Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Arhitect Sef

01 April 2020

Certificate de Urbanism Martie 2020

26 March 2020

Organizarea si desfasurarea activitatii Compartimentului de Urbanism in relatia cu publicul pe perioada situatiei de urgenta

Incepand cu data de 25.03.2020, Primaria municipiului Alexandria va primi/ inregistra cererile de emitere a Certificatelor de Urbanism, doar impreuna cu dovada transmiterii acestora prin curier, in format electronic, scanate si arhivate pe adresa de email : primalex@alexandria.ro

Procedura de lucru:

PAS 1. Se vor inainta de catre beneficiar pe adresa de email : primalex@alexandria.rocu mentiunea “ pentru Compartiment Urbanism” ,  doar impreuna cu dovada transmiterii acestora in format electronic, scanate si arhivate, urmatoarele documente:

1. PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

- cerere- tip pentru emiterea certificatului de urbanism – formularul – model F1- completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

- plan de situatie, elaborat pe suport topografic- vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie- la scarile 1:5000 pana la 1:500;

- extrasul de Carte Funciara, actualizat la zi;

- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

    2. PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

- cererea pentru emiterea autorizatiei de construire- inclusiv anexa- se utilizeaza formularul – model F9- completata cu elementele de

identificare si date tehnice conform PAC;

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii( in copie legalizata);

- certificatul de urbanism;

- proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire- PAC, intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art 23. alin(2)

din normele metodologice, inclusiv referatele de verificare si , dupa caz, referatul de expertiza tehnica- semnate si stampilate in original;

- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

- declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire;

- documentele de palta a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic

  3. PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE

- cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiinatre- inclusiv anexa- se utilizeaza formularul – model F9- completata cu elemente de

identificare si datele tehnice conform PAD;

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii( in copie legalizata);

- certificatul de urbanism;

- proiectul pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare- PAD, intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare

si , dupa caz, referatul de expertiza tehnica- semnate si stampilate in original;

- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

- declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

- certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului;

- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare;

PAS 2. Compartimentul Urbanism va verifica documentatia primita pe adresa de email mentionata mai sus.

Verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea certificatului de urbanism va consta in:

- daca au fost depuse toate documentele mentionate mai sus, prevazute de lege;

- daca cererea tip a fost completata corect;

- daca elementele de identificare privind solicitantul si impbilul sunt potrivit Formularului F1;

- daca este precizat scopul pentru care se solicita certificatul de urbanism;

Verificarea conținutului documentației urmărește dacă:

- cererea este adresată autorității competente să emită autorizația;

- formularul cererii și anexa sunt completate corespunzător;

- certificatul de urbanism este valabil și scopul coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

- există dovada titlului asupra imobilului sau, după caz, există extrasul de plan cadastral și extrasul de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel;

- documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare – P.A.C./P.A.D. este complet și conform cu prevederile Legii nr. 50/1991 și ale prezentelor instrucțiuni și este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa care confirmă dreptul proiectantului de a întocmi și semna documentația, în condițiile legii;

- există documente privind situația juridică a imobilului emise de structura de specialitate din cadrul instituției care administrează imobilul în cauză;

- există litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind imobilul;

- există avizele și acordurile favorabile și studiile cerute prin certificatul de urbanism;

- există procesul-verbal de scoatere din funcțiune a construcției, pentru lucrările de desființare;

- există referatele de verificare a P.A.C./P.A.D. și de expertizare tehnică/audit energetic.

 

NOTA:

Examinarea tehnică a P.A.C./P.A.D. vizează, inclusiv datele înscrise în anexa la cerere și constă în examinarea modului în care sunt respectate:

- datele și condițiile cerute prin certificatul de urbanism;

- reglementările cu privire la întocmirea și conținutul proiectului supus autorizării;

- prevederile legale cu privire la competențele proiectanților pentru semnarea documentațiilor;

- reglementările cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii de proiecte atestați;

- respectarea condițiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obținute în condițiile Legii, precum și, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism.

 

PAS 3.   Daca documentatia depusa pentru obtinerea Certificatului de Urbanism este incompleta sau cu elemente de identifiacre insuficiente, solicitantul va primi pe email completarile necesare cu elementele lipsa din documentatie.

PAS 4.  Ulterior, in termen de 5 zile, va fi verificata conformitatea documentatiei transmisa electronic cu cea depusa fizic, iar in situatia in care se regasesc aceleasi informatii, Certificatul de Urbanism impreuna cu anexele vizate, vor fi communicate pe email, urmand ca originalul sa fie ridicat de la sediul primariei, dupa iesirea din starea de urgenta sau sa fie communicate prin posta, cu confirmare de primire, daca solicitantul opteaza astfel.

NOTA:

Corespondenta pe email, se va realiza, intre adresa primariei: primalex@alexandria.ro si adresa solicitantului care transmite documentatia in format electronic, scanata si arhivata.

Pentru a evita interactiunea, formularele tipizate vor fi descarcate de pe site ul primariei http://www.alexandria.ro/ , iar relatiile cu publicul se vor desfasura telefonic sau pe email.

25 March 2020

Anunț de interes public

In conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 si prevederile art. 14 din Decretul 195/2020,

- Documentele care expira pe perioada starii de urgenta eliberate de autoritatile publice, pot fi preschimbate intr-un termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Astfel Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avizele, autorizațiile de funcționare şi alte asemenea documente nu vor expira pe perioada stării de urgență, valabilitatea lor fiind extinsă in conformitate cu prevederile Ordonantei.

In acelasi timp efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire se va realiza dupa incetarea starii de urgenta cu exceptia cazurilor in care receptia este impusa de termene obligatorii prevazute de contracte de finantare.

16 March 2020

Autorizatii de Construire Februarie 2020

16 March 2020

Certificate de Urbanism Februarie 2020

27 February 2020

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”

12 February 2020

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ – HCC nr. 162 – lot 2

07 February 2020

Anunț privind consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”

03 February 2020

Autorizatii de Construire Ianuarie 2020

03 February 2020

Certificate de Urbanism Ianuarie 2020

Parteneri