Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Regulamentul de Organizare si Functionare

Anexã la Hotãrâreanr. 37 din 16 septembrie 2008


MUNICIPIUL ALEXANDRIA, CONSILIUL LOCAL

R E G U L A M E N TDE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA


CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 1 – (1) Potrivit legii nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în termen de 20 de zile de la data desfãºurãrii alegerilor va avea loc ºedinþa de constituire a Consiliului Local. Convocarea consilierilor declaraþi aleºi la ºedinþa de constituire a Consiliului se face de cãtre prefect, prin ordin.
(2) ªedinþa este legal constituitã dacã participã cel puþin douã treimi din numãrul de consilieri declaraþi aleºi. În cazul în care nu se poate asigura aceastã majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouã ºedinþã. În acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacã nici de aceastã datã nu se prezintã cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor declaraþi aleºi de cãtre biroul electoral de circumscripþie, prefectul va face o nouã convocare peste alte trei zile, emiþând în acest scop un nou ordin.
(3) Dacã nici la treia convocare nu se prezintã cel putin douã treimi din numãrul consilierilor declaraþi aleºi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ºedinþã a consilierilor absenþi. Dacã absenþele nu au la bazã motive temeinice, determinate de : boalã care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în strãinãtate în interes de serviciu; evenimente de forþã majorã, cum ar fi: inundaþii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaþii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraþi aleºi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocãri anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaþi la instanþa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.
2
(4) Înainte de emiterea ordinului prevãzut la alin. (3) prefectul va verifica dacã pe listele de candidaþi depuse de partidele politice, alianþele politice sau alianþele electorale ai cãror consilieri declaraþi aleºi au lipsit nemotivat mai sunt supleanþi. În caz afirmativ, prin acelaºi ordin se va dispune organizarea unei noi ºedinþe de constituire la care vor fi convocaþi supleanþii.
(5) Dacã pe listele de candidaþi nu mai sunt supleanþi sau aceºtia refuzã la rândul lor sã se prezinte la ºedinþã, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante, potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiþiile Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritǎþilor administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului ºi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianþele politice sau alianþele electorale care au depus iniþial liste de candidaþi, precum ºi candidaþii independenþi care nu au fost declaraþi aleºi la alegerile anterioare.
Art. 2 – La ºedinþa de constituire legal întrunitã poate participa ºi primarul care a fost declarat ales, chiar dacã procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatã.
Art. 3 – (1) ªedinþa de constituire este deschisã de prefect sau de reprezentatul acestuia, care îl invitã pe cel mai în vârstã dintre consilieri, precum ºi pe cei doi asistenþi ai acestuia sã preia conducerea lucrãrilor ºedinþei. Asistenþi ai preºedintelui de vârstã vor fi desemnaþi cei mai tineri consilieri.
(2) Dupã preluarea conducerii ºedinþei se ia o pauzã, în timpul cãreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor prezentului regulament, iar secretarul oraºului prezintã preºedintelui de vârstã ºi asistenþilor acestuia dosarele consilierilor declaraþi aleºi ºi pe cele ale supleanþilor lor, aºa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripþie. Dosarele pot fi însoþite de opþiunile scrise ale consilierilor aleºi care ocupã funcþii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacã primarul declarat ales a candidat ºi pentru funcþia de consilier ºi a obþinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoþit de opþiunea scrisã pentru una dintre cele douã funcþii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplicã numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizatã.
Art. 4 – (1) La reluarea lucrãrilor consilierii declaraþi aleºi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcãtuitã din 3 – 5 consilieri locali. Numãrul membrilor comisiei se stabileºte prin vot deschis, la propunerea preºedintelui de vârstã. Comisia este aleasã pe întreaga duratã a mandatului.
(2) Desemnarea candidaþilor pentru comisia de validare se face de cãtre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numãrul de locuri cuvenite fiecãrui grup se determinã în funcþie de numãrul de mandate obþinute de grupul în cauzã.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritãþii consilierilor prezenþi la ºedinþa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotãrârea nr. 1.
3
Art. 5 – Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor sãi un preºedinte ºi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevãzute la art. 4 alin. (3).
Art. 6 – (1) Dupã alegerea comisiei de validare preºedintele dispune o nouã pauzã, în timpul cãreia va fi examinatã de cãtre comisie legalitatea alegerii fiecãrui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preºedintele de vârstã ºi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cãrui model este prezentat în anexa nr. 1.
(2) Dacã primarul, al cãrui mandat a fost validat, a fost ales ºi consilier ºi opteazã pentru funcþia de primar sau dacã consilierii care deþin funcþii incompatibile opteazã în scris pentru renunþarea la funcþia de consilier, va fi examinat, în vederea validãrii, dosarul supleantului, respectiv supleanþilor de pe aceeaºi listã în ordinea în care cei în cauzã au fost înscriºi pe lista de candidaþi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusã de comisia de validare numai dacã aceasta a constatat cã au fost încãlcate condiþiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacã alegerea s-a fãcut prin fraudã electoralã constatatã de cãtre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritǎþilor administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune ºi în cazurile prevãzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la ºedinþa de constituire pot fi validaþi sau invalidaþi în lipsã.
(5) În cazul în care, pâna la data validãrii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cãrui listã a fost ales, la cererea scrisã a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listã.
Art. 7 – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabeticã, prin votul deschis al majoritãþii consilierilor prezenþi la ºedinþã. Persoana al cãrei mandat este supus validãrii nu participã la vot.
(2) Rezultatul validãrii mandatelor se consemneazã în hotãrârea nr. 2 care se comunicã de îndatã consilierilor care au absentat motivat.
Art. 8 – (1) Dupã validarea mandatelor a cel puþin douã treimi din numãrul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmãtorului jurãmânt: “Jur sã respect Constituþia ºi legile þãrii ºi sã fac, cu bunã-credinþã, tot ceea ce stã în puterile ºi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraºului. Aºa sã-mi ajute Dumnezeu !”.
(2) Jurãmântul se depune dupã urmãtoarea procedurã: secretarul municipiului va da citire jurãmântului, dupã care consilierii validaþi se vor prezenta în ordine alfabeticã, în faþa unei mese special amenajate, pe care se aflã un exemplar din Constituþie ºi Biblie. Consilierul va pune mâna stângã atât pe Constituþie cât ºi, dacã este cazul, pe Biblie, va pronunþa cuvântul ”jur”, dupã care va semna jurãmântul de credinþã, care va fi imprimat pe un formular special.
4
(3) Jurãmântul se semneazã în douã exemplare. Un exemplar se pãstreazã la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneazã consilierului.
(4) Consilierii care se declarã atei sau care au o altã credinþã decât cea creºtinã pot depune jurãmântul fãrã formulã religioasã. În acest caz jurãmântul va fi imprimat pe formular, fãrã aceastã formulã.
(5) Consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt consideraþi demisionaþi de drept, fapt care se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei. În acest caz se va supune validãrii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale respective, dacã pânã la validarea mandatului partidele politice ºi alianþele politice, confirmã în scris apartenenþa la partid a consilierului în cauzã.
(6) Dupã depunerea jurãmântului de cãtre cel puþin douã treimi din numãrul membrilor consiliului local preºedintele de vârstã declarã consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constatã prin hotãrârea nr. 3.


CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Secþiunea 1
Preºedintele de ºedinþã
Art. 9 – (1) Dupã declararea consiliului local ca legal constituit se procedeazã la alegerea preºedintelui de ºedinþã. Alegerea se face prin votul deschis al majoritãþii consilierilor în funcþie. Durata mandatului preºedintelui de ºedinþã nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) Dupã alegerea preºedintelui de ºedinþã, acesta preia conducerea lucrãrilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preºedintelui de ºedinþã se consemneazã în hotãrârea nr.4 .
(4) Hotãrârile nr. 1 – 4 se semneazã de preºedintele de vârstã ºi de cei doi asistenþi ai acestuia ºi se contrasemneazã de secretar. Aceste hotãrâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acþiuni în justiþie.
Art. 10 – (1) Preºedintele de ºedinþã exercitã urmãtoarele atribuþii principale:
a)conduce ºedinþele consiliului local;
b)supune votului consilierilor proiectele de hotãrâri, asigurã numãrarea voturilor ºi anunþã rezultatul votãrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra ºi a abþinerilor;
c)semneazã hotãrârile adoptate de consiliul local, chiar dacã a votat împotriva adoptãrii acestora, precum ºi procesul-verbal;
d)asigurã menþinerea ordinii ºi respectarea regulamentului de desfãºurare a ºedinþelor;
5
e)supune votului consilierilor orice problemã care intrã în competenþa de soluþionare a consiliului;
f)aplicã, dacã este cazul, sancþiunile prevãzute de Statutul aleºilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancþiuni
(2) Preºedintele de ºedinþã îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege, de prezentul regulament sau însãrcinari date de consiliul local.
Secþiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului
Art. 11 – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sãi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaþi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de cãtre oricare dintre consilieri sau grupurile de consilieri.
(3) Dupã înregistrarea candidaturilor se ia o pauzã în timpul cãreia se completeazã buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabinã special amenajatã, putându-se folosi, la alegere, una dintre urmãtoarele modalitãþi:
a)
pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui celui/celor pe care doreºte sã îl/îi voteze ;
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obþinut votul majoritãþii consilierilor în funcþie.
Art. 12 – În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaþii care se aflã în aceastã situaþie. Va fi declarat ales candidatul care a obþinut cele mai multe voturi.
Art. 13 – Alegerea viceprimarului va fi consemnatã în hotãrârea nr. 5 a consiliului local. Pe durata executǎrii mandatului , viceprimarul îºi pǎstreazǎ statutul de consilier local, fǎrǎ a beneficia de indemnizaþie aferentǎ acestui statut.
Art. 14 – (1) Durata mandatului viceprimarului este egalã cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteazã înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteazã de drept ºi mandatul viceprimarului, fãrã vreo altã formalitate.
(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberãrii sau revocãrii acestuia din funcþie, în condiþiile Legii nr. 215/2001, republicatǎ, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Secþiunea a 3-a
Comisiile de specialitate
Art. 15 – (1) Dupã constituire consiliul local stabileºte ºi organizeazã comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
6
(2) În funcþie de competenþele legale ºi de nevoile actuale ale activitãþilor sale, Consiliul Local al municipiului Alexandria organizeazã urmãtoarele comisii de specialitate pe domenii de activitate :
Comisia I – pentru activitãþi economice, buget, finanþe , servicii publice ºi
agriculturã;
Comisia II – pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public ºi privat, protecþia mediului, realizarea
lucrãrilor publice;
Comisia III – pentru învãþãmânt, sãnãtate, culte, muncã ºi protecþie socialã,
protecþia copilului;
Comisia IV – pentru administraþie localã, juridicã, apãrarea ordinii
publice, respectarea drepturilor si libertþilor cetãþenilor;
Comisia V – pentru activitãþi culturale, sport ºi turism;
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art. 16 – (1) Comisiile de specialitate lucreazã valabil în prezenþa majoritãþii membrilor ºi iau hotãrâri cu votul majoritãþii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sã participe la ºedinþele sale specialiºti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitãþile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sã participe la ºedinþele comisiei consilierii care au fãcut propunerile ce stau la baza lucrãrilor comisiei.
(3) ªedinþele comisiei de specialitate sunt, de regulã, publice.
(3¹) Comisia poate invita ºi alte persoane care sã participe la dezbatere.
(4) Comisia poate hotãrî ca unele ºedinþe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sã se desfãºoare cu uºile închise.
Art. 17 – (1) Numãrul locurilor care revin fiecãrui grup de consilieri sau consilierilor independenþi în fiecare comisie de specialitate se stabileºte de cãtre consiliul local, în funcþie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecãrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenþi, de cãtre consiliul local, avându-se în vedere, de regulã, opþiunea acestora, pregãtirea lor profesionalã ºi domeniul în care îºi desfãºoarã activitatea.
(3) În funcþie de numãrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 – 3 comisii, dintre care una este comisia de bazã. Indemnizaþia de ºedinþã se va achita numai pentru activitatea desfãºuratã în comisia de bazã.
Art. 18 – Fiecare comisie de specialitate îºi alege, prin votul deschis al majoritãþii consilierilor ce o compun, câte un preºedinte ºi câte un secretar.
Art. 19 – (1) Comisiile de specialitate au urmãtoarele atribuþii principale:
a)analizeazã proiectele de hotãrâri ale consiliului local;
b)se pronunþã asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c)întocmesc avize asupra proiectelor de hotãrâri ºi asupra problemelor analizate, pe care le prezintã consiliului local.
7
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuþii stabilite prin regulamentul de organizare ºi funcþionare a consiliului sau însãrcinari date prin hotãrâri ale consiliului local, dacã acestea au legaturã cu activitatea lor.
Art. 20 – (1) Preºedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atribuþii principale:
a)asigurã reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local ºi cu celelalte comisii;
b)convoacã ºedinþele comisiei;
c)conduce ºedinþele comisiei;
d)propune ca la lucrãrile comisiei sã participe ºi alte persoane din afara acesteia, dacã apreciazã cã este necesar;
e)participã la lucrãrile celorlalte comisii care examineazã probleme ce prezintã importanþã pentru comisia pe care o conduce;
f)susþine în ºedinþele de consiliu avizele formulate de comisie;
g)anunþã rezultatul votãrii, pe baza datelor comunicate de secretar;
(2) Preºedintele comisiei îndeplineºte orice alte atribuþii referitoare la activitatea comisiei, prevãzute de lege, de regulamentul de organizare ºi funcþionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
Art. 21 – (1) Secretarul comisiei îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
a)efectueazã apelul nominal ºi þine evidenþa participãrii la ºedinþe a membrilor comisiei;
b)numãrã voturile ºi informeazã pe preºedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri ºi asupra rezultatului votãrii;
c)asigurã redactarea avizelor ºi a proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineºte orice alte sarcini prevãzute de regulamentul de organizare ºi funcþionare a consiliului sau însãrcinãri stabilite de comisie sau de cãtre preºedinte.
