Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

18 December 2015

Priveste: aprobarea revizuirii documentatiei tehnico – economice faza Proiect tehnic la obiectivul de investitii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in Municipiul Alexandria”.

18 December 2015

Priveşte: aprobarea Regulamentului privind asocierea Consiliul Local al Municipiului Alexandria prin Municipiul Alexandria cu structurile sportive din Municipiul Alexandria pentru sprijinirea financiară de la bugetul local a unor activităţi desfăşurate de acestea

18 December 2015

Privește: aprobarea taxelor pentru desfășurarea activităților comerciale temporare in municipiul Alexandria

17 December 2015

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunārii, nr. 135, zona Casa de Culturā

17 December 2015

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui microbuz cu destinaţia transport elevi

17 December 2015

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

17 December 2015

Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017.

17 December 2015

Priveste: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016, al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria

17 December 2015

Priveste: aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Alexandria

17 December 2015

Priveste: darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.

Parteneri