JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                                     ANEXA

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 39 / 26.04.2007

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

Privind concesionarea terenului situat in municipiul Alexandria, str. Cuza Voda, nr. 98 C.

1. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1 Terenul situat in intravilanul municipiului Alexandria conform PUG aprobat de Consiliul local, precizat in planul de situatie anexat, in suprafata de 86,50 mp.

1.2 Terenul situat la adresa mai sus mentionata apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria .

1.3. Investitia ce urmeaza a se realiza va avea destinatia de comert si prestari servicii, care corespunde cu prevederile PUG Alexandria .

1.4 Terenul dispune de utilitati edilitare dupa cum urmeaza: retea rutiera, retea apa si canal, retea electrica, telefonie si gaze naturale.

2.DURATA CONCESIUNII

2.1. Terenul situat in municipiul Alexandria, str. Cuza Voda, nr. 98 C, se concesioneaza pe o perioada de 25 ani

2.2. Concedentul are dreptul de a realiza lucrari de investitii la limita amplasamentului cu conditia notificarii intentiei catre concesionar cu o luna inainte .

3. ELEMENTE DE PRET

3.1.Pretul minim al concesiunii pentru terenul respectiv este de 38.925 RON cu redeventa anuala de 1.557 RON, platibila in 25 ani si a fost stabilita avandu-se in vedere pretul de vanzare, tarifele la inchirieri terenuri, zona de amplasars, echiparea tehnico - edilitara, caracteristici generale, facilitati de transport etc. stipulate in raportul de evaluare si documentatia prezentata

3.2.Modul de achitare a pretului concesiunii si penalitatile pentru nerespectarea obligatiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune .

4. INCETAREA CONCESIUNII.

4.1Incetarea concesiunii prin expirarea duratei

4. 1.1.La termenul de incetare a concesiunii concedentul are obligatia de a notifica cu 2 ani inainte intentia de prelungire a concesiunii.

4. 1.2. Concesionarul va prezenta din partea Administratiei Finaciare in raza careia se alia bunul imobil unde si-a desfasurat activitatea, dovada eliberarii de orice sarcini a bunului concesionat dupa care intre concedent si concesionar se va intccmi un proces verbal de predare a bunului cat si a eventualelor bunuri dobandite pe perioada concesionariL(in cazul in care se mai doreste prelungirea acestuia).

4.1.3. Eventiialele materiale aprovizionate, obiecte mobilier , instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii si alte bunuri ce se vor stabili intre parti, se vor prelua de catre concedent, pe baza de contract la data expirarii concesiunii.

4.2. Incetarea concesiunii prin rascumparare

4.2.1. Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi rascumparata, concedentul asigurand despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva. Cazul de interes public se probeaza prin acte autentice emise de autoritatea locala, judeteana sau guvernamentala.

4.2.2. Daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii urmeaza a se adresa instantei de judecata sau arbitrajului convenite conform contractului.

4.3. Incetarea contractului prin retragere

4.3.1. Concesiunea se retrage si contractul se reziliaza in situatia in care concesionarul nu respecta obligatiile asumate prin contract , constatarea facandu - se de organe de control sau in cazul in care subancbiriaza sau schimba destinatia initials.

4.3.2. Concedentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera in deplin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca concesionarul nu    isi indeplineste obligatiile in acest interval.

4.4. Incetarea concesiunii prin renuntare

4.4.1. Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificate fee imposibila realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa verificarea celor semnalate de concesionar de catre o comisie formats din reprezentantii concedentului Consiliului Local al municipiului Alexandria si care impreuna cu reprezentantii concesionarului vor hotara asupra continuarii sau incetarii contractului.

4.4.2. Forta majora exonoreaza partile de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea totals sau partiala a obligatiilor ce le revin, cu mentiunea ca prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil care impiedica partile sa –si execute integral sau partial obligatiile.

4.4.3. Aparitia sau incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte partii in termen de 5 zile prin telex, fax sau telefon urmat de o scrisoare recomandatS cu mentiunea constatarii evenimentelor de acest gen de catre organele competente romane , in prezenta partilor.

4.4.4. In caz de forta majora comunicata constatata in conditiile de mai sus, executarea obligatiilor partilor se decaleaza in consecinta cu perioda corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca nici una din parti nu va plati penalitati sau despagubiri pentru intarzierea in executarea contractului.

Partea care nu a indeplinit obligatia comunicata va suporta irevocabil consecintele cazului de forta majora cat si indeplinirea tuturor celorlalte obligatii.

4.4.5. In conditiile in care forta majora la o decalare a obligatiilor partilor rnai mare de 6 luni, partile se vor reuni pentru a hotara asupra exercitarii in viitor a clauzei incluse in contract.In cazul imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatie verificata si constatata de comisia legal constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului.

5. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

5.1 Litigiile de orice fel aparate intre partile contractanie in cursu! denxlarii contractului de concesiune sunt de competenta instantelor judecatoresti. Pentru solutionarea lor, partile pot apela si la arbitraj.

 

6.DISP0ZITII FINALE

6.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesiune.

6.2 Dupa concesiune, realizarea obiectivnlui de investitie se va face numai pe baza unui proiect legal avizat si aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

Solutiile prezentate odata cu depunerea optiunilor in cazul adjudecarii licitatiei nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe concesionar de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor abilitate in eliberarea acestora (exemplu: Avizul Comisiei de urbanism, Autorizatia de construire, etc.).

6.3.  Obtinerea tururor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiei privesc pe concesionar.

6.4.  Toate lucrarile privind racordarea la retelele edilitare existente si obtinerea acordului de la detinatorii acestora privesc pe concesionar.

6.5.  Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii regularizarea si continuitatea activitatii in scopul careia a fost concesionat terenul.

6.6.  Concesionarul este obligat de a executa din fonduri proprii lucrarile

de sistematizare pe verticals a zonei adiacente investitiei ce se realizeaza pe terenul concesionat (exemplu: spatii verzi, trotuare, etc,).

6.7. Concedentul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa urmareasca

mersul lucrarilor de constructie in vederea asigurarii calitatii si stabilitatii constructiei, incadrarea si termenul de punere in functiune stabilit prin actul de concesiune.

6.8. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii efectuate de Consiliul Local al municipiului Alexandria, din care se va scade contravaloarea caietului de sarcini.

6.9. Cumparatorul caietului de sarcini va suporta contravaloarea acestuia.

6.10.  Raportul de evaluare si studiul de oportunitate fee parte din caietul de sarcini.

6.11.  Valoarea investitiei ce se va realiza  va fi de minim 10.000 ROM iar diffata de realizare 6 luni.

Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare se vor pune la dispozitia solicitantului contra cost, pretul fiind de 100 lei RON.

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET