JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

       CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

 

 

            Incheiat astazi, 29 ianuarie 2008, orele 16,00, in sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria, care are loc in sala  de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat 3 (trei) consilieri (dl. Filip Constantin, dl. Tabacitu Stefan si dl. Din Nelu).

            Ca urmare, dl. consilier Emilian Vrajitoarea – presedintele de sedinta arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata si declara deschise lucrarile sedintei.

            (A venit dl. consilier Tabacitu Stefan).

            De asemenea, dl. presedinte de sedinta  informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala, viceprimarii municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin si dl. Gheorghe Pana, doamnele Paula Catana si Marieta Chiseamera, Jenica Hristescu, Adriana Florea, domnii Ion Rosu, Mihail Mitroi, Mircea Dumitrescu, Alexandru Popa, Valentin Boboc, Traian Constantinescu, Constantin Tecuceanu, Eugeniu Hainagiu – directori in aparatul de specialitate al primarului municipiului Alexandria si ai institutiilor din subordinea Consiliului local, persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, reprezentanti mass-media, d-ra. Adriana Bodilcu – jurist Consiliul local, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului tehnic.

In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Constantin Slabescu, cel care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prin dispozitia nr. 86 din 22 ianuarie 2008 si prin adresa nr. 1476 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

         -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pentru anul 2008;

            -Proiect de hotarare cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului Alexandria in anul 2008;

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unei scrisori de garantie in favoarea S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria;

            -Proiect de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern reprezentand a doua transa din imprumutul aprobat prin HCL 20/2007;

            -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Cuza Voda, parter bloc 711A;

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in DJ 504;

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Independentei nr. 48;

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Viilor, zona SEMROM;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ”Amenajare sarpanta + CT Gradinita 9 Alexandria”;

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor constructii si a terenului aferent, situate in Sos. Tr. Magurele, Universitatii VALAHIA Targoviste;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de incalzire;

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea obiectului de activitate al  S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciilor de apa si canalizare din Aria Delegarii;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii de catre municipiul Alexandria a proiectului „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman – Romania, Europae AID 119083/SV/RO, masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4”;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu de garantare partiala a imprumutului care va fi contractat de S.C. APA SERV S.A. Alexandria, necesar proiectului  „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman – Romania, Europae AID 119083/SV/RO, masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4”;

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru functia de membru in CA al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare strazi” in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reamenajare cartiere de locuinte” in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare trotuare si intrari in curti” in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 51” (str. Alexandru Ghica tronson Bucuresti-Mestesugari si str. Mestesugari tronson Alexandru Ghica – Dunarii) din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fuzionarii, prin absorbtie, a S.C. EDILUL S.R.L. Alexandria cu S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului unui consilier;

-Petitii si interpelari.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de modificare si completare a ordinei de zi si dl. primar Constantin Slabescu propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea unei scrisori de garantie in favoarea S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria.

Deasemenea dl. primar Constantin Slabescu propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:

         -cu privire la modificarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reamenajare, reabilitare si extindere parcuri in municipiul Alexandria”;

            -cu privire la aprobarea cofinantarii pentru cheltuielile neeligibile si suplimentare pentru obiectivul „Reamenajare, reabilitare si extindere parcuri in municipiul Alexandria”;

            -cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea comunitatii locale pe anul 2008, finantat din bugetul fondului de somaj si partial din bugetul local (pentru serviciile publice);

            -cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria;

            -cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Politiei comunitare a municipiului Alexandria.

-cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Centrul de Informare si Documentare pentru Cetateni” in municipiul Alexandria;

-cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Instalare sisteme de acces monitorizat cu plata a parcajelor cu piloni” in municipiul Alexandria;

-cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Instalare sisteme de acces monitorizat, cu plata a parcarilor cu bariere” din municipiul Alexandria.           

Dl. primar Constantin Slabescu propune ca ordinea de zi sa inceapa cu documentatiile tehnico-economice.

Nefiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu propunerile de retragere si completare facute de dl. primar si se aproba in unanimitate de voturi.

Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, din 25 si 28 ianuarie 2008 si nefiind, il supune la vot, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se intra in ordinea de zi propriuzisa si la primul punct dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. Ion Rosu pentru a prezenta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare sarpanta + C.T. Gradinita 9 Alexandria”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare strazi” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „reamenajare cartiere de locuinte” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a solicitat la sedinta comisiei economice ca in acest proiect de hotarare sa fie cuprinsa si intrarea de la blocul 354 MI si blocul H2 din strada Libertatii, unde este o aglomeratie de nedescris, unde nu se scurge apa pluviala si unde frecvent se produc inundatii. Solicita sa fie cuprins in planul de reamenajare si acest cartie. Deasemenenea propune dotarea cartierului respectiv cu un sistem de parcare automata.

 

 

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca observatiile d-lui. consilier Toader Dumitru sunt corecte, numai ca actualul proiect de hotarare cuprinde numai spete pentru care s-au executat deja studiile de fezabilitate si proiectele tehnice. Propunerea ca si cartierul respectiv sa fie inclus in acest program nu poate fi onorata acum deoarece nu are intocmite documentatiile respective.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare trotuare si intrari in curti” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru are aceeasi propunere si referitor la acest proiect de hotarare si anume la bl. G103, unde trotuarul este foarte larg, solicita ingustarea trotuarului si sa se amenajeze o parcare in zona.

(A venit domnii consilieri Filip Constantin si Din Nelu).

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 51” (str. Alexandru Ghica tronson Bucuresti-Mestesugari si strada Mestesugari tronson Alexandru Ghica – Dunarii) din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „reamenajare, reabilitare si extindere parcuri in municipiul Alexandria”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca, in afara de cele 3 parcuri prezentate in proiectul de hotarare, mai exista si alte parcuri in municipiul Alexandria.

Dl. Ion Rosu raspunde ca mai este inventariat inca un parc si anume Parc Padurea Vedea.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

            La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii pentru cheltuielile neeligibile si suplimentare pentru obiectivul „Reamenajare, reabilitare si extindere parcuri in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Toader Dumitru).

                                                                                  x                   

                                                           x                      x

Tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Centrul de Informare si Documentare pentru Cetateni” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Instalare sisteme de acces monitorizat, cu plata, a parcajelor cu piloni” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca din documentatia prezentata reiese ca o astfel de instalatie costa 51.000 Euro si propune ca directiile de dezvoltare locala si A.D.P. sa indentifice locatiile unde se preteaza astfel de instalatie, pentru ca acolo unde exista sub 100 locuri de parcare nu merita sa fie instalat un astfel de sistem. Observa ca printre locatiile enumerate de initiator se afla si unele care au sub 30 locuri de parcare si considera ca acolo nu merita sa se investeasca atatea bani.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca la comisii s-a prezentat o exprimare nepotrivita, iar propunerile de montare a instalatiilor vor fi aprobate de Consiliul local, la fel si achizitiile de instalatii.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Instalare sisteme de acces monitorizat, cu plata, a parcajelor cu bariere” in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului municipiului Alexandria pe anul 2008, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca apare la unul din capitole „Reabilitare Strand Vedea” si intreaba ce se doreste sa se faca cu acest Strand Vedea, care anterior prin hotararea Consiliului local a fost scos la licitatie, iar acum apare obiectivul „Reabilitare strand Vedea”. Deasemenea apare PUZ Parc Padurea Vedea si intreaba de ce mai apare, cand d-sa a documentat ca acest PUZ a fost platit din anul 2007. Mai spune ca din punct de vedere juridic nu exista Parc Padurea Vedea, ci numai Padurea Vedea.

Roaga pe dl. secretar sa analizeze cu atentie problemele sesizate si mai solicita sa i se clarifice problema gropii de gunoi.

Propune scoaterea din buget a PUZ-ului si a STRAND PADUREA VEDEA.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca nu s-a prezentat nimic in proiectul de hotarare, care sa nu fie corect.

Se propune, cu finantare de la Ministerul Educatiei su Cercetarii, infiintarea unui bazin de inot, dar Consiliul local trebuie sa realizeze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. In situatia in care se va realiza acest obiectiv, hotararea Consiliului local privind concesionarea va fi abrogata.

Nu s-au prevazut sume suplimentare pentru executarea PUZ, dar trebuie executata o evaluare de mediu, nu un nou PUZ.

In ce priveste monitorizarea post inchidere groapa gunoi, trebuie prevazute niste puturi in incinta, trebuie facuta preluarea de apa si gaze din interiorul gropii.

Dl. consilier Marzan Niculae nu este multumit de raspuns.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca daca exista un program de finantare al Ministerului Educatiei si Cercetarii, acesta ii apartine in exclusivitate. Ministerul a trimis o adresa prin care se solicita spaii pe care sa construiasca bazine de inot, iar toata achizitia trebuie platita de MEC, deci nu este nevoie sa se plateasca proiectarea de catre Consiliul local. Este o pierdere de timp si bani cheltuiti aiurea, dupa parerea d-lui. consilier.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca la toate obiectivele realizate cu finantarea MEC, studiile de fezabilitate si proiectele tehnice au fost executate de Consiliul local.

