Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

23 April 2021

Privește: darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Vodă, nr. 98, înscris în Cartea Funciară Nr. 31448 UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria

23 April 2021

Priveşte: Aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021

23 April 2021

Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, nr. cadastral 22586

23 April 2021

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bl. 587, sc. A

23 April 2021

Privește: schimbarea destinației unității locative nr.30 situată în bloc F, str. Ion Creangă din Municipiul Alexandria din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria

23 April 2021

Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman

23 April 2021

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria

23 April 2021

Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria Situate în strada Dunării

23 April 2021

Privește:dezmembrare a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în Șoșeaua Alexandria-Cernetu, T51cu nr.cadastral 31527

23 April 2021

Priveste: aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria

Parteneri