Art. 22 – (1) Convocarea ºedinþelor comisiei se face de cãtre preºedintele acesteia cu cel puþin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobã de comisie la propunerea preºedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la ºedinþele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenþã la ºedinþa comisiei de bazã consilierului în cauzã nu i se acordã indemnizaþie de ºedinþã. Dacã absenþele continuã, fãrã a fi motivate, preºedintele comisiei poate aplica sancþiunile prevãzute în competenþa sa de Statutul aleºilor locali, sau poate propune consiliului aplicarea altor sancþiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art. 23 – ªedinþele comisiilor de specialitate se desfãºoarã, de regulã, înaintea ºedinþelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ºedinþei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotãrâri asupra cãrora li se solicitã avizul.
8
Art. 24 – (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotãrâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de preºedintele acesteia se va desemna un consilier care va face în cadrul ºedinþei o scurtã prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacã aceasta nu este prezentatã de iniþiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor ºi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenþi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesarã, atât amendamentele ºi propunerile acceptate, cât ºi cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) ºi (3) se prezintã secretarului oraºului, care se va îngriji de multiplicarea ºi difuzarea acestuia cãtre consilieri, odatã cu ordinea de zi.
Art. 25 – Votul în comisii este, de regulã, deschis. În anumite situaþii comisia poate hotãrî ca votul sã fie secret, stabilind de la caz la caz ºi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 26 – (1) Lucrãrile ºedinþelor comisiei se consemneazã, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dupã încheierea ºedinþei, procesul-verbal va fi semnat de cãtre preºedintele ºi secretarul comisiei.
(2) Preºedintele poate încuviinþa ca procesele-verbale ale ºedinþelor sã fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ºedinþã, cu excepþia proceselor-verbale întocmite în ºedinþe ale cãror lucrãri s-au desfãºurat cu uºile închise.
Art. 27 – Dacã în urma dezbaterilor din sedinþa consiliului local se impun modificãri de fond în conþinutul proiectului, preºedintele de ºedinþã poate hotãrî remiterea proiectului pentru reexaminare de cãtre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 28 – (1) Consiliul local poate hotãrî organizarea unor comisii speciale de analizã ºi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenþa nominalã a comisiilor prevãzute la alin. (1), obiectivele ºi tematica activitãþii acestora, perioada în care vor lucra ºi mandatul lor se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local.
(3) Comisia de analizã ºi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor ºi verificãrilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacã este cazul, propuneri concrete de îmbunãtãþire a activitãþii în domeniul supus analizei sau verificãrii.
Art. 29 – Operaþiunile desfãºurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numãrul ºi denumirea acestora, numãrul membrilor fiecãrei comisii ºi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecãrui grup de consilieri sau consilieri independenþi, precum ºi componenþa nominalã a acestora se stabilesc prin hotãrârea nr. 6 a consiliului local.
Secþiunea a 4-a
Alte dispoziþii
Art. 30 – (1) Dupã preluarea conducerii lucrãrilor consiliului local de cãtre preºedintele de ºedinþã se trece la ceremonia de depunere a jurãmântului
9
de cãtre primar, dacã procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizatã. În acest scop judecãtorul sau altã persoanã desemnatã de preºedintele judecãtoriei prezintã în faþa consiliului hotãrârea de validare.
(2) Dupã prezentarea hotãrârii de validare primarul va depune jurãmântul prevãzut la art. 8 alin. (1), folosindu-se procedura stabilitã în acelaºi text.
Art. 31 – (1) Dupã depunerea jurãmântului primarul intrã în exerciþiul de drept al mandatului.
(2) Primarul îºi exercitã drepturile ºi îºi îndeplineºte îndatoririle ce îi revin pe întreaga duratã a mandatului pentru care a fost ales.
(3) Primarul va ocupa în sala de ºedinþe un loc distinct.
(4) Dacã la lucrãrile consiliului local participã prefectul, preºedintele Consiliului Judeþean sau reprezentanþii acestora, aceºtia vor ocupa un loc distinct.
Art. 32 – (1) Dupã depunerea jurãmântului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmâneazã legitimaþia, care va fi semnatã de preºedintele de ºedinþã, un semn distinctiv al calitãþii de primar, pe care acesta are dreptul sã îl poarte, potrivit legii, pe întreaga duratã a mandatului, precum ºi eºarfa în culorile drapelului naþional al României.
(2) Modelul legitimaþiei de primar, al semnului distinctiv ºi al eºarfei se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Eºarfa va fi purtatã în mod obligatoriu la Ziua Naþionalã a României, la solemnitãþi, recepþii, ceremonii publice ºi la celebrarea cãsãtoriilor, indiferent de locul de desfãºurare a acestora.
(4) Legitimaþia ºi însemnul de primar se pot pãstra dupã încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art. 33 – Primarul participã la ºedinþele consiliului ºi are dreptul sã îºi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneazã, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ºedinþã.
Art. 34 – (1) Secretarul oraºului participã în mod obligatoriu la ºedinþele consiliului. Secretarului îi revin urmãtoarele atribuþii principale privitoare la ºedinþele consiliului local:
a)asigurã îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puþin unei treimi din numãrul consilierilor în funcþie (conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã);
b)asigurã efectuarea lucrãrilor de secretariat;
c)efectueazã apelul nominal ºi þine evidenþa participãrii la ºedinþe a consilierilor;
d)numãrã voturile ºi consemneazã rezultatul votãrii, pe care îl prezintã preºedintelui de ºedinþã;
e)informeazã pe preºedintele de ºedinþã cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri a consiliului local;
f)asigurã întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziþie consilierilor înaintea fiecãrei ºedinþe procesul-
10
verbal, respectiv stenograma dactilografiatã a ºedinþei anterioare, asupra conþinutului cãrora solicitã acordul consiliului;
g)asigurã întocmirea dosarelor de ºedinþã, legarea, numerotarea paginilor, semnarea ºi ºtampilarea acestora;
h)urmãreºte ca la deliberare ºi adoptarea unor hotãrâri ale consiliului local sã nu ia parte consilierii care se încadreazã în dispoziþiile art. 46 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare; îl informeazã pe preºedintele de ºedinþã cu privire la asemenea situaþii ºi face cunoscute sancþiunile prevãzute de lege în asemenea cazuri;
i)prezintã în faþa consiliului local punctul sãu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotãrâri sau a altor mãsuri supuse deliberãrii consiliului; dacã este cazul, refuzã sã contrasemneze hotãrârile pe care le considerã ilegale;
j)contrasemneazã, în condiþiile legii ºi ale prezentului regulament, hotãrârile consiliului local pe care le considerã legale;
k)poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ºedinþelor ordinare ale consiliului local;
l)
acordã membrilor consiliului asistenþã ºi sprijin de specialitate în desfãºurarea activitãþii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotãrâri sau la definitivarea celor discutate ºi aprobarea consiliului. Asemenea obligaþii revin ºi aparatului de specialitate al primarului.
(2) Secretarul îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite de lege, de regulamentul de organizare ºi funcþionare a consiliului sau însãrcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare ºi desfãºurare a ºedinþelor consiliului.


