Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Orase Infratite

Prietenii francezi au incredere in inteligenta si energia alexandrenilor

Timp de trei zile, in perioada 19-21 februarie 2007, Primaria si Consiliul Local Alexandria au avut oaspeti. Si nu pe oricine, ci pe francezii din Comunitatea Morlaix, regiunea Bretagnia, carora, pe langa faptul ca de la 1 ianuarie 2007, ca romani, le suntem parteneri in UE, din februarie 2007, ei au devenit, alexandrenilor, si frati, surori…Si nu vor sa ii lase sa clacheze in fata exigentelor unei Europe tot mai mari si, poate, mai unite. Asadar, au insistat pentru o relatie de parteneriat mai aparte, ca intre frati sau surori. In acest context, in sala de Consiliu, a fost semnat “Protocolul de parteneriat si cooperare intre municipiul Alexandria, judetul Teleorman din Romania si comunitatea Morlaix din Franta”. Documentul care are la baza vointa reprezentantilor celor doua comunitati de a administra problemele cu care se confrunta, dupa principii democratice, punand in practica schimburi de experienta pe principiul reciprocitatii.

In protocolul semnat ieri sunt prevazute mai multe domenii de activitate, pornind de la modalitatile de organizare, administrare si de gestiune urbana si cooperare tehnica in domenii de infrastructura, furnizarea de servicii publice, de urbanism. In consecinta, romano-francezii si-au propus, deocamdata, sa lucreze in parteneriat pe domeniile: cultura si sport; protectia mediului; social; comunicare. Parteneriat care ar trebui sa fie functional nu numai la nivel institutional, ci sa coboare, la nivel de locuitori, prin schimburi de experienta si informatii, vizite reciproce, actiuni comune, consultari si sprijin in promovarea unor proiecte cu finantare din fonduri structurale europene, dar si fonduri proprii, stimularea initiativei locale si, mai ales, stimularea voluntariatului si a seriozitatii in abordarea problemelor cu care se confrunta, nu numai comunitatea, ci si fiecare cetatean in parte.

La festivitatea de semnare a protocolului, in sala de Consiliu, din partea franceza au fost prezenti patru angajati si patru alesi locali – similar cu functia de consilier de la noi: Yvon Hervé – presedintele Comunitatii Morlaix; Loïc Prêteseille – director general de servicii; Gilbert Plassart – prim vicepresedinte pe probleme de mediu; Gérard Hervet – sef serviciu protectia mediului; Jean-René Péron – vicepresedinte pe probleme de turism, cultura si sport; Erika Ayreault – pe probleme de turism si cultura; Jean-Paul Minec – vicepresendinte pe probleme economice; Cyrille Le Galliard – pe probleme economice si Allain Chrètiene – de la Asociatia Euro Diagonal, pe probleme de asociatii non-guvernamentale.

Din partea romana au participat: Constantin Slabescu – primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin si Ion Pana – viceprimari ; consilierii: Dumitru Tulpan, Nelu Din, Florea Voicila, Marin Stelian; Mircea Dumitrescu – director Apa-Canal, Traian Constantinescu – director Terma Serv; Alexandru Popa – director domeniu public, Ion Rosu – director urbanism, Constantin Tecuceanu – sef serviciu public colectare deseuri; Tudorica Antonius – sef serviciu Informatica-Comunicare-Integrare europeana; Sorin Sferle – director Romfra; Mihai Putineanu – director cooperare interna si internationala.

Prima intalnire a partenerilor din Morlaix si Alexandria si festivitatea de semnare a protocolului au fost onorate de prezenta insarcinatului de servicii, organizatii si actiuni de cooperare din cadrul Ambasadei Frantei la Bucuresti – Aurélie Richard.
Dupa semnarea protocolului a urmat o conferinta de presa, in cadrul careia reprezentantii celor doua comunitati au prezentat cateva dintre problemele care privesc parteneriatul si au raspuns intrebarilor presei.

Apoi reprezentanti din domeniile prevazute in protocol, atat din partea franceza, cat si din cea romana, au lucrat pe ateliere, punandu-se pe tapet probleme si modalitati concrete de colaborare si parteneriat.

