Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2017

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,situat in str. Dunarii,zona bl.588

21 December 2017

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,situat in str. HCC, zona bloc I6

21 December 2017

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în sediul Primăriei municipiului Alexandria

21 December 2017

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii.

21 December 2017

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice a obiectivului de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M., Municipiul Alexandria”

21 December 2017

Priveste: modificarea H.C.L. nr.219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

21 December 2017

Priveste: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria pe anul 2018

21 December 2017

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

Parteneri