JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

       CONSILIUL LOCAL

                                

 

PROCES  VERBAL

 

            Incheiat astazi, 19 decembrie 2007, orele 16,00, in sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria, care are loc in sala  de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat (vin mai tarziu) dl. consilier Filip Marian si d-na. consilier Stancu Iuliana.

            Ca urmare, dl. consilier Emilian Vrajitoarea – presedintele de sedinta arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata si declara deschise lucrarile sedintei.

            De asemenea, dl. presedinte de sedinta  informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala, viceprimarii municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin si dl. Gheorghe Pana, doamnele Paula Catana si Marieta Chiseamera, dl. Ion Rosu - directori in aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, dl. Mircea Dumitrescu – director al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, dl. Constantinescu Traian – director al S.C. TERMA SERV S.R.L., dl. Boboc Valentin – director S.C. EDILUL S.R.L, dl. Mitroi Mihail – arhitect sef, dl. Tecuceanu Constantin – director al C.T.D.T.D.M. Alexandria, dl. Eugen Hainagiu – director Politia Comunitara Alexandria,  reprezentanti mass-media, d-ra. Adriana Bodilcu – jurist in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Alexandria, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului tehnic.

            In acest moment soseste si d-na. Iuliana Stancu.

In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Constantin Slabescu, cel care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prin dispozitia nr. 2665 din 07 decembrie 2007 si prin adresa nr.25229 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2007;

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului serviciului public de interes local C.T.D.T.D.M. Alexandria pe anul 2007;

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Dunarii, parter bloc 1603;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de prestare a serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria;

- Petitii si interpelari.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de zi si dl. Primar Constantin Slabescu propune introducerea pe ordinea de zi si a urmatoarelor proiecte de hotarare cu privire la:

- acordarea de scutiri si facilitati in anul 2008 pentru contribuabilii persoane fizice;

- aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2008 in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, serviciului public comunitar de evidenta persoanei si al Politiei comunitare a municipiului Alexandria;

- concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Cuza Voda, zona bloc 701A;

- concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Dunarii, zona bloc 911;

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare din judetul Teleorman” EUROPE AID/11 9083/D/SV/RO; masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4;

- aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului de apa si apa uzata in judetul Teleorman;

- aprobarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului Alexandria, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, care vor fi puse la dispozitia S.C. APA SERV S.A., prin contractul de delegare.

In acest moment soseste si dl. consilier Filip Marian.

Dl. consilier Marzan Niculae arata ca acest consiliu local nu are competenta de a aproba documentatia tehnico-economica pentru obiective de investitii din judetul Teleorman si nu intelege ce operator de apa si apa uzata se mai infiinteaza.

Dl. primar Constantin Slabescu precizeaza ca fiecare consiliu local din judet asociat la APA SERV trebuie sa aprobe acea documentatie tehnico-economica in totalitatea sa, urmand ca apoi sa aprobe si cota parte din aceasta care-i revine in functie de cota de participare la capitalul social al APA SERV, hotararea in discutie astazi fiind doar formala.

Dl. Dumitrescu Mircea – directorul S.C. APA SERV S.A. informeaza ca de fapt acest studiu de oportunitate nu se refera la infiintarea unui alt operator de apa si apa uzata, este vorba de operatorul regional unic de apa si canalizare deja infiintat – APA SERV – la infiintarea caruia trebuia aprobat si acest studiu de oportunitate. Legat de acea documentatie tehnico-economica precizeaza ca aceasta va mai face obiectul discutiilor in alte 2-3 sedinte de consiliu local, pentru ca, dupa aprobarea ei pentru intregul judet, va trebui ca fiecare consiliu local sa aprobe indicatorii tehnico-economici ce-i revin pentru partea de contributie, apoi se va veni si cu un studiu de fezabilitate.