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
ALEXANDRIA
FRANTA
COMUNITATEA MORLAIX
MORLAIX
PROTOCOL DE PARTENERIAT SI DE COOPERAREINTRE
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDETUL TELEORMAN DIN ROMANIA
SI MORLAIX COMMUNAUTÉ DIN FRANTA

Municipiul Alexandria, reprezentat legal de domnul Primar Constantin SLABESCU si Comunitatea din Morlaix, numita « Morlaix-Communauté », reprezentata de Presedintele acesteia, domnul Yvon HERVÉ, denumite in continuare parti :

Tinand cont de declaratiile de intentie ale Municipiului Alexandria si ale Comunitatii din Morlaix de a contribui la infratirea dintre cele doua comunitati,
Proclamand vointa lor de a administra problemele cu care se confrunta comunitatile dupa principii democratice, punand in practica schimburi de experienta pe principiul reciprocitatii,

Amintind dorinta comuna de a pune progresiv in actiune, un dispozitiv de cooperare concret si eficace, plecand de la nevoile recenzate, competentele si resursele de care cele doua comunitati pot dispune,

Bucurandu-se de deschiderea democratica a Romaniei si salutand integrarea sa in Uniunea Europeana, cladind si dezvoltand relatii romano-franceze in domeniul cooperarii descentralizate intre locuitorii celor doua orase,

Afirmand vointa Municipiului Alexandria si a Comunitatii din Morlaix de a intari si de a oficializa relatiile prin incheierea unui protocol de parteneriat si colaborare care sa permita dezvoltarea legaturilor permanente in beneficiul celor doua comunitati,
Au convenit cele ce urmeaza:

1. Cooperarea dintre cele doua comunitati


Partile sunt de parere ca schimburile de experienta in toate domeniile de administratie si de gestiune urbanistica se vor dovedi reciproc benefice, inscriindu-se in procesele de armonizare cu normele europene.

Partile inteleg sa-si dezvolte schimburile de informatii si de competente relative la proiecte si la punerea acestora in aplicare.
Ele decid cooperarile prioritare in urmatoarele domenii :

Domeniul de gestiune si de administratie urbana

Schimburile de cunostinte, sub forma de misiune de expertiza si de stagiu, vor fi privilegiate in urmatoarele sectoare:
- modalitatile de organizare, administrare si de gestiune urbana;
- cooperarea tehnica in domenii de infrastructura, furnizarea de servicii publice (apa-salubritate-incalzire), de urbanism.

Domeniul cultural si sportiv

O atentie deosebita se va acorda cooperarii intre tineri. Orasele isi vor aduce contributia la promovarea limbilor si culturilor romane si franceze. Partile vor extinde, in limitele posibilitatilor lor economice, schimburile cultural-sportive si vor facilita in acest scop, colaborarea intre asociatii si ansambluri artistice, institutii si organizatii cultural-sportive.

Asociatia Romano-Franceza ROMFRA a fost desemnata de catre cele doua comunitati ca motor principal al evolutiilor si realizarilor dorite.

Protectia mediului inconjurator

Cele doua parti isi vor dezvolta colaborarea in domeniul mediului inconjurator.

Ele vor contribui la elaborarea si punerea in practica a unei strategii privind prevenirea cauzelor care ar putea pune in pericol echilibrul ecologic al celor doua localitati.

Domeniul social

Cele doua parti isi vor dezvolta colaborarea reciproc in domeniul protectiei sociale.

Ele vor contribui la elaborarea unei “Politici a orasului” si la punerea in aplicare a unei strategii privind prevenirea cauzelor care ar putea pune in pericol echilibrul social al comunitatilor, avand ca obiectiv o dezvoltare durabila.

Domeniul comunicarii

Cele doua comunitati vor avea schimburi privind comunicarea cu cetatenii, in diverse domenii de competente.

2. Alte cooperari in domeniile de formare, cultura, economie


Pentru alte proiecte de cooperare, cele doua comunitati se vor apropia mai mult pentru a studia momentul propice, utilitatea concreta si constrangerile de punere in practica, incepand cu obiectivele care vor fi desemnate, aplicatiile care vor fi identificate si resursele care vor fi alocate.

3. Cooperarea la nivelul locuitorilor


Cele doua parti vor favoriza cooperarea la nivelul locuitorilor, cu atat mai mult cu cat Municipiul Alexandria si Comunitatea din Morlaix sprijina asociatiile care contribuie la dezvoltarea cooperarii.

Municipiul Alexandria si Comunitatea din Morlaix vor sustine cu prioritate initiativele care au ca scop favorizarea cooperarii intre institutiile si organizatiile dintre cele doua localitati.

Pentru a favoriza schimburile intre locuitori si institutii, partile pot comunica informatii cu caracter public privind orasul partener.