CAPITOLUL III

FUNCÞIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secþiunea 1
Desfãºurarea ºedinþelor
Art. 35 – (1) Ordinea de zi a ºedinþelor consiliului local cuprinde proiecte de hotãrâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducãtorilor unitãþilor subordonate sau care se aflã sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraþiilor politice, întrebãrilor, interpelãrilor, petiþiilor ºi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisã în cuprinsul invitaþiei de ºedinþã transmise consilierilor ºi se aduce la cunoºtinþa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
11
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeºte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului,comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetãþenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobãrii consiliului.
(4) Proiectele de hotãrâri ºi celelalte probleme asupra cãrora urmeazã se se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacã sunt însoþite de avizul comisiilor de specialitate cãrora le-au fost transmise în acest scop ºi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeºte ºi se depune la secretarul unitãþii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de cãtre comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de cãtre aceastã comisie.
Art. 36 – (1) Consilierii sunt obligaþi sã fie prezenþi la lucrãrile consiliului ºi sã îºi înregistreze prezenþa în evidenþa þinutã de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinþã este obligat sã aducã la cunostinþã aceastã situaþie preºedintelui de ºedinþã sau secretarului unitãþii administrativ- teritoriale.
Art. 37 – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulã, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobatã. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotãrâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniþiatorul. Apoi se dã cuvântul preºedintelui comisiei de specialitate ºi, dacã este cazul, ºefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) Dupã efectuarea prezentãrilor prevãzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preºedintele de ºedinþã are dreptul sã limiteze durata luãrilor de cuvânt, în funcþie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecãrui vorbitor, precum ºi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în timpul sãu sã se refere exclusiv la problema care formeazã obiectul dezbaterii. Preºedintele de ºedinþã va urmãri ca prezenþa la dezbateri sã se facã din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecãrui grup de consilieri, în funcþie de mãrimea acestuia.
Art. 38 – (1) Preºedintele de ºedinþã va permite oricând unui consilier sã rãspundã într-o problemã de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art. 39 – Preºedintele de ºedinþã sau reprezentantul oricãrui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuþia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuþiile vor fi sistate dacã propunerea a fost acceptatã de majoritatea consilierilor.
Art. 40 – Este interzisã proferarea de insulte sau calomnii de cãtre consilierii prezenþi la ºedinþã, precum ºi dialogul dintre vorbitori ºi persoanele aflate în salã.
12
Art. 41 – În cazul în care desfãºurarea lucrãrilor este perturbatã, preºedintele de ºedinþã poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancþiunile stabilite de prezentul regulament în competenþa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancþiuni corespunzatoare.
Art. 42 – Asupra proiectelor de hotãrâri au loc dezbateri generale ºi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulãrii lor. Dacã s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fãrã a se mai supune votului.
Secþiunea a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotãrâri
Art. 43 – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Local al municipiului Alexandria are obligaþia sã publice un anunþ referitor la aceastã acþiune în site- ul propriu, sã- l afiºeze la sediul propriu, într- un spaþiu accesibil publicului, ºi sã- l transmitã cãtre mass- media localã. Consiliul Local al municipiului Alexandria va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaþii.
(2) Anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoºtinþã publicului, în condiþiile alin. (1), cu cel puþin 30 de zile înainte de supunerea spre analizã, avizare ºi adoptare de cãtre Consiliul Local al municipiului Alexandria. Anunþul va cuprinde o notã de fundamentare, o expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum ºi termenul limitã, locul ºi modalitatea în care cei interesaþi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanþã asupra mediului de afaceri se transmite de cãtre iniþiator asociaþiilor de afaceri ºi altor asociaþii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevãzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunþului Consiliul Local al municipiului Alexandria va stabili o perioadã de cel puþin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Primarul va desemna o persoanã din cadrul instituþiei, responsabilã pentru relaþia cu societatea civilã, care sã primescã propunerile, sugestiile ºi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analizã ºi avizare autoritãþilor publice interesate numai dupã definitivare, pe baza observaþiilor ºi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Consiliul Local al municipiului Alexandria este obligat sã decidã organizarea unei întâlniri în care sã se dezbatã public proiectul de act normativ,
13
dacã acest lucru a fost cerut în scris de cãtre o asociaþie legal constituitã sau de cãtre o altã autoritate publicã.
(8) În toate cazurile în care se organizeazã dezbateri publice, acestea trebuie sã se desfãºoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei ºi locului unde urmeazã sã fie organizate. Consiliul Local al municipiului Alexandria trebuie sã analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act normativ în discuþie.
(9) În cazul reglementãrii unei situaþii care, din cauza circumstanþelor sale excepþionale, impune adoptarea de soluþii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptãrii în procedura de urgenþã prevãzutã de reglementãrile în vigoare.
Art. 44 – (1) Participarea persoanelor interesate la lucrãrile ºedinþelor de dezbateri publice se va face în urmãtoarele condiþii :
a)
anunþul privind ºedinþa de dezbatere publicã se afiºeazã la sediul Consiliul Local al municipiului Alexandria, inserat în site- ul propriu ºi se transmite cãtre mass-media, cu cel puþin 3 zile înainte de desfãºurare;
b)
acest anunþ trebuie adus la cunoºtinþa cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal constituite care au prezentat sugestii ºi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeazã sã fie abordat în ºedinþã publicã;
c)
anunþul va conþine data, ora ºi locul de desfãºurare a ºedinþei de dezbateri publice, precum ºi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunþului ºi invitarea specialã a unor persoane la ºedinþa de dezbatere publicã sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaþia cu societatea civilã.