Dl. consilier Filip Constantin intreaba daca exista o precizare de la MEC, cu valoarea bazinului de inot si neexistand spune ca proiectul este facut de Consiliul local, dar cu banii MEC.

Dl. consilier Toader Dumitru intreaba de ce se mai prevad bani pentru Cantina de ajutor social, cand avem o cantina moderna, cu toata dotarea la Adapostul de la IAICA.

Referitor la monumentele de for public, s-au alocat anul trecut pentru acel Stejar 200 milioane lei si acum se mai repartizeaza alte 250 milioane lei pentru acelasi obiectiv, despre care nimeni nu stie ce reprezinta si daca era cazul sa se investeasca atatea bani intr-o „teapa”.

Era nevoie de un timp mai indelungat pentru studierea proiectului de buget. S-a prevazut si amenajarea unui patinoar artificial pentru care nu exista nici un fel de documentatie tehnico-economica. Se doreste sa se dea utilizare la 6 miliarde lei de la populatie prin amenajarea unui patinoar artificial la Parc Padurea Vedea.

Mai observa ca la anexa 8, pozitia 67 s-a prevazut amenajarea oraselului copiilor si intreaba unde va fi amenajat, sau poate se cauta acoperirea bugetara pentru cheltuielile deja facute in 2007.

Mai bine se suplimentau sumele la dotari mijloace de transport, mai spune dl. consilier Toader Dumitru.

D-na. consilier Stancu Iuliana spune referitor la programul MEC de finantare a bazinului de inot ca ministerul are program complet de infiintare. Spune ca au promisiuni clare ca vor primi acesti bani de la MEC si intreaba daca in acest caz se va putea rectifica bugetul cu sumele prevazute pentru proiectare.

D-na. Paula Catana spune ca procedura de licitatie este de durata, iar daca intre timp vor veni banii de la MEC, pana sa platim proiectele respective, acestia vor putea fi translatati.

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba care va fi situatia juridica a bazinului de inot, iar d-na. Stancu Iuliana spune ca va fi dat in administrare unei scoli.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca „teapa” e de ras, dar e de plans daca a costat 450 milioane lei. La inclinatia pe care o are, sigur va fi lovita de vreun tir.

Monumentele de for public, cele de care a fost interesat in mod special anul trecut reprezinta ceva frumos pentru oras, s-a inspirat din ceea ce a vazut in alte orase din tara.

D-na. Paula Catana spune ca anul trecut s-au prevazut la buget 150 milioane lei, din care i s-au dat 50 milioane sculptorului. Acum s-au prevazut 150 milioane pentru a i se vira si restul de bani.

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi spune ca multa lume a ramas uimita de ceea ce a iesit acolo, iar sculptorul nu si-a primit banii. Trebuie ca asemenea initiative sa fie incurajate.

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 4 (patru) abtineri (domnii consilieri Marzan Niculae, Toader Dumitru, Satalan Lucretiu si Filip Constantin).

 

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului Alexandria in anul 2008, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae oserva ca sunt sume prevazute  pentru Pasarela peste raul Vedea, obiectiv pentru care anul trecut s-a organizat licitatie publica, a fost adjudecata, iar acum se prevad bani pentru acelasi obiectiv.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca s-au executat procedurile, dar nu exista nimic incorect. Acum se face executia lucrarii si trebuie prevazuti bani. Lucrarea a inceput in 2007, dar continua si in 2008, deci este nevoie sa se prevada bani.

Dl. consilier Filip Constantin intreaba daca acel contract este multianual si solicita sa-l vada, dar dl. primar Constantin Slabescu il asigura ca maine i se va pune la dispozitie acel contract.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru”, si 1 abtinere (dl. consilier Toader Dumitru).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern reprezentand a doua transa din imprumutul aprobat prin HCL nr. 20/2007, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru si 1 abtinere (dl. consilier Toader Dumitru).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” (dl. consilier Filip Marin nu participa la vot).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Cuza Voda, parter bloc 711A, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in DJ 504, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru este de parere ca in loc sa se concesioneze inei reprezentante auto, acest teren ar fi putut sa fie lotizat si sa i se dea destinatia de locuri de casa care sa fie date in compensare la L10/2001, sau sa fie acordate tinerilor casatoriti sau parc industrial. Este o zona in care ar putea sa fie dezvoltat orasul.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

Tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Independentei nr. 48, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” (dl. consilier Tulpan Dumitru nu participa la vot).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Viilor, nr. 1A, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor constructii si a terenului aferent, situate in Soseaua Tr. Magurele, Universitatii VALAHIA Targoviste, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca s-au dat in folosinta gratuita spatii la Biotera, terenuri la WIROMGAS, acum iar se da gratuit la Valahia. Considera ca se fac prea multe acte de caritate. Pentru obtinerea fostei Unitati Militare s-a luptat foarte mult, si acum o dam prea repede si prea usor o suprafata de 7 hectare din 19 ha. Totale. Intreaba daca pentru activitatea de invatamant sunt necesare cladiri sau terenuri. Propune sa se acorde numai 2 ha., si apoi in functie de ce vor dezvolta acolo sa se dea si diferenta de care au nevoie.

Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca in aceasta situatie se confrunta doua aspecte: Consiliul local sa realizeze venituri sau municipiul Alexandria sa realizeze beneficii spirituale. Se poate spune chiar ca pentru unele familii din judet si din  Alexandria vor fi beneficii materiale.

Propune ca din terenurile din dealul Viilor sau cele spre Bucuresti sa fie atrase in circuitul intravilan si cine doreste sa poata cumpara acolo.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca a tot sperat ca nu este adevarat, nu intelege cum o primarie care nu are bani de caldura, ai carei sportivi se duc in zdrente sa reprezinte tara si acum dam pe gratis acest teren. Avertizeaza presa ca daca nu preia acest subiect, personal il va mediatiza la B1 TV. Intreaba de ce nu se scoate la licitatie, de ce studentii teleormaneni nu invata gratuit.In semn de protest fata de acest proiect de hotarare dl. consilier Filip Constantin paraseste Consiliul local.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca este un proiect cu probleme. Au avut deschidere fata de Valahia dar considera ca de aceasta data decizia este pripita. S-au facut multe concesii pentru invatamantul universitar. Considera ca se renunta prea repede la acest teren. Propune amenajarea de camine studentesti de catre primarie, sau infiintarea unui camin de batrani care este necesar in aceasta zona. S-ar putea ca in acea zona, pe langa Universitate sa se realizeze multe alte obiective, printre care si Tribunalul Judetean (Curte de apel) pentru care exista chiar solicitare.

D-na. consilier Panagoret Ioana este de parere ca s-a ajuns sa se joace teatru ca pe scena in sala de sedinte a Consiliului local. Se doreste colaborarea cu un centru universitar puternic pentru ca dupa normele Uniunii Europene s-ar putea ca unele universitati care nu corespund sa fie inchise, asa cum s-a intamplat cu multe fabrici. Universitatea Valahia se situeaza pe locul 7 in tara si au pornit in 90 cu 300 de studenti, nu cu 1000 de studenti cum are Alexandria.

Este de remarcat ce a realizat aceasta universitate in 14 zile la Scoala nr. 6. Ar trebui sa fim mandri ca suntem asociati cu o astfel de universitate.

Este vorba de o suprafata mare, dar aria inseamna o universitate adevarata, pentru fiecare student trebuind sa fie alocati 4 mp. conform cu normele europene. Sunt o serie de avantaje aduse de acest centru universitar. La 2000 de studenti vor fi angajati 90 profesori, lucru benefic pentru judetul nostru unde avem excedent de cadre didactice.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca intotdeauna a respectat si punctele de vedere si interesul colegilor, dar trebuie sa aiba in vedere mai intai apararea intereselor cetatenilor.

Propune acordarea a doua hectare teren catre Universitatea Valahia.

Dl. consilier Izina Ion spune ca este regretabil ca nu s-au gasit solutii in comisii. La art. 3 li se impune prin aceasta hotarare, ca in 6 luni sa inceapa lucrarile, altfel hotararea isi inceteaza aplicabilitatea. Considera ca o investitie de cateva milioane euro va ramane acestei comunitati.

Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca nu sustine in totalitate proiectul de hotarare care pe langa unele avantaje implicite dar creeaza si unele probleme, daca se are in vedere ca exista deficit de teren in zona urbana. Lucrarile respective nu se vor termina in 6 luni si de aceea propune sa se dea terenul in etape, functie de necesitati. Desi este universitate de stat, aceasta realizeaza venituri. Propune sa se dea acum atat cat este nevoie pentru 2008-2009 si apoi sa se dea diferenta.

Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca la Grupul scolar Rulmentul s-a dat tot terenul de la inceput si considera ca e penibil si dramatic pentru Consiliul local sa discute invatamantul in „metri patrati”.

Dl. consilier Filip Marin spune ca toata lumea doreste un invatamant superior de calitate in municipiul Alexandria, dar nu trebuie uitat ca Universitatea Valahia a incasat 14 miliarde lei.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca d-na. Panagoret se afla in conflict de interese.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca nu a fost consultata in acest sens. Ar fi trebuit sa se faca o licitatie pentru a-i alege pe cei care ofera cele mai bune proiecte. Puteam sa le dam alte terenuri sa construiasca.

D-na. consilier Stancu Iuliana spune ca sunt multi copii de cadre didactice care beneficiaza de cazare gratuita in caminele studentesti. Ar fi benefic pentru Alexandria daca Universitatea Valahia va infiinta invatamant tehnic in Alexandria.

Este de parere ca invatamantul universitar trebuie sprijinit.

Dl. consilier Satalan Lucretiu spune ca acest proiect de hotarare este „schiop”. Considera ca ar trebui sa se evidentieze mai clar avantajele pentru Valahia si comunitatea locala. Propune sa fie reluat proiectul si sa fie mult mai concret.

Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca acest demers trebuie facut, dar sub o alta forma. Trebuie gandit bine si cumpanit acest proiect de hotarare si cat anume sa se dea din acest teren. Propune ca proiectul de hotarare sa fie discutat intr-o sedinta speciala, deoarece este un pas prea mare la acest moment.

D-na. consilier Panagoret Ioana spune ca Universitatea inseamna mai multe facultati printre care si una tehnica. La spatiul respectiv se pot face 4 specializari. Daca se amana proiectul de hotarare se va pirde inceperea anului superior in vara, iar Valahia se poate reorienta catre alte localitati.

D-na. consilier Stancu Iuliana spune ca la Reprezentanta Hyunday s-a dat o suprafata mare de teren si pentru studenti nu se poate sa si inclina sa creada ca este mai benefic proiectul de hotarare pentru Valahia.

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi spune ca terenul este foarte scump. Crede ca ar trebui sa se faca dovada ca vor investi acolo, ca ar trebui prezentat un plan de afaceri. Mai spune ca planul de scolarizare si profilurile sunt stabilite de minister. De 10 ani functioneaza la Alexandria o universitate care plateste chirie, deci si in acest caz ar trebui  stabilita o chirie minima, pentru ca studentii platesc taxe.

Considera ca daca se va stabili o chirie modica si vor avea un plan clar de la Targoviste, proiectul de hotarare va trece.

Crede ca ar trebui prezentat si un plan pentru acel teren de catre Arhitectul sef.

Se propune prin proiectul de hotarare o afacere de 6 milioane euro, dar intreaba ce se va intampla daca acea afacere nu va iesi.

Dl. presedinte de sedinta da citire art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, prin care se reaminteste consilierilor ca daca au un interes patrimonial in situatia respectiva nu participa la vot.

Dl. consilier Tulpan Dumitru spune ca d-na. consilier Panagoret Ioana nu se afla in situatia de a avea un interes patrimonial.

Dl. consilier Pana Ion spune ca daca d-na. Panagoret se afla in situatia de a nu-si putea exprima votul, atunci nici un consilier care lucreaza in invatamant nu ar trebui sa voteze.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in varianta initiata de primar si se abtin 13 (treisprezece) voturi „pentru”, doua voturi „impotriva” (domnii consilieri Marzan Niculae si Satalan Lucretiu) si 5 (cinci) abtineri (domnii consilieri Filip Marin, Vrajitoarea Emilian, Toader Dumitru, Tabacitu Stefan, Gogoasa Dan-Vania).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in varianta acordarii a 2 ha. de teren si se obtin 3 (trei) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae, Satalan Lucretiu) si 17 (saptesprezece) abtineri.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, d-na. Adriana Florea prezinta referatul A.A.C.P.S. Alexandria la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de incalzire, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a solicitat ca acea comisie care va prelua dosarele pentru ajutoarele de incalzire sa se aplece cu seriozitate asupra problemei.

Spune ca TERMA SERV  a angajat o firma de recuperarea debitelor, dar nu au fost informati de ceea ce s-a recuperat pana in prezent.

I se pare imoral sa li se acorde facilitati peste facilitati unor cetateni, din banii tuturor, pentru a-i scoate din iarna. Crede ca ar trebui sa inteleaga si cei care au posibilitati si nu platesc, ca trebuie sa-si achite datoriile fata de furnizori. Sunt persoane care au declaratii false ca nu au venituri, dar sunt plecate in Spania. Ar trebui sa nu se consume banii comunitatii pentru astfel de oameni.

Comisia de verificare a dosarelor va trebui sa fie foarte atenta la preluarea actelor celor care sunt plecati in Spania si declara ca nu au venituri si sa fie ajutati cei care intradevar nu au bani.

Dl. primar  Slabescu spune ca nu trebuie confundata exceptia cu regula.

Datorita temperaturilor scazute, consumul de combustibil s-a dublat si se ajunsese ca unele persoane sa nu poata achita. Hotararea se aplica persoanelor fara venituri, dupa metodologia de aplicare a legii.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 19 voturi „pentru” si 1 abtinere (d-na. Panagoret Ioana).

(A plecat dl. consilier Tabacitu Stefan).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul Compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la schimbarea obiectului de activitate al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba de ce mai este tinuta in viata aceasta societate, daca i s-a luat obiectul de activitate si sa se stabileasca acum ca obiect de activitate inchiriere si subinchiriere bunuri proprii sau inchiriate. Trebuia sa se prezinte Consiliului care sunt acele bunuri. Aceasta societate nu isi mai are locul.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” (domnii consilieri Marzan Niculae si Satalan Lucretiu) si 1 abtinere (dl. consilier Marin Stelian-Gigi).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare dl. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV S.A. si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciilor de Apa si Canalizare din Aria Delegarii, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, proprii, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca te cucesti de denumirile proiectelor de hotarare de la APA SERV. Mai spune ca APA SERV functioneaza conform Legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si nu intelege ce competenta mai are Consiliul local in aceasta societate.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca dl. consilier Marzan Niculae a atins partial problema. Proiectul de hotarare se refera la serviciul public ca activitate si acesta este atributul Consiliului local.

Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 abtineri (domnii consilieri Satalan Lucretiu si Marzan Niculae).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV S.A. si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (domnii consilieri Marzan Niculae si Satalan Lucretiu).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV S.A. si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii de catre municipiul Alexandria a proiectului „Reeabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman – Romania, Europe AID 119083/SV/RO, masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4”, presedintii comisiilor de specialitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Filip Marin intreaba daca proiectul de hotarare se refera la cota cu care participa Alexandria, corespunzatoare pentru retelele care se afla pe teritoriul municipiului.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca noi avem competenta pe teritoriul municipiului Alexandria, nu pentru judet.

Dl. consilier Gogoasa Dan-Vania spune ca daca se citea expunerea de motive se putea observa ca orice activitate care se refera la APA SERV trebuie sa fie aprobata de fiecare actionar in parte.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca mai bine se garanta un imprumut pentru APA CANAL care era societatea Consiliului local.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (domnii consilieri Marin Stelian-Gigi si Marzan Niculae).

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV S.A. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu de garantare partiala a imprumutului care va fi contractat de S.C. APA SERV S.A. Alexandria, necesar proiectului „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman – Romania AID 119083/SV/RO, necesara ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4” presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba cu ce se garanteaza imprumutul respectiv, iar dl. Mircea Dumitrescu raspunde ca inca nu s-a discutat.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (domnii Marzan Niculae si Satalan Lucretiu).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria, candidat la functia de membru in Consiliul de administratie al  S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. primar Constantin Slabescu propune pe dl. Valentin Boboc pentru a reprezenta Consiliul local in Consiliul de administratie al S.C. TRANSLOC PREST.

Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru comisia de numarare a voturilor si anume ca va trebui sa se procedeze la vot secret.

D-na. consilier Stancu Iuliana propune pentru comisia de numarare a voturilor pe domnii Tulpan Dumitru, Voicila Florea si Toader Dumitru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei respective si se aproba in unanimitate de voturi.

Se trece la exercitarea votului secret, dupa care comisia de numarare a voturilor prezinta rezultatele: din 19 voturi exprimate,18 (optsprezece) voturi „DA” pentru dl. Valentin Boboc.

In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                           x

                                               x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca in urma cu 6 luni a cerut trecerea exploatarii pietelor agroalimentare la Administratia domeniului public, asa cum prevede legislatia in vigoare, dar constata ca aceasta nu apare nici acum in organigrama, desi i se promisese acest lucru. Deasemenea a constatat ca nici in Regulamentul de organizare si functionare al A.D.P. nu se regasesc atributii in domeniul pietelor agroalimentare.

Daca acestea ar apartine de A.D.P., fiind activitati autofinantate, ar contribui la marirea bugetului A.D.P.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca ceea ce este prevazut in proiectul de hotarare este perfect legal.

Acestea pot fi completate si cu alte activitati, dar veniturile despre care vorbeste dl. consilier Toader Dumitru sunt deja venituri la bugetul local din care este finantat si A.D.P.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                           x

                                               x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea fuzionarii, prin absorbtie, a S.C. EDILUL S.R.L. Alexandria cu S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, fara a rezulta o noua societate, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru un membru in AGA la S.C. TRANSLOC PREST S.A., dupa fuzionare, iar la primar Constantin Slabescu propune pe dl. Samuel Bacarna.

Se solicita apoi propuneri pentru 3 membri in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSLOC PREST S.A., iar dl. primar Constantin Slabescu propune pe dl. Valentin Boboc, dl. Tecuceanu Constantin si Jusca Mihai.

Pentru comisia de cenzori se solicita propuneri pentru 3 membri, iar dl. primar  Constantin Slabescu propune pe d-na. Paula Catana, d-na. Marieta Chiseamera si d-na. Jenica Hristescu.

Deasemenea dl. primar Constantin Slabescu propune ca reprezentantii in AGA inainte de fuziune la S.C. EDILUL S.R.L. Alexandria pe dl. GRUIA LICU, iar la S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria pe dl. TUXA ALEXANDRU.

Se procedeaza apoi la exercitarea votului secret, iar Comisia de numerare a voturilor prezinta rezultatel

- Dl. SAMUEL BACARNA – din 18 voturi exprimate, 18 voturi „DA”;

- Dl. VALENTIN BOBOC – din 18 voturi exprimate, 1 vot anulat, s-au obtinut 17 voturi „DA”;

- Dl. TECUCEANU CONSTANTIN - din 18 voturi exprimate, 1 vot anulat, s-au obtinut 17 voturi „DA”

- Dl. JUSCA MIHAI - din 18 voturi exprimate, 1 vot anulat, s-au obtinut 17 voturi „DA”;

- D-na. PAULA CATANA - din 19 voturi exprimate, 17 voturi „DA”;

- D-na. CHISEAMERA MARIETA - din 19 voturi exprimate, 17 voturi „DA”;

- D-na. HRISTESCU JENICA - din 19 voturi exprimate, 18 voturi „DA”;

- Dl. GRUIA LICU - din 19 voturi exprimate, 18 voturi „DA”;

- Dl. ALEXANDRU TUCA – 18 voturi exprimate, 16 voturi „DA”.

            In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu completarile rezultate din votul secret, si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                                  x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea comunitatii locale pe anul 2008, finantat din bugetul fondului de somaj si partial din bugetul local (pentru serviciile publice) presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Eugeniu Hainagiu prezinta referatul Politiei Comunitare Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Politiei Comunitare a municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. primar Constantin Slabescu prezinta referatul constatator la proiectul de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al d-lui. Ion Izina, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, care sunt nefavorabile, cu exceptia celui al comisiei juridice, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Izina Ion spune ca pierderea calitatii de membru al Partidului Democrat, care a fost comunicata Consiliului local de catre forul de conducere judetean al P.D. s-a stabilit fara respectarea Statutului partidului si contesta Decizia Biroului permanent local.

Dl. consilier  Marzan Niculae il intreaba daca i-a fost comunicata decizia P.D. si domnului consilier Izina Ion, iar acesta raspunde ca nu a primit nimic.

Tot dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar dori sa stie daca pierderea calitatii de membru s-a facut cu respectarea statutului partidului si sugereaza purtarea unei corespondente, in acest sens, cu P.D., pentru clarificarea aspectului.

Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca adresa P.D. referitoare la decizia P.D. este suficienta.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot secret si se obtin din 19 voturi exprimate, 1 vot nul, O voturi pentru incetarea mandatului si 18 (optsprezece) voturi „impotriva” incetarii mandatului.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. secretar Iulian Purcaru pentru a prezenta petitiile adresate Consiliului local:

- Tabelul nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai

persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 2008, conform HCL nr. 178/21.12.2005.

Consiliul local ia act de tabel si fiind supus la vot se aproba cu unanimitate de voturi.

- Tabel nominal cu personalul din cadrul Primariei municipiului Alexandria care va beneficia de transport gratuit cu autobizele S.C. TRANSLOC PREST S.A. pe anul 2008 conform HCL 178/21.12.2005.

Consiliul local ia act de tabel si fiind supus la vor se aproba cu unanimitate de voturi.

- Referatul nr. 400/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. APOSTU IOANA, domiciliata in Alexandria, strada Dunarii, bloc I1, sc. C, ap. 49, necesar pentru efectuarea de investigatii medicale de catre fiica sa Apostu Nicoleta.

Se propune acordarea ajutorului de urgenta in cuantum de 500 lei,  propunere supusa la vot si aprobata cu unanimitate de voturi.

- Tabel cu membrii Asociatiei „22 Decembrie 1989 TELEORMAN” beneficiari ai transportului urban de calatori pe raza municipiului Alexandria in conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 modificata si a Legii nr. 314/2004.

Dl. primar Constantin Slabesscu spune ca tabelul trebuie actualizat pentru sedinta urmatoare, deoarece cuprinde persoane care nu mai sunt in localitate.

- Referat nr. 140 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. Nicolescu Anisoara, domiciliata in Alexandria, strada 1 Mai, bl. B8, ap. 8 fiindu-i necesar pentru efectuarea unor analize medicale sotului sau Nicolescu Nicolae.

Se propune acordarea unui ajutor in cuantum de 1000 lei, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

- Referat nr. 714/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui. Vaetus Mihai Celis Emil, domiciliat in Alexandria, strada Viitorului nr. 128 bis, necesar consolidarii locuintei sale aflata in stadiu avansat de degradare, cu acoperisul prabusit din cauza zapezii abundente.

Se propune prin fisa de evaluare acordarea unei ajutor de urgenta in cuantum de 3000 lei.

Dl. consilier Izina Ion propune acordarea unei sume mai mari.

Dl. consilier Gogoasa Dan-Vania spune ca daca pentru medicamente s-au aprobat sume de 1000 lei, pentru consolidarea unei case este nevoie de mai mult de 3000 lei.

Dl. consilier Vrajitoarea Emilian propune suma de 60000 lei, urmand ca in functie de necesitati sa mai fie ajutat si in viitor.

D-na. consilier Panagoret Ioana propune ca fiecare consilier sa doneze din indemnizatie cate 1000 lei.

Nemaifiind si alte propuneri se supun la vot propunerea domnului Vrajitoarea Emilian si a doamnei Panagoret Ioana si se aproba cu unanimitate de voturi.

D-na. Paula Catana propune ca banii sa fie virati intr-un cont cu parola dubla pentru ca banii sa fie folositi numai in scopul pentru care sunt acordati.

Dl. consilier Vrajitoarea Emilian propune sa se acorde gratuitate si pentru serviciile care se acorda familiei Vaetus la Adapostul pentru persoane fara adapost.

Dl. primar Constantin Slabescu cere permisiunea sa se retraga de la lucrarile sedintei si anunta ca urmeaza sa efectueze 3 (trei) zile din concediul de odihna, inlocuitorul sau ramanand dl. viceprimar Victor Dragusin.

- Referat nr. 803/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind solicitarea d-lui. Apostol Adrian din Alexandria, strada Libertatii nr. 359, bl. 24, sc. A, et. 2, ap. 11, persoana cu handicap grav, de obtinere a legitimatiei de transport urban gratuit pentru insotitorul sau.

Se supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate de voturi.

- Adresele 26106/2007 si 26546/2007 ale A.C.R. TELEORMAN prin care solicita revocarea HCL nr. 68/28.06.2007.

Dl. secretar Iulian Purcaru informeaza ca litigiul este deja la instanta de judecata care se va pronunta in aceasta problema. (Dl. primar Constantin Slabescu revine in sala).

- Cererea nr. 1614/2008 a d-nei. Mirticu Alina Gina, domiciliata in municipiul Alexandria, strada N. Balcescu, bloc 915, sc. A, ap. 9, judetul Teleorman, administrator la S.C. FOTBAL MAX S.R.L. Alexandria prin care solicita inchirierea unei parti din terenul situat in curtea Liceului teoretic Al. I. Cuza in vederea amenajarii unei baze sportive pentru minifotbal di tenis de camp.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, care va formula un punct de vedere ce va fi prezentat Consiliului local.

            - Prin cererea nr. 1458/2008 Biserica Cuvioasa Paraschiva, strada Negru Voda nr. 61, Alexandria solicita cofinantarea unor proiecte pentru reparatia, infrumusetarea si intretinerea Sfantului Lacas.

            Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului care va prezenta un punct de vedere Consiliului local.

            - Prin adresa inregistrata la nr. 2147/2008, Clubul Sportiv ABC – JUDO Alexandria multumeste pentru sprijinul financiar acordat si solicita acordarea unei sume de