Aceste obiective nu exclud si alte orientari care ar putea fi considerate oportune si benefice in dezvoltarea parteneriatelor.

Intalnirile dintre delegatiile oficiale, conduse de catre domnul Primar si domnul Presedinte, sau de catre reprezentantii abilitati, vor avea loc alternativ la Alexandria si Morlaix, cel putin o data pe an, pentru a putea ajunge la un bilant de cooperare si orientare a schimburilor in viitor.

4. Dispozitii finale si tranzitorii


Partile se vor consulta periodic privind punerea in aplicare a prezentului protocol si dezvoltarea relatiilor de cooperare.

Prezentul protocol poate fi modificat prin acordul comun al partilor; modificarile vor fi prezentate in scris si vor intra in vigoare indata ce partile se vor informa mutual si procedurile interne vor fi indeplinite.

Colaborarea intre parti, ca si toate actiunile care provin din prezentul protocol, se vor realiza cu respectarea legislatiei romanesti si franceze si al acordurilor internationale la care cele doua state sunt parti, in limitele competentelor, al fondurilor si al resurselor de care dispune fiecare parte.

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii si este incheiat pentru o perioada de un an. Valabilitatea protocolului se prelungeste in mod automat pentru alte noi perioade de cate un an, daca niciuna dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti o alta perioada pentru care sa fie prelungita valabilitatea protocolului. Notificarea trebuie sa fie transmisa cu cel putin 30 de zile inainte de termenul la care produce efecte prelungirea automata.

Diferendele cu privire la prezentul protocol se solutioneaza prin consultari intre cele doua parti. Oricare dintre parti poate denunta prezentul protocol printr-o notificare scrisa. Denuntarea produce efecte la 30 de zile de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

Iesirea din vigoare a protocolului nu afecteaza actiunile de cooperare aflate in derulare, acestea fiind finalizate in conditiile prezentului protocol.

Semnat la Alexandria, la 19 februarie 2007, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, toate textele fiind egal autentice.

Primarul Municipiului Alexandria
Constantin SLABESCU
Presedintele Comunitatii din Morlaix
Yvon HERVÉ

ROUMANIE
DÉPARTEMENT DE TELEORMAN
ALEXANDRIA
FRANCE
MORLAIX COMMUNAUTÉ
MORLAIX

PROTOCOLE DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
ENTRE MORLAIX COMMUNAUTÉ DE FRANCE ET LE MUNICIPE D’ALEXANDRIA,
LE DÉPARTEMENT DE TELEORMAN DE ROUMANIE

La Ville d’Alexandria, légalement représentée par Monsieur Constantin SLABESCU, en qualité de Maire et la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix, appelée “Morlaix-Communauté”, représentée par son Président, Monsieur Yvon HERVÉ,
conviennent de ce qui suit:

Compte tenu des déclarations d’intention de la Ville d’Alexandria et de Morlaix-Communauté de contribuer au rapprochement entre leurs deux Communautés,
En proclamant leur volonté de gérer les problèmes de leurs communautés selon des principes démocratiques, mettant en pratique des échanges de connaissances dans la réciprocité,

En rappelant leur souhait commun de mettre progressivement en place un dispositif de coopération concret et efficace, à partir des besoins recensés et des compétences et ressources dont l’une et l’autre Communautés peuvent disposer,

Jouissant de l’ouverture démocratique de la Roumanie et en saluant son intégration dans l’Union Européenne en bâtissant et développant des relations franco-roumaines dans le domaine de la coopération décentralisée entre les citoyens des deux Communautés,

La Ville d’Alexandria et Morlaix-Communauté affirment leur volonté de renforcer et d’officialiser leurs relations en concluant un accord de partenariat et de coopération. Cet accord doit permettre de développer des liens permanents au bénéfice des deux Communautés,
Dans ce contexte, nous avons convenu comme suit:

1. Coopération des deux Communautés


Les deux Communautés pensent que les échanges de connaissances dans tous les domaines de l’administration et de la gestion urbaine s’avèrent être réciproquement bénéfiques, en s’inscrivant dans le processus d’harmonisation des normes européennes.

Les deux Communautés entendent développer des échanges d’informations et de compétences relatives aux projets et à leur mise en oeuvre.
Elles décident de coopérations prioritaires dans les domaines suivants :

Domaine de la gestion et de l’administration communales

Les échanges de connaissances, sous la forme de mission d’expertise et de stage, seront privilégiés dans les secteurs suivants:
- modalités d’organisation, d’administration et de gestion communales ;
- coopération technique dans les domaines des infrastructures, des fournitures de services publics (eau – salubrité – chauffage), de l’urbanisme.

Domaine culturel et sportif

La coopération entre les jeunes tiendra un rôle important. Les villes impliquées vont contribuer à promouvoir la langue française et la langue roumaine et leurs cultures. Les parties élargiront, dans la limite de leur moyens économiques, les échanges culturelles-sportives et ainsi, faciliteront la collaboration entre des associations et groupes sportifs, institutions et organisations culturelles-sportives.

L’ “Association Roumano-Française ROMFRA” a été désignée par les deux Communautés comme moteur principal des évolutions et réalisations souhaitées.

Protection de l’environnement

Les deux parties développeront la collaboration réciproque dans le domaine de l’environnement.

Elles contribueront à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une stratégie concernant la prévention des causes qui pourraient nuire à l’équilibre écologique de leurs Communautés.

Domaine social

Les deux parties développeront la collaboration réciproque dans le domaine de la protection sociale.

Elles contribueront à l’élaboration d’une “Politique de la ville” et à la mise en oeuvre d’une stratégie concernant la prévention des causes qui pourraient nuire à l’équilibre social de leurs Communautés, ayant comme objectif un développement durable.

Domaine de la communication

Les deux Communautés auront des échanges sur la communication avec les citoyens, dans leurs divers domaines de compétences.

2. D’autres coopérations dans les domaines de la formation, la culture, l’économie


En ce qui concerne d’autres projets de coopération, les deux Communautés s’approcheront davantage pour étudier, le moment favorable, l’utilité concrète et les contraintes de la mise en pratique, en commençant par les objectifs qu’on établira, les applications qui seront identiffiées et les ressources qu’on y dirigera.

3. Coopération au niveau des citoyens


Les parties vont favoriser la coopération au niveau de la population, autant à Alexandria qu’auprès des Communes de Morlaix-Communauté, en appuyant les associations qui contribuent au développement de la coopération.

Alexandria et Morlaix-Communauté vont soutenir en priorité les initiatives qui ont pour but de favoriser la coopération entre les institutions et les organisations des deux Communautés.

Pour favoriser les échanges entre les citoyens et les institutions, les parties peuvent communiquer des informations à caractère public concernant la ville partenaire.

Ces objectifs n’excluent pas d’autres orientations qui pourraient être considérées opportunes et bénéfiques au développement de partenariats.

Des rencontres entre les délégations officielles, conduites par le Maire et le Président ou par des représentants habilités, auront lieu alternativement à Alexandria et Morlaix, au moins une fois par an, afin de pouvoir procéder au bilan de la coopération et orienter les échanges à venir.

4. Dispositions finales et transitoires


Les parties vont se consulter périodiquement sur la mise en oeuvre du présent protocole et sur le développement de leurs coopérations.

Le présent protocole peut être modifié par l’accord commun des parties ; les modifications seront présentées par écrit et entreront en vigueur dès que les parties s’informeront mutuellement que les procédures internes nécessaires ont été accomplies.

La collaboration entre les parties, ainsi que toutes les actions qui dérivent du présent protocole, se réaliseront dans le respect de la législation française et roumaine et des accords internationaux auxquels nos deux pays ont souscrit, dans les limites des compétences, des fonds et des ressources dont dispose chacune des parties.

Le présent protocole entre en vigueur à la date de la signature et il est conclu pour une période d’une anné. La valabilité du protocole se prolonge automatiquement pour d’autres périodes d’une année à condition qu’aucune partie ne notifie par écrit à l’autre partie une autre période pour prolonger la valabilité du protocole. La notification doit être transmise au moins 30 jours avant le terme où le prolongement automatique pourrait produire des effets.

Les différends concernant le présent protocole seraient résolus par des conssultations entre les deux parties. Chaque partie peut dénoncer le présent protocole par une notification écrite. L’annulation produit des effets 30 jours après la date de la réception de la notification par l’autre partie.

La fin du protocole en vigueur ne touche pas les actions de coopération qui sont en train de se derouler, celles-ci étant finalisées en respectant les conditions du présent protocole.

Fait à Alexandria, le 19 février 2007, en deux exemplaires en original, chacun en Français et Roumain, tous les textes étant également authentiques.

Le Président de MORLAIX Communauté
Yvon HERVÉ
Le Maire de la Ville d’Alexandria
Constantin SLABESCU

Parteneri