Dl. consilier Marzan Niculae nu poate crede ca acea hotarare este formala, deoarece este vorba de un act cu caracter juridic, act care, ca si altele, se face in graba, in interesul unor persoane. Este convins ca vor mai fi situatii de acest gen, ceea ce este regretabil si astazi vrea sa vada cine va vota acest proiect de hotarare, pe care, personal nu-l va vota, dar promite ca-l va ataca la instanta de contencios administrativ.

Dl. secretar Iulian Purcaru precizeaza ca acel studiu de oportunitate nu este pentru infiintarea unui alt operator de apa si apa uzata ca de fapt este vorba de acelasi operator deja infiintat, APA SERV.

In continuare dl. secretar prezinta prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, referitoare la suplimentarea ordinii de zi, care se face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, urmand ca domnii consilieri, daca le considera urgente, sa aprobe sau nu introducerea lor pe ordinea de zi.

Nemaifiind si alte propuneri sau obiectiuni dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerile de completare prezentate de dl. primar si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 4 (patru) voturi „impotriva” (Marzan Niculae, Toader Dumitru, Satalan Lucretiu si Filip Constantin) si 2 (doua) abtineri (Marin Stelian-Gigi si Izina Ion).

Inainte de intrarea in ordinea de zi dl. presedinte de sedinta propune pastrarea unui moment de reculegere in memoria celui care a fost CONSTANTIN BORTUN – director al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, recent si prematur plecat dintre noi...

De asemenea, inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de specialitate din 17 si 18 decembrie a.c. si dl. consilier Marzan Niculae arata ca a avut o obiectiune, care s-a rezolvat intre timp. Nemaifiind si alte obiectiuni dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei precedente in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si se aproba cu 20 (douazeci) de voturi „pentru” (dl. consilier Marin Stelian-Gigi nu a votat deoarece a lipsit de la sedinta precedenta.).

Se intra in ordinea de zi propriuzisa si la primul punct d-na. Paula Catana prezinta raportul si anexele la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2007, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

La urmatorul punct al ordinii de zi dl. director Constantin Tecuceanu prezinta referatul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului Serviciului public de interes local C.T.D.T.D.M. Alexandria pe anul 2007, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Luand cuvantul dl. consilier Marzan Niculae solicita, in aceasta calitate, sa i se puna la dispozitie intreaga corespondenta primita de C.T.D.T.D.M. de la Consiliul judetean, pentru a se edifica daca cei de la Consiliul judetean doresc sa se intample si cu acest serviciu cum s-a intamplat cu S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, pentru ca nu crede ca este posibil sa faca investitii de miliarde in serviciile .... publice, pentru ca, dupa putin timp acestea sa aiba o alta destinatie. Este convins ca nu se va intampla stiindu-se de toata lumea ca de la 01 ianuarie 2008 groapa de gunoi a municipiului Alexandria va trebui inchisa conform unor norme ale UE, si pana la aceasta data nu stie ca s-ar fi gasit alte solutii pentru depozitarea gunoiului din municipiul Alexandria.

Dl. consilier Filip Constantin arata ca in acte oficiale nu trebuie sa se foloseasca abrevierile.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. director Ion Rosu prezinta raportul si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Dunarii la parterul blocului 1603, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, mai putin comisia economica al carei aviz este negativ, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Luand cuvantul dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca cei care intocmesc documentatia la proiectele de hotarare – referate, anexe, schite, etc., isi asuma raspunderea a ceea ce scriu si semneaza in aceste acte, pentru ca domnii consilieri, prin votul lor, isi asuma intreaga responsabilitate asupra oricarui proiect de hotarare si cu unele se ajunge in situatii nedorite asa cum, spre exemplu, s-a intamplat cu cea de concesionare a Cinematografului si cu altele. Intreaba la ce distanta de axul drumului se afla acest spatiu si daca legea permite construirea obiectivului propus la distanta existenta. Prin afirmatiile sale nu doreste ca vreun agent economic sa creada ca nu este de acord cu amenajarea obiectivelor propuse, dar vrea ca toate hotararile sa se ia in deplina cunostinta de cauza.

