Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 December 2020

Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni

16 December 2020

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aprob aajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman

16 December 2020

Priveste: scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați

16 December 2020

Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31147, situat în Șoseaua Turnu Măgurele, Piața Peco

16 December 2020

Priveste: darea în administrare a unui bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară nr. 23535 Alexandria, către Direcția de Asistența Socială Alexandria

16 December 2020

Privește: darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Parohia Sfinții Apostoli Petru si Pavel Alexandria, a unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

16 December 2020

Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria

16 December 2020

Privește: aprobarea modelului de contract de mandat privind directorul S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

16 December 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții,,Desființare clădire C2”, anexă Casa de Cultură,în Municipiul Alexandria

Parteneri