Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

17 August 2020

17 August 2020

Privește modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

29 July 2020

Priveşte: repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.4, situată în blocul P9, str. Sos. Tr. Măgurele, nr.1A rămasă disponibilă în municipiul Alexandria

29 July 2020

Privește: aprobarea declanşării procedurilor de schimb de imobile (teren) în suprafață de 314 mp între MUNICIPIUL ALEXANDRIA și SC HORECA CONSULTING SRL ALEXANDRIA precum și pentru reamplasarea construcției situată în mun. Alexandria, str. Dunării, nr.135B, imobile alipite de amplasamentul obiectivului de investiții de interes local „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”

29 July 2020

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2021 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi

29 July 2020

Privește: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2021 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități

29 July 2020

Priveşte: declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

29 July 2020

Privește: darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară Nr. 31185 UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria

29 July 2020

Priveşte: clasificarea unui drum de interes public din municipiul Alexandria destinat circulaţiei rutiere şi pietonale

Parteneri