Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:
  • 2021

24 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”

23 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la revocarea H.C.L. nr.146/29.04.2014, privind transmiterea in folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a unui teren in suprafaţă de 4.915,00 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele nr. 4, pe durata construirii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar

23 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria aferente obiectivului de investiţii: REABILITARE CARTIER ZONA BLOCURILOR F-uri ŞI I-uri, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria

23 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2021

22 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Alexandru Ghica, cvartal 27 cu nr.cadastral 22907

22 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

19 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011

19 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria

19 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului „INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI” , în Municipiul Alexandria

19 February 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție ,,Modernizarea și Reabilitare Clădire Grădinița Nr. 7”, în Municipiul Alexandria

Parteneri