In cuvantul sau dl. consilier Toader Dumitru arata ca aceasta extindere se face pe un spatiu verde si ca legea nu permite asa ceva. Arata ca atunci cand, la comisii, a pus aceasta intrebare i s-a raspuns ca nu mai este spatiu verde, ca nu s-a amenajat de catre asociatia de locatari ca spatiu verde, ceea ce nu este normal.

Apoi la documentatia la proiectul de hotarare nu exista cererea solicitantului, nu exista acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. De asemenea, mai pune in discutie si faptul ca in zona mai exista si alte cabinete medicale, centre medicale, laboratoare, farmacii, datorita carora s-a aglomerat foarte mult, ca si asa riveranii nu aveau locuri de parcare, dar acum cand vin atatea masini pentru aceste servicii medicale, nu mai exista locuri de parcare, creindu-se nemultumiri intre locatari si pacienti. De aceea, considera ca trebuie gasite solutii pentru amenajarea si a altor parcari, la a caror realizare sa participe toti acesti agenti economici din zona cu sume de bani corespunzatoare.

Dl. arhitect sef Mitroi Mihai informeaza ca intr-adevar nu exista distanta prevazuta de lege pentru amenajarea obiectivului propus, ca se poate construi doar pe 40% din terenul supus concesionarii si ca in viitor se va face un studiu pentru realizarea obiectivelor de acest gen in toata zona.

D-na. Paula Catana precizeaza ca orice agent economic poate contribui cu sume pentru realizarea unor lucrari de interes local, asa cum a facut Dacia Service care a contribuit cu peste 600 milioane lei la realizarea parcarii din imediata apropiere a unitatii si ca nu ar fi decat foarte benefic daca ar proceda asa si alti agenti economici.

In cuvantul sau dl. secretar Iulian Purcaru arata ca pentru a nu se interpreta gresit ceace prevad proiectele de hotarare supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului local, acestea trebuie prezentate in timp util, pentru edificare completa, pentru a se putea face amendamente si eventualele modificari. Spre exemplu la anexa 3 se spune ca suprafata concesionata este de 43 mp. cu profil de activitate „cabinet medical”. Dar nu reiese din anexa exact ce suprafata se va constui, daca aceasta va fi chiar de 43 mp., sau mai putin.

Dl. director Ion Rosu precizeaza ca solicitantul concesionarii se obliga sa faca exact asa cum va reiesi din caietul de sarcini, din celelalte acorduri, avize, studii etc., iar dl. arhitect sef Mihai Mitroi mai precizeaza la randul sau ca la baza certificatului de urbanism vor sta prevederile PUG, PUZ, PUD si ca in viitor se vor prezenta spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local un nou PUG, cu precizari noi, pe baza carora se vor intocmi PUZ-urile si PUD-urile viitoare.

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (Izina Ion si Toader Dumitru).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct al ordinii de zi dl. director Constantin Tecuceanu prezinta referatul ai anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului propriu al Serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

De asemenea, dl. director Constantin Tecuceanu prezinta referatul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractului de prestare a serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca au o hotarare prin care s-a majorat pretul la colectarea gunoiului menajer de la 30 mii lei la 100 mii lei si dl. director Constantin Tecuceanu informeaza ca nu este o asemenea hotarare, dar ca este o gandire in acest sens.

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) de voturi „pentru” si o abtinere (dl. Pana Ion).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct al ordinii de zi d-na. Marieta Chiseamera prezinta raportul la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul 2008 pentru contribuabilii persoane fizice, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru arata ca in aceasta sedinta nu se voteaza liste de persoane, care de fapt nici nu exista, ci doar criteriile pentru scutirea de taxe si impozite si solicita ca atunci cand vor fi intocmite listele cu persoanele beneficiare de scutiri, acestea sa fie prezentate si Consiliului local, iar d-na. Marieta Chiseamera precizeaza ca intr-adevar, prin acest proiect de hotarare, se aproba doar criteriile si categoriile de persoane care pot beneficia de facilitati si scutiri de impozite si taxe, urmand ca acelor categorii de persoane care se incadreaza in aceste criterii sa li se acorde facilitatile respective pe loc, fara a mai fi nevoie de intocmirea vreunei liste in acest sens.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. primar Constantin Slabescu prezinta expunerea de motive si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2008 in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, serviciului public comunitar de Evidenta Persoanei si al Politiei comunitare a municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct al ordinii de zi dl. director Ion Rosu prezinta raportul si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Cuza Voda, zona bloc 701A, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) de voturi „pentru”. (De precizat ca d-na. consilier Panagoret Ioana nu a luat parte la dezbaterea si adoptarea acestui proiect de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata).

