Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2020

Priveste: acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure domiciliate in municipiul Alexandria

27 February 2020

Priveste: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

14 February 2020

Priveste: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

14 February 2020

Priveste: darea in administrare a terenului cu destinatia “ Parc Industrial”, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, numar cadastral 29670/UAT Alexandria, jud.Teleorman, E70, catre S.C. „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” S.R.L.

14 February 2020

Privește: modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității la nivelul Municipiului Alexandria

14 February 2020

Priveşte: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului Alexandria

14 February 2020

Priveste: aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

14 February 2020

Priveste: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

14 February 2020

Priveste: aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2020

Parteneri