(3) Participarea persoanelor interesate la ºedinþele de dezbateri publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de ºedinþe, în ordinea de precãdere datã de interesul asociaþiilor legal constituite în raport cu subiectul ºedinþei de dezbateri publice, stabilitã de persoana care prezideazã ºedinþa publicã.
(4) Ordinea de precãdere nu poate limita accesul mass-media la ºedinþele de dezbateri publice.
Art. 45 – Persoana care prezideazã ºedinþa de dezbatere publicã oferã invitaþilor ºi persoanelor care participã din proprie iniþiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 46 – (1) Adoptarea deciziilor administrative þine de competenþa exclusivã a Consiliului Local al municipiului Alexandria.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul ºedinþelor de dezbateri publice de persoanele menþionate la art. 44 au valoare de recomandare.
Art. 47 – Procesul- verbal al ºedinþei de dezbateri publice, incluzând ºi votul fiecãrui membru, cu excepþia cazurilor în care s-a hotãrât vot secret, va fi afiºat la sediul Consiliului Local al municipiului Alexandria ºi publicat în site- ul propriu.
14
Art. 48 – (1) Consiliul Local al municipiului Alexandria este obligat sã întocmeascã ºi sã facã public un raport anual privind transparenþa decizionalã, care va cuprinde cel puþin urmãtoarele elemente :
a)numãrul total al recomandãrilor primite;
b)numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele de acte normative ºi în conþinutul deciziilor luate;
c)numãrul participanþilor la ºedinþele publice;
d)numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e)situaþia cazurilor în care Consiliul Local al municipiului Alexandria a fost acþionat în justiþie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã;
f)evaluarea proprie a parteneriatului cu cetãþenii ºi asociaþiile legal constituite ale acestora ;
g)
numãrul ºedinþelor care nu au fost publice ºi motivul restricþionãrii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenþa decizionalã va fi fãcut public în site- ul propriu, prin afiºare la sediul propriu într- un spaþiu accesibil publicului sau prin prezentare în ºedinþã publicã.
Art. 49 – Persoanele care asistã la ºedinþele publice, invitate sau din proprie iniþiativã, trebuie sã respecte prezentul Regulament. În cazul în care preºedintele de ºedinþã constatã cã o persoanã a încãlcat prevederile prezentului Regulament, va dispune avertizarea ºi, în ultimã instanþã, evacuarea acesteia.
Art. 50 – Prevederile prezentului Regulament se vor completa cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã.
Art. 51 – (1) Proiectele de hotãrâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetãþeni.
(2) Proiectele de hotãrâri vor fi însoþite de o expunere de motive ºi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnicã legislativã. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitãþii administrativ-teritoriale ºi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În acest scop secretarul unitãþii administrativ-teritoriale ºi personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin ºi asistenþã tehnicã de specialitate.
Art. 52 – (1) Proiectele de hotãrâri se înscriu pe ordinea de zi a ºedinþelor prin menþionarea titlului ºi a iniþiatorului.
(2) Proiectele de hotãrâri se aduc la cunoºtinþa consilierilor de îndatã, cu indicarea comisiilor cãrora le-au fost trimise spre avizare ºi cu invitaþia de a formula ºi depune amendamente.
(3) Operaþiunile prevãzute la alin. (2) se realizeazã prin grija secretarului unitãþii administrativ-teritoriale.
Art. 53 – (1) Proiectele de hotãrâri ºi celelalte materiale se transmit spre dezbatere ºi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum ºi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea
15
întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor ºi compartimentelor cãrora li se trimit materiale spre analizã se face de cãtre primar împreunã cu secretarul.
(2) Odatã cu transmiterea proiectelor se va preciza ºi data de depunere a raportului ºi a avizului, avându-se grijã ca raportul sã poatã fi trimis ºi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de cãtre aceasta a avizului.
(3) Iniþiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunþa, în orice moment, la susþinerea lor.
Art. 54 – (1) Dupã examinarea proiectului sau a propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeºte un aviz cu privire la adoptarea sau, dupã caz, respingerea proiectului ori a propunerii examinate. Dacã se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unitãþii administrativ-teritoriale, care va dispune mãsurile corespunzatoare difuzãrii lui cãtre primar ºi cãtre consilieri, cel mai târziu odatã cu invitaþia pentru ºedinþã.
Art. 55 – Proiectele de hotãrâri ºi celelalte propuneri, însoþite de avizul comisiei de specialitate ºi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi ºi se supun dezbaterii ºi votului consiliului în prima ºedinþã ordinarã a acestuia.
Secþiunea a 3-a
Procedura de vot
Art. 56 – (1) Votul consilierilor este individual ºi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimã public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotãrãºte, la propunerea preºedintelui de ºedinþã, ce modalitate de vot se va folosi, în afarã de cazul în care prin lege sau regulament se stabileºte o anumitã modalitate.
Art. 57 – (1) Votarea prin apel nominal se desfãºoarã în modul urmãtor: preºedintele explicã obiectul votãrii ºi sensul cuvintelor« pentru » ºi « contra »,. Secretarul unitãþii administrativ-teritoriale va da citire numelui ºi prenumelui fiecãrui consilier, în ordine alfabeticã. Consilierul nominalizat se va ridica ºi pronunþa cuvântul « pentru » sau « contra », în funcþie de opþiunea sa.
(2) Dupã epuizarea listei votul se repetã prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art. 58 – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clarã ºi precisã, fãrã echivoc ºi fãrã putinþã de interpretãri diferite. Pentru examinarea opþiunii se vor folosi, de regulã, cuvintele « da » sau « nu ».
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnã. La numerotarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimatã opþiunea clarã a consilierului sau nu au fost folosite cuvinte prevãzute la alin. (2).
16
Art. 59 – (1) Hotãrârile ºi alte propuneri se adoptã cu votul majoritãþii consilierilor prezenþi, în afarã de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abþinerile se contabilizeazã la voturile « contra ».
(3) Dacã în sala de ºedinþã nu este întrunit cvorumul legal, preºedintele amânã votarea pânã la întrunirea acestuia.
Art. 60 – Consilierii au dreptul sã solicite ca în procesul-verbal sã se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat sã se conformeze.
Art. 61 – Proiectele de hotãrâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaºi ºedinþe.


