoresti competente;

-          prin hotararea Consiliului de Administratie.

Art. 30. - Asociatia se dizolva de drept prin:

-          imposibilitatea realizarii scopului si obiectivelor pentru care a fost constituita. Daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea acestui scop;

-          imposibilitatea constituirii Consiliului de Administratie sau a Consiliului Director in conformitate cu prezentul Statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care Consiliul de Administratie sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie;

-          reducerea numarului de asociati sub limita de doi, daca acesta nu a fost completat in termenul legal prevazut in acest scop.

Art. 31. - Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente cand: scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice: realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

Asociatia urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit; Asociatia a devenit insolvabila.

Art. 32. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind asociatiile.

(2) Bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite Asociatilor proportional participarii lor la patrimoniul Asociatiei.

Art. 33. - (1) Dupa terminarea lichidarii. lichidatoni trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Asociatia isi inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE

Art. 34. - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Aditionale semnate de reprezentantii tuturor Partilor, special imputerniciti in acest scop.

(2)   Prezentul Statut este guvernat de legea romana.

(3)   Toate disputele nascute din sau in legatura cu acest Statut, inclusiv orice problema privind interpretarea. validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Prezentul Statut a fast semnat in 10 (zece) exemplare originate, astcizi, data autentificarii sale.

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET