MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                         ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL la HCL Nr. 25 / 30.03.2007

 

 

Raport de gestiune

privind activitatea economico financiara analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2006

S.C. Apa Canal S.R.L., cu sediul in municipiul Alexandria, str. Vedea, nr.31, a fost infiintata in baza HCL nr.73 / 31.07.2003 si este inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr.34 / 388 / 2003, cod de identificare fiscala nr.ROl 5691834.

S.C. Apa Canal S.R.L. Alexandria are ca activitate principala captarea, tratarea, transportul si distributia apei potabile, canalizarea si epurarea apei menajere.

In urma activitatii desfasurate pe tot parcursul anului 2006, se constata ca in urma eforturilor depuse, unitatea realizeaza o activitate profitabila, profitabilitate generata in primul rand de actiunile intreprinse pe linia reducerii costurilor.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2006, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la fmele anului, are urmatoarea structural

- RON-

Denumirea postului 01.01.2006 31.12.2006

A. Active imobilizate ................................... 5.975.816 6.557.113

din care :

-          imobilizari necorporale ..................... 4.442.697 5.291.768

-          imobilizari corporale ........................ 1.533.119 1.265.345

-          imobilizari financiare .................... ..... - -

B. Active circulante .......................................... 1.952.852 2.401.052

din care :

-          stocuri ........................................................ 95.942 183.959

-          creante.................................................... 1.826.124 2.117.566

-          investitii financiare .............................. ..... - -

-          casa si conturi la banci ........................ 30.786 99.527

C. Cheltuieli in avans ............................................ 19.584 87.852

D. Datorii ce trebuiesc

platite intr-o perioada pana la 1 an ............ 1.916.823 1.517.645

E. Active circulante respectiv

datorii curente nete .................................... 55.613 971.259

F. Total active - datorii curente ...................... 3.455.619 7.051.344

G. Datorii ce trebuiesc platite

Intr-o perioada > 1 an ................................ 30.523 38.939

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli........... ..... - -

I. Venituri in avans.......................................... 575.810 477.028

J. Capital si rezerve :

-     capital subscris si varsat .......................... 377.600 309.150

-     rezerve din reevaluare .............................. 145.328 145.328

-     rezerve ................................................... 334.659 823.073

-     rezultatul reportat ..................................... 134.491 444.587

-     rezultatul exercitiului ................................ 282.223 933.001

TOTAL CAPITALURI PROPRII.............. 992.078 1.722.138

Patrimoniul public........................................ 4.433.018 5.290.267

 

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in "contul de profit si pierderi", astfel:

 

-lei-

Denumire indicatori BVC Realizari % realizari /BVC

2006 2006

-     Cifra de afaceri neta 7.832.279

-     TOTAL VENITURI 7.871.600 7.909.241 100,5
din care :

 

-   venituri din exploatare 7.871.600 7.909.138

-   venituri financiare - 103

-   venituri exceptionale

- TOTAL CHELTUIELI 7.837.952 6.794.132 115,4
din care :

-   cheltuieli exploatare 7.829.952 6.789.237

-   cheltuieli financiare 8.000 4.895

-   cheltuieli exceptionale - -

Profit brut....................... 33.648 1.115.109 3314

Impozit pe profit............. 2.500 182.108

Profitnet......................... 31.148 933.001 2995,4

Profitul net a fost repartizat astfel:

-     Rezerve legale 43.827 lei

-     Dividente Consiliul Local 444.587 lei

-     Surse proprii de finantare 444.587 lei

Profitul net obtinut in suma de 933.001 lei a fost repartizat la propunerea Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale si cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.

Comprativ cu BVC, se constata ca veniturile totale au fost realizate in proportie de 100.5%.

Aceste venituri au fost realizate cu un nivel al costurilor inferior fata de buget, respectiv cu economie de 1.043.820 RON, economie ce a avut implicatii pozitive asupra rezultatului financiar final, respectiv al profitului.

 

Principalii indicatori economico - financiari ai S.C. Apa Canal S.R.L. Alexandria

Principalii indicatori economico - financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate

- indicatorul lichiditate curenta..................................................... 1,60

Nota: Nivelul acestui indicator este in jurul valorii recomandate acceptate,

respectiv 2, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- indicatorul lichiditate imediata.................................................... 1,46

Nota: Nivelul acestui indicator este peste valoarea acceptata, respectiv peste 0,5.

2.     Indicatorul de risc- respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula deoarece societatea nu detine capital imprumutat.

3.     Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune ) - indicatori ce exprima viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza:

 

-    viteza de rotatie a stocurilor .................................................. 7,5 zile;

-    viteza de rotatie a debitelor clienti ..................................... 95 zile;

-    viteza de rotatie a creditorilor furnizori .................................. 38 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa:

-         nivelul scazut al vitezei de rotatie a stocurilor, dat fiind faptul ca unitatea nu detine stocuri imobilizate;

-         o tendinta de crestere a creantelor restante, avand in vedere faptul ca ponderea in totalul acestora o detine populatia si unitatile bugetare(Spitalul Judetean);

-         o crestere a numarului de zile de creditare pe care societatea noastra 1-a obtinut de la fiirnizorii sai.

4. Indicatori de profitabilitate:

- rentabilitatea capitalului angajat ............................................... 14,98 %

- marja bruta din vanzari ......................................................... 14,20%

5. Alti indicatori de eficienta

- productivitatea muncii(7.832.279/244)........................ 32.099 lei/salariat

Acest indicator a cunoscut o crestere cu 23% fata de BVC.

- cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale (6.794.132/7.909.241)............................................. 859

Comparativ cu cea din BVC respectiv 995,7/1000 lei venit s-a constata o diminuare a acesteia, diminuare ce are implicatii pozitivi asupra rezultatului activitatii.

La data de 31.12.2006, soldul facturilor neincasate este de 2.251.286,43 lei, acesta avand urmatoarea structura:

-  asociatii/condomenii de locatari+persoane fizice.............. 1.197.717 lei

-  unitati bugetare ........................................................................ 509.616 lei

din care amintim :

-   Spitalul Judetean Teleorman................................... 386.289 lei

-   Primaria Alexandria............................................... 65.657 lei

-Spitalul Poroschia ................................................ 5.612 lei

- agenti economici .......................................................... 543.953 lei

din care amintim:

-   S.C. Terma Serv S.R.L........................................ 226.469 lei

-   S.C. KOYO Romania S.A................................................ 124.533 lei

-   S.C. Cicalex S.A................................................. 22.750 lei

- S.C. Sophore Investment S.R.L.......................................... 11.329 lei

Din totaiul de 2.251.286,45 lei, valoarea creantelor restante este de 1.465.132,81 lei, ponderea detinand-o populatia-53% urmata de unitatile bugetare si cea a agentilor economici.

Neincasarea la scadenta a contravalorii facturilor a avut repercusiuni negative asupra fluxului de numerar, respectiv lichiditatilor firmei.

La 31.12.2006, soldul furnizorilor neachitati este de 618.113,23 lei, respectiv:

- furnizori activitate de productie ................................... 571.224,94  lei

dintre care enumeram:

- S.C. Electrica S.A................................................ 260.429,11   lei

-ApeleRomane................................................................ 78.951,801 lei

-    S.C. Edilul S.A. Alexandria ................................. 22.048,18   lei

-    Directia de Sanatate Publica ................................. 24.310      lei

-    Directia de Paza a Judetului TR ............................ 11.470 lei

-    SAVA S.A. Nanov............................................... 24.320   lei

- furnizori imobilizari .................................................... 46.888,29   lei

ponderea detinand-o:

-    S.C. DANEX CONSULT S.R.L. Bucuresti........... 28.332,65    lei

-    S.C. Edilul S.A. Alexandria ................................ 11.119,53    lei

-    S.C. FLUID GROUP GAGEN............................. 2.405,98    lei

Din totalul furnizorilor neachitati la sfarsitul anului, respectiv din suma de 618.113,23 lei, valoarea furnizorilor restanti este de 215.330,52 lei, din ponderea acestora in totalul furnizorilor neachitati fiind de 35%.

La 31.12.2006, unitatea inregistreaza si datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si la alti creditori in valoare de 593.139,18 lei, dupa cum urmeaza :

- bugetul asigurarilor sociale................................................. 75.666 lei:

-  contributia la asigurarile sociale de stat........................ 59.411 lei;

-  contributia la fondul de somaj.................................... 3.880 lei;

-  contributia la asigurarile sociale de sanatate................. 12.375 lei.

- bugetul de stat.................................................................. 199.544,52 lei:

-  T.V.A. de plata......................................................... 125.951,52 lei;

-  impozit pentru dividende............................................ 13.449 lei;

-  majorari pentru intarzieri la plata.................................. 60.144 lei.

- bugetul local..................................................................... 134.833,60 lei.

-impozit pe profit........................................................ 134.833,60 lei.

- alti creditori...................................................................... 183.095,06 lei:

din care:

-dividende................................................................... 173.532,50 lei.

 

Volumul mare de datorii restante a fost generat, asa cum am mai mentionat, de neachitarea de catreinstitutiile bugetare si populatie a contavalorii serviciilor prestate, desi s-au depus toate eforturile de catre conducerea firmei in vederea recuperarii creantelor prin actonarea in judecata a acestora si prin sistarea livrarii de apa.

Fata de cele prezentate mai sus, putem concluziona ca in urma activitatii desfasurate s-a reusit realizarea, chiar si depasirea indicatorilor propusi in BVC.

 

Contabil Sef

Ec. Mardale Bica

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,

Prof. Ioana PANAGORET