                                                                       x

                                                           x                      x

De asemenea, dl. director Ion Rosu prezinta raportul si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Dunarii, zona bloc 911, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) de voturi „pentru”. (Nici de aceasta data d-na. Panagoret Ioana nu a luat parte la dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. director Mircea Dumitrescu prezinta raportul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare din judetul Teleorman”, EUROPE AID/119083/D/SV/RO, masura  ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, mai putin comisia economica al carei aviz este „negativ”, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Luand cuvantul, dl. consilier Ion Izina intreaba cine, de fapt, este beneficiarul acestui obiectiv de investitii: APA CANAL Alexandria sau APA SERV judeteana.

La randul sau d-na. consilier Iuliana Stancu intreaba pentru cine sunt acesti indicatori tehnico-economici, pentru unitatea din Alexandria sau pentru unitatea judeteana si daca este pentru cea judeteana nu intelege de ce asocierea este cu o contributie de 30% din capitalul social al unitatii judetene si acum se vine cu aprobarea in totalitate a acestor indicatori pentru aceeasi unitate judeteana si mai intreaba daca acest Consiliu local are o asemenea competenta, pentru ca nu i se pare a fi corect.

In cuvantul sau dl. director Dumitrescu Mircea arata ca asa s-a facut in toata tara, s-au aprobat mai intai indicatorii economici global si apoi s-a facut individualizarea pentru fiecare localitate asociata in parte.

Luand cuvantul dl. consilier Marin Stelian-Gigi arata ca are aceeasi nedumerire si anume aceea ca printr-o hotarare a Consiliului local se aproba indicatorii tehnico-economici pentru un obiectiv de investitii de interes judetean. In raport si expunerea de motive se spune ca starea conductelor de distributie a apei este proasta, dar in Studiul de fezabilitate sunt prinsi 11 km. de lucrari noi si pentru inlocuiri conducte nici-un km. Apoi intreaba ce se intampla daca celelalte consilii locale asociate nu aproba un asemenea proiect de hotarare.

In cuvantul sau dl. consilier Gogoasa Dan-Vania arata ca in anexa la proiectul de hotarare sunt prevazuti  indicatorii tehnico-economici pentru fiecare localitate asociata in parte, cu km. de retele, puturi de apa si altele, deci asa cum trebuie si cum va fi aprobat de fiecare consiliu local. Ramane de vazut daca acesti indicatori respecta si cotele de participare ale fiecarei localitati la capitalul social al operatorului unic.

Dl. consilier Marzan Niculae considera ca acest Consiliu local fiind actionar la operatorul unic nu poate hotari in numele AGA si al CA al operatorului unic, organism cu competente in acest sens, si ca, prin vointa Consiliului local s-a acceptat ca altii sa hotarasca in numele si pentru Consiliul local.

Dl. secretar Iulian Purcaru considera ca poate titlul proiectului de hotarare a generat atatea discutii si prezinta prevederile art. 36, alin. (1) si ale alin. (3), lit. „c” din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu privire la competentele Consiliului local.

Dl. primar Constantin Slabescu arata ca discutiile antevorbitorilor au fost inutile, deoarece Ministerul Economiei si Comertului a stabilit clar ca fiecare Consiliu local asociat trebuie sa aprobe asemenea documentatii tehnico-economice, modalitate de lucru stabilita de grupuri de consultanta constituite pe bani europeni de Ministerul Mediului.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 4 (patru) voturi „impotriva” (Toader Dumitru, Marzan Niculae, Satalan Lucretiu si Filip Constantin) si 2 (doua) abtineri (Andrei Costica si Izina Ion).