CAPITOLUL IV

ÎNTREBÃRI, INTERPELÃRI, PETIÞII ªI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art. 62 – (1) Consilierii pot adresa întrebãri primarului, viceprimarului ºi secretarului unitãþii administrativ-teritoriale, precum ºi ºefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor ºi unitãþilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicitã informaþii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaþi vor rãspunde, de regulã, imediat sau, dacã nu este posibil, la urmãtoarea ºedinþã a consiliului.
Art. 63 – Interpelarea constã într-o cerere prin care se solicitã explicaþii în legaturã cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaþia de a rãspunde în scris, pânã la urmãtoarea ºedinþã a consiliului, sau oral, la proxima ºedinþã, potrivit solicitãrii autorului interpelãrii.
Art. 64 – (1) Consilierii pot solicita informaþiile necesare exercitãrii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizatã sunt obligate sã i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaþiile pot fi cerute sau comunicate în scris sau oral.
Art. 65 – (1) Orice cetãþean are dreptul sã se adreseze cu petiþii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special ºi sunt analizate ºi soluþionate potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizeazã modul de soluþionare a petiþiilor.


CAPITOLUL V

DISPOZIÞII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art. 66 – (1) Dupã declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcþie li se elibereazã o legitimaþie care atestã calitatea de membru al consiliului, semnatã de primar.
17
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitãþii lor de reprezentanþi aleºi ai colectivitãþii locale, pe care au dreptul sã îl poarte pe întreaga duratã a mandatului.
(3) Modelul legitimaþiei de consilier ºi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecþionarea acestora se suportã din bugetul local. Legitimaþia ºi însemnul se pot pãstra de cãtre consilierii locali, dupã încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art. 67 – (1) Calitatea de consilier local înceteazã la data declarãrii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local înceteazã de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmãtoarele cazuri :
a)demisie ;
b)incompatibilitate ;
c)schimbarea domiciliului într- o altã unitate administrativ- teritorialã, inclusiv ca urmare a reorganizãrii acesteia ;
d)lipsa nemotivatã de la mai mult de 3 ºedinþe ordinare consecutive ale consiliului ;
e)imposibilitatea exercitãrii mandatului pe o perioadã mai mare de 6 luni consecutive, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege ;
f)condamnarea, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de libertate ;
g)punerea sub interdicþie judecãtoreascã ;
h)pierderea drepturilor electorale;
i)pierderea calitǎþii de membru al partidului politic, alianþei politice, alianþei electorale sau al organizaþiei cetǎþenilor aparþinând minoritǎþilor naþionale, pe a cǎrei listǎ a fost ales.
j)deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constatã de cãtre consiliul local, prin hotãrâre, la propunerea primarului sau a oricãrui consilier.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (2) lit. c) – e) hotãrârea consiliului poate fi atacatã de consilier, la instanþa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanþa se va pronunþa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilã nu se mai efectueazã, iar hotãrârea primei instanþe este definitivã ºi irevocabilã.
Art. 68 – (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbãrii domiciliului în altã unitate administrativ- teritorialã poate interveni numai dupã efectuarea în actul de identitate al celui în cauzã a menþiunii corespunzãtoare, de cãtre organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art. 67 alin. (2) lit. e) nu se aplicã în cazul în care consilierul a fost însãrcinat de cãtre consiliul din care face parte, de cãtre Guvern sau de cãtre Parlament cu exercitarea unei misiuni în þarã sau în strãinãtate. Pe durata exercitãrii misiunii încredinþate exercitarea mandatului se suspendã.
(3) Prevederile art. 67 alin. (2) lit. f)- h) devin aplicabile numai dupã rãmânerea definitivã ºi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreºti.
18
Art. 69 – (1) În toate situaþiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptã în prima ºedinþã ordinarã, la propunerea primarului, o hotãrâre prin care se ia act de situaþia apãrutã ºi se declarã vacant locul consilierului în cauzã.
(2) Hotãrârea va avea la bazã, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar ºi de secretarul municipiului. Referatul va fi însoþit de actele justificative.
Art. 70 – Schimbãrile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitãrii mandatului, se aduc la cunoºtinþã consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art. 71 – (1) Participarea consilierilor la ºedinþele consiliului local ºi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la ºedinþele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obþinut aprobarea consiliului, respectiv a preºedintelui comisiei, dacã are motive temeinice.
Art. 72 – Consilierul local care absenteazã nemotivat la douã ºedinþe consecutive va fi sancþionat, potrivit prevederilor prezentului regulament.
Art. 73 – Consilierii locali pot demisiona, anunþând în scris preºedintele de ºedinþã, care ia act de aceasta. Preºedintele propune consiliului adoptarea unei hotãrâri prin care se ia act de demisie ºi se declarã locul vacant.


CAPITOLUL VI

PROTECÞIA LEGALÃ A ALEªILOR LOCALI

Art. 74 – (1) În exercitarea mandatului, aleºii locali sunt în serviciul colectivitãþii, fiind ocrotiþi de lege.
(2) Libertatea de opinie ºi de acþiune în exercitarea mandatului alesului local este garantatã.
Art. 75 – Aleºii locali nu pot fi traºi la rãspundere juridicã pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
Art. 76 – Reþinerea, arestarea sau trimiterea în judecatã penalã ori contravenþionalã a aleºilor locali, precum ºi faptele sãvârºite care au determinat luarea mãsurilor se aduc la cunoºtinþã atât autoritãþii administraþiei publice din care fac parte, cât ºi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de cãtre organele care au dispus mãsurile respective.
Art. 77 – (1) Pe întreaga duratã a mandatului, aleºii locali se considerã în exerciþiul autoritãþii publice ºi se bucurã de protecþia prevãzutã de legea penalã.
(2) De aceeaºi protecþie juridicã beneficiazã ºi membrii familiei – soþ, soþie ºi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmãreºte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legãturã cu exercitarea mandatului sãu.

CAPITOLUL VII
GRUPURILE DE CONSILIERI

19
Art. 78 – (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcþie de partidele sau alianþele politice pe ale cãror liste au fost aleºi, dacã sunt în numãr de cel puþin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiþiile prevãzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritãþii membrilor grupului.
Art. 79 – Prevederile art. 78 alin. (1) se aplicã ºi consilierilor independenþi.
Art. 80 – Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numãrul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puþin un consilier.
Art. 81 – În cazul fuzionãrii, douã sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri pot forma un grup distinct.


CAPITOLUL VIII

DREPTURILE ALEªILOR LOCALI

Art. 82 – Aleºii locali au dreptul de iniþiativã în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Art. 83 – (1) Pentru participarea la lucrãrile consiliului ºi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaþie de ºedinþã.
(2) Indemnizaþia de ºedinþã pentru membrii consiliului care participã la ºedinþele ordinare ale consiliului ºi ale comisiilor de specialitate este de 5% din indemnizaþia lunarǎ a primarului.
(3) Numãrul maxim de ºedinþe pentru care se poate acorda indemnizaþia, potrivit alin. (2), este de o ºedinþã de consiliu ºi 1- 2 ºedinþe de comisii de specialitate pe lunã.
(4) Plata indemnizaþiei stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazã exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le- au fãcut în exercitarea mandatului, în condiþiile legii.
Art. 84 – Drepturile bãneºti cuvenite aleºilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiþiile legii.
Art. 85 – Consilierii care participã la ºedinþele de consiliu organizate în mod excepþional în timpul programului de lucru, se considerã învoiþi de drept, fãrã a fi afectat salariul ºi celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul de muncã.
Art. 86 – Aleºii locali care folosesc autoturismul proprietate personalã sau mijloace de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliazã în localitatea în care se desfãºoarã ºedinþa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
20
Art. 87 – Aleºii locali beneficiazã de plata cursurilor de pregãtire, formare ºi perfecþionare profesionalã organizate de instituþii specializate, în decursul mandatului, conform hotãrârii consiliului local.
Art. 88 – (1) Dreptul aleºilor locali de a avea acces la orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.
(2) Autoritãþile administraþiei publice locale, instituþiile, serviciile publice, precum ºi persoanele juridice de drept privat sunt obligate sã asigure informarea corectã a aleºilor locali, potrivit competenþelor ce le revin, asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes local.
Art. 89 – (1) Dreptul de asociere este garantat aleºilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitãþile locale, structurile asociative legal constituite ale aleºilor locali vor fi consultate de cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale în toate problemele de interes local.
Art. 90 – (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleºii locali sunt obligaþi sã prezinte, la prima ºedinþã ordinarã de consiliu, un raport privind deplasãrile efectuate. În cazul primarului, viceprimarului ºi consilierilor locali, teremenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii.
(2) În cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1), aleºii locali vor suporta cheltuielile deplasãrii.


