Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2019

Priveste: acordareaunuimandat special reprezentantuluiConsiliului local al municipiului Alexandriain AdunareaGeneralaaAsociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a votafavorabiliesirea din asociatie a comuneiScrioastea, judetulTeleorman

19 December 2019

Priveste: modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria

19 December 2019

Priveste: modificarea HCL 369/2019 privindaprobareaorganigramei, a statului de funcţii , numarului de personal siRegulamentului de organizaresifunctionare ale serviciului public de interes local Directiade AsistentaSociala Alexandria

19 December 2019

Priveşte: aprobareaorganizariisidesfasurariievenimentului “24 Ianuarie”peanul 2020, in municipiul Alexandria

19 December 2019

Priveste: anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31 decembrie 2019

19 December 2019

Priveste: modificarea HCL nr.161 din 30.11.2005 privind incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren.

19 December 2019

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2020 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria.

19 December 2019

Parteneri