                                                                       x

                                                           x                      x

De asemenea, dl. director Mircea Dumitrescu prezinta raportul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului de apa si apa uzata in judetul Teleorman, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, mai putin comisia economica, cea care nu a avizat favorabil proiectul de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae considera ca discutiile sunt inutile, cum este de fapt si acest proiect de hotarare, ajungandu-se a se aproba studiul de oportunitate dupa ce s-a constituit operatorul unic, si nu invers cum ar fi fost normal. Arata ca nu poate uita acea adresa de la Ministerul Mediului in care se dadeau lectii Consiliului local, caruia i se atragea atentia ca nu poate avea mai mult de 30% cota parte la capitalul social al operatorului unic.

Dl. director Mircea Dumitrescu reaminteste ca in sedinta in care s-a aprobat asocierea pentru constituirea operatorului unic de apa si canalizare in judetul Teleorman a fost si acest proiect de hotarare, dar ca nu a fost aprobat atunci.

Dl. viceprimar Victor Dragusin arata ca „poate ar fi fost mai bine” ca acest Consiliu local sa participe cu doar 1%, pentru ca si fondurile europene se repartizeaza in functie de acest procent.       Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 10 (zece) voturi „pentru”, 5 (cinci) voturi „impotriva (Marzan Niculae, Satalan Lucretiu, Marin Stelian-Gigi, Filip Constantin si Andrei Costica) si 5 (cinci) abtineri (Vrajitoarea Emilian, Toader Dumitru, Izina Ion, Gogoasa Dan-Vania si Stancu Iuliana).

(De precizat ca in momentul votului dl. consilier Voicila Florea nu se afla in sala de sedinte).

                                                                       x

                                                           x                      x

Si tot dl. director Mircea Dumitrescu prezinta raportul si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului Alexandria, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, care vor fi puse la dispozitia S.C. APA SERV S.A. prin contractul de delegare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, mai putin al comisiei economice care este nefavorabil, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.

Luand cuvantul dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca acestea sunt listele cu bunurile care au apartinut S.C. APA CANAL si se dau la S.C. APA SERV, la APA CANAL mai ramane ceva?

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (Marzan Niculae si Filip Constantin) si 4 (patru) abtineri (Marin Stelian-Gigi, Andrei Costica, Satalan Lucretiu si Toader Dumitru). De mentionat ca dl. consilier Voicila Florea nu a fost in sala in momentul votului.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local, dupa cum urmeaza:

-informarea Sindicalului PRIMALEX, prin care se aduce la cunostinta Consiliului local ca s-a promovat o actiune judecatoreasca in vederea obtinerii sporului de dispozitiv prevazut de Ordinul 496/2003 al MIRA, conform caruia „indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce-si desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice” si Consiliul local ia act de aceasta;

-tabelul cu persoanele cu handicap grav si accentuat si cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav care vor beneficia de transport gratuit in luna ianuarie 2008, aprobat in unanimitate de voturi;

-referatul nr. 8238/2007 al AACPS Alexandria prin care propune acordarea unui ajutor de urgenta d-lui. Boca Cristinel din blocul S3, ap. 8 si se aproba suma de 6000 lei;

-adresa nr. 247/2007 a Gradinitei de copii nr. 7 Alexandria prin care solicita ca aceasta Gradinita sa poarte numele de Gradinita „Liviu Vasilica” Alexandria, solicitare aprobata in unanimitate de voturi, urmand ca la o viitoare sedinta sa fie promovat proiectul de hotarare care se impune;

-adresa inregistrata la nr. 25569/2007 a Asociatiei pentru Implementarea Democratiei prin care pune la dispozitia Consiliului local o strategie pentru Transparenta Institutionala prin Participare Publica, si se propune crearea la nivel local a unor Consilii permanente de colaborare intre administratia publica si societatea civila, in scopul sprijinirii activitatii institutiilor publice, Consiliul local luand act de aceasta strategie;