CAPITOLUL IX

OBLIGAÞIILE ALEªILOR LOCALI

Art. 91 – Aleºii locali, în calitate de reprezentanþi ai colectivitãþii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcþiilor autoritãþilor administraþiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintã, cu bunã- credinþã ºi fidelitate faþã de þarã ºi de colectivitatea care i- a ales.
Art. 92 – Consilierii locali sunt obligaþi sã respecte Constituþia ºi legile þãrii, precum ºi Regulamentul de funcþionare a consiliului, sã se supunã regulilor de curtoazie ºi disciplinã ºi sã nu foloseascã în cuvântul lor sau în relaþiile cu cetãþenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase.
Art. 93 – Aleºii locali sunt obligaþi sã menþioneze expres situaþiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
Art. 94 – Aleºii locali sunt obligaþi la probitate ºi discreþie profesionalã.
21
Art. 95 – Aleºii locali sunt obligaþi sã dea dovadã de cinste ºi corectitudine ; este interzis alesului local sã cearã, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art. 96 – (1) Aleºii locali au obligaþia de a aduce la cunoºtinþã cetãþenilor toate faptele ºi actele administrative ce intereseazã colectivitatea localã.
(2) Aleºii locali sunt obligaþi ca, în exercitarea mandatului, sã organizeze periodic, cel puþin o datã pe trimestru, întâlniri cu cetãþenii, sã acorde audienþe ºi sã prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetãþenii.
(3) Fiecare consilier local este obligat sã prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi fãcut public prin grija secretarului municipiului.
Art. 97 – Aleºii locali au îndatorirea de a-ºi perfecþiona pregãtirea în domeniul administraþiei publice locale, urmând cursurile de pregãtire, formare ºi perfecþionare organizate în acest scop de instituþiile de specialitate.
Art. 98 – (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrãrile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaþiile prevãzute în regulamentul de funcþionare.
(2) Nu se considerã absent consilierul care nu participã la lucrãri întrucât se aflã în îndeplinirea unei însãrcinãri oficiale, precum ºi în alte cazuri stabilite prin regulamntul de funcþionare a consiliului.
Art. 99 – Aleºii locali nu pot face uz ºi nu se pot prevala de aceastã calitate în exercitarea unei activitãþi private.


CAPITOLUL X

RÃSPUNDEREA ALEªILOR LOCALI

Art. 100 – Aleºii locali rãspund, în condiþiile legii, administrativ, civil sau penal, dupã caz, pentru faptele sãvârºite în exercitarea atribuþiilor ce le revin.
Art. 101 – (1) Consilierii rãspund în nume propriu, pentru activitatea desfãºuratã în exercitarea mandatului, precum ºi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte ºi pentru hotãrârile pe care le- au votat.
(2) În procesul- verbal al ºedinþei consiliului va fi consemnat rezultatul votului ºi modul în care ºi-a exercitat votul fiecare consilier local.
Art. 102 – (1) Încãlcarea de cãtre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a prevederilor prezentei legi ºi ale Regulamentului de organizare ºi funcþionare a consiliului atrage aplicarea urmãtoarelor sancþiuni :
22
a)avertismentul ;
b)chemarea la ordine ;
c)retragerea cuvântului ;
d)eliminarea din sala de ºedinþã ;
e)excluderea temporarã de la lucrãrile consiliului ºi ale comisiei de specialitate;
f)retragerea indemnizaþiei de ºedinþã, pentru 1- 2 ºedinþe.
(2) Sancþiunile prevãzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplicã de cãtre preºedintele de ºedinþã, iar de la alin. (1) lit. e) ºi f) de cãtre consiliu, prin hotãrâre.
(3) Pentru aplicarea sancþiunilor prevãzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate ºi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit în baza cerecetãrilor efectuate, inclusiv a explicaþiilor furnizate de cel în cauzã.
Art. 103 – La prima abatere, preºedintele de ºedinþã atrage atenþia consilierului în culpã ºi îl invitã sã respecte regulamentul.
Art. 104 – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul ºi invitaþia preºedintelui ºi continuã sã se abatã de la regulament, precum ºi cei care încalã în mod grav, chiar pentru prima datã, dispoziþiile regulamentului vor fi chemaþi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul- verbal de ºedinþã.
Art. 105 – (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de cãtre preºedinte sã îºi retragã sau sã explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul ºi care ar atrage aplicarea sancþiunii.
(2) Dacã expresia întrebuinþatã a fost retrasã ori dacã explicaþiile date sunt apreciate de preºedinte ca satisfãcãtoare, sancþiunea nu se mai aplicã.
Art. 106 – În cazul în care dupã chemarea la ordine un consilier continuã sã se abatã de la regulament, preºedintele îi va retrage cuvântul, iar dacã persistã, îl va elimina din salã. Eliminarea din salã echivaleazã cu absenþa nemotivatã de la ºedinþã.
Art. 107 – (1) În cazul unor abateri grave, sãvârºite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancþiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrãrile consiliului ºi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilitã de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art. 108 – Excluderea temporarã de la lucrãrile consiliului ºi ale comisiilor de specialitate nu poate depãºi douã ºedinþe consecutive.
Art. 109 – Excluderea de la lucrãrile consiliului ºi ale comisiilor de specialitate are drept consecinþã neacordarea indemnizaþiei de ºedinþã pe perioada respectivã.
Art. 110 – În caz de opunere, interzicerea participãrii la ºedinþe se executã cu ajutorul forþei publice puse la dispoziþie preºedintelui.
Art. 111 – (1) Sancþiunile prevãzute la art. 102 alin. (1) lit. e) ºi f) se aplicã prin hotãrâre adoptatã de consiliu cu votul a cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor în funcþie.
23
(2) Pe perioada aplicãrii sancþiunii, consilierii în cauzã sunt scoºi din cvorumul de lucru.
Art. 112 – Pentru menþinerea ordinii în ºedinþele comisiilor de specialitate, preºedinþii acestora au aceleaºi drepturi ca ºi preºedintele de ºedinþã. Aceºtia pot aplica sancþiunile prevãzute la art. 102 alin. (1) lit. a) – d).
Art. 113 – (1) Pentru abateri grave ºi repetate, sãvârºite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauzã li se pot aplica urmãtoarele sancþiuni:
a)mustrare ;
b)avertisment ;
c)diminuarea indemnizaþiei cu 5- 10% pe timp de 1- 3 luni ;
d)eliberarea din funcþie.
(2) Sancþiunile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) se aplicã prin hotãrâre a consiliului, la propunerea motivatã a primarului.
(3) În cazul sancþiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b), hotãrârea se adoptã cu votul deschis al majoritãþii consilierilor în funcþie, iar în cazul sancþiunilor prevãzute la lit. c) ºi d), cu votul secret a cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor în funcþie.
(4) Aplicarea sancþiunilor prevãzute la lit. c) ºi d) poate fi fãcutã numai dacã se face dovada cã viceprimarul a încãlcat Constituþia, celelalte legi ale þãrii sau a prejudiciat interesele þãrii, ale unitãþii administrativ- teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritorialã respectivã.
(5) La eliberarea din funcþie se aplicã în mod corespunzãtor prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 114 – Împotriva sancþiunii prevãzute la art. 113 alin. (1) lit. c) ºi d) persoana în cauzã se poate adresa instanþei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilã nu este obligatorie.


CAPITOLUL XI

REGISTRUL DE INTERESE

Art. 115 – (1) Aleºii locali sunt obligaþi sã îºi facã publice interesele personale printr- o declaraþie pe propria rãspundere, depusã în dublu exemplar la secretarul municipiului.
(2) Un exemplar al declaraþiei privind interesele personale se pãstreazã de cãtre secretar într- un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraþiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pãstra într- un dosar special, denumit registru general de interese.
Art. 116 – Aleºii locali au un interes personal într- o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãþii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :
a)soþ, soþie sau afini, pânã la gradul al doilea inclusiv ;
24
b)orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaþie de angajament, indiferent de natura acestuia ;
c)o societate comercialã la care deþin calitatea de asociat unic, funcþia de administrator sau de la care obþin venituri ;
d)o altã autoritate din care fac parte ;
e)orice persoanã fizicã sau juridicã, alta decât autoritatea din care fac parte, care a fãcut o platã cãtre aceºtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;
f)o asociaþie sau fundaþie din care fac parte.
Art. 117 – În declaraþia privind interesele personale, aleºii locali vor specifica:
a)funcþiile deþinute în cadrul societãþilor comerciale, autoritãþilor ºi instituþiilor publice, asociaþilor ºi fundaþiilor;
b)veniturile obþinute din colaborarea cu orice persoanã fizicã sau juridicã ºi natura colaborãrii respective;
c)participarea la capitalul societãþilor comerciale, dacã acesta depãºeºte 5% din capitalul societãþii ;
d)participarea la capitalul societãþilor comerciale, dacã aceasta nu depãºeºte 5% din capitalul societãþii, dar depãºeºte valoarea de 100.000.000 lei ;
e)asociaþiile ºi fundaþiile ai cãror membrii sunt;
f)bunurile imobile deþinute în proprietate sau în concesiune;
g)funcþiile deþinute în cadrul societãþilor comerciale, autoritãþilor sau instituþiilor publice de cãtre soþ/soþie ;
h)bunurile imobile deþinute în proprietate sau în concesiune de cãtre soþ/soþie ;
i)lista proprietãþilor deþinute pe raza unitãþii admnistrativ- teritoriale din ale cãror autoritãþi ale administraþiei publice locale fac parte ;
j)cadourile ºi orice beneficii materiale sau avantaje fãcute de orice persoanã fizicã ori juridicã, legate sau decurgând din funcþia deþinutã în cadrul autoritãþii administraþiei publice locale; orice cadou sau donaþie primitã de aleºii locali într-o ocazie publicã sau festivã devin proprietatea acelei instituþii ori autoritãþi ;
k)orice alte interese, stabilite prin hotãrâre a consiliului local, în cazul primarilor sau viceprimarilor ºi consilierilor locali.
Art.118 – (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaþi sã anunþe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã.
(3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul-verbal al ºedinþei.
Art. 119 – Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de cãtre orice persoanã, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaþiile de interes public.
25
Art. 120 – Declaraþia privind interesele personale se depune dupã cum urmeazã :
a) în termen de 15 zile de la data declarãrii consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;
b) în termen de 15 zile de la depunerea jurãmântului, în cazul primarilor ;
c) în teremen de 15 zile de la alegere, în cazul viceprimarilor.
Art. 121 – Aleºii locali au obligaþia sã depunã sau sã actualizeze declaraþiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, în conformitate cu prevederile art.42, alin.(2) din legea nr.144/2007 privind infiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale de Integritate.
Art. 122 – Hotãrârile adoptate cu nerespectarea dispoziþiilor art. 120 sunt nule de drept, potrivit dispoziþiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 123 – (1) Nerespectarea conditiilor depunerii declaraþiei privind interesele personale în termenul prevãzut la art. 120 atrage suspendarea de drept a mandatului, pânã la depunerea declaraþiei.
(2) Refuzul depunerii declaraþiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constatã prin hotãrâre a consiliului local.
Art. 124 – Cadourile ºi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 117 lit. j) sunt supuse confiscãrii.
Art. 125 – Fapta aleºilor locali de a face declaraþii privind interesele personale, care nu corespund adevãrului, constituie infracþiunea de fals în declaraþii ºi se pedepseºte potrivit Codului penal.


CAPITOLUL XII

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art. 126 – (1) Pentru buna organizare a lucrãrilor consiliului local, precum ºi pentru soluþionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentã la comune ºi oraºe ºi 1- 2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotãrâre, persoane care au studii superioare, de regulã juridice sau administrative.
(2) Funcþiile pe care vor fi încadrate persoanele prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local, iar selecþionarea acestor persoane se face pe bazã de concurs sau examen organizat în condiþiile legii. Comisia de concurs se stabileºte de consiliul local.
Art. 127 – Salarizarea persoanelor prevãzute la art. 126 se face potrivit Ordonanþei nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul
26
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, iar cheltuielile aferente se suportã din bugetul local.
Art. 128 – (1) Apãrarea intereselor consiliului local în faþa instanþelor de judecatã se face de persoanele angajate potrivit art. 126, dacã acestea au pregãtirea profesionalã corespunzãtoare, sau de un apãrãtor ales, în mãsura în care asistenþa juridicã nu poate fi asiguratã altfel. Cheltuielile se suportã din bugetul local.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1) împuternicirea se semneazã de preºedintele de ºedinþã.
Art. 129 – (1) Personalului angajat potrivit art. 126 nu i se aplicã prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ulterioare, acesta urmând a-ºi desfãºura activitatea pe bazã de contract de muncã.
(2) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 126 îºi desfãºoarã activitatea sub coordonarea secretarului unitãþii administrativ- teritoriale ºi colaboreazã cu acesta la pregãtirea ºedinþelor consiliului local, asigurarea documentãrii ºi informãrii consilierilor, întocmirea ºi difuzarea cãtre aceºtia a dosarelor de ºedinþã ºi a oricãror materiale.


CAPITOLUL XIII – DISPOZIÞII FINALE

ART.130 – Adoptarea ºi modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a consiliilor locale, prevãzut în Legea nr 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002, cu votul a 2/3 din numãrul consilierilor locali.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
Prof.dr. Ioana Panagoreþ

Parteneri