Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

10 December 2013

Priveste: Aprobarea Conventiei între U.A.T. Municipiul Alexandria, SC Termic Calor Serv S.R.L. Alexandria si SC Wirom Gas S.A.

10 December 2013

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013

04 December 2013

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in Municipiul Alexandria.

04 December 2013

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Imprejmuire Universitatea Valahia” in Municipiul Alexandria.

04 December 2013

Priveste:aprobarea nomenclatorului străzilor municipiului Alexandria, judeţul Teleorman

04 December 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 87 A

04 December 2013

Priveste: Alocarea de fonduri din bugetul local pentru Parohia „Sfantul Mare Mucenic Mina” din municipiul Alexandria

04 December 2013

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona Fruleg

04 December 2013

Priveste: modificarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 289/30.10.2013, privind darea in administrare si exploatare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala, a unor bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria

04 December 2013

Priveşte: modificare si completarea H.C.L. nr. 142/21.12.2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu S.C. WHITE POINT S.R.L., Craiova

Parteneri