-cererea nr. 26174/2007 a numitului Nita Daniel din Alexandria, bl. B11, apt. 14, prin care, in numele locatarilor din aceste locuinte sociale, persoane si familii defavorizate social, unele cu grave probleme de sanatate si in marea majoritate beneficiari ai prevederilor Legii 416, solicita atribuirea de produse specifice sarbatorilor de iarna. Dl. consilier Pana Ion considera ca este vorba de oameni fara posibilitati materiale, batuti de soarta si propune atribuirea de produse specifice sarbatorilor care se apropie in limita sumei de 500 lei.

Dl. consilier Izina Ion intreaba pe ce criterii au fost stabilite aceste persoane din tabel, pentru ca in oras poate mai sunt si alte asemenea persoane care ar trebui ajutate. Propune ca in pachetul cu alimente sa se puna o felicitare din partea Consiliului local..

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot atribuirea de produse specifice sarbatorilor de iarna persoanelor prevazute in tabelele anexate la cererea numitului Nita Daniel si se aproba in unanimitate de voturi.

-adresa nr. 263/2007 a Asociatiei de proprietari nr. 22 Alexandria prin care solicita medierea Consiliului local in solutionarea unui litigiu cu S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, despre care dl. director Traian Constantinescu informeaza ca a fost solutionat inainte de inceperea lucrarilor sedintei, fapt confirmat si de dl. Samuel Bacarna, care a luat parte la discutii;

-adresa inregistrata la nr. 26106/2007 a ACR Teleorman-Alexandria prin care solicita revocarea HCL nr. 68/2007 ca fiind nelegala si netemeinica, prin care suprafata de teren de 2065 mp. situat in strada Mihaita Filipescu nr. 98 a fost declarat ca facand parte din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria.

Dl. secretar Iulian Purcaru arata ca daca acest Consiliu local hotaraste revocarea acelei hotarari bine, iar daca nu hotaraste asa ceva se va merge in instanta si arata ca pe perioada judecarii acestui caz, terenul in cauza nu va fi scos la licitatie.

Se trece la interpelari si dl. consilier Pisica Gheorghe il intreaba pe dl. director Constantinescu Traian, in numele locatarilor din zona PECO, pe cand vor avea si acestia caldura si dl. director Constantinescu informeaza ca incepand chiar de astazi a inceput furnizarea caldurii si in zona PECO.

Dl. consilier Toader Dumitru intreaba cat va mai sta acea schela la acel monument de la blocul 1603, precum si ce s-a facut cu preluarea patrimoniului de la fosta UM 01462, care dupa cum se stie a fost trecuta in patrimoniul municipiului Alexandria printr-o hotarare de Guvern si dl. primar Constantin Slabescu informeaza ca zilele trecute o comisie a trecut la preluarea pe baza de proces verbal de predare-primire a intregului inventar in cauza, operatiune care nu a fost inca finalizata.

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi arata ca prin hotararea de asociere cu Universitatea Valahia se prevazuse si scolarizarea gratuita a 2 (doi) masteranzi, care inca nu au fost nominalizati de Consiliul local si intreaba cand se va intampla acest lucru, cand va fi prea tarziu?

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta anunta intreaga asistenta, consilieri locali, directori ai serviciilor publice locale si ai societatilor comerciale de interes local ca sunt invitati sa ia parte la manifestatiile ocazionate de sarbatorirea a 18 ani de la Revolutia din Decembrie 1989, care vor avea loc la 22 Decembrie a.c., incepand cu orele 11,00, dupa care multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

            Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          SECRETAR,

                                  Consilier,         

                      Prof. Emilian Vrajitoarea                                                           Jr. Iulian Purcaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV

Nr.           din 21 decembrie 2007

 

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria din 19 decembrie 2007

 

 

         Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 21 decembrie  2007  la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta    ordinara a Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   19 decembrie 2007,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

         Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

 

 

 

                  SEF SERVICIU,                                      CONSILIER,

 

                   Samuel Bacarna                                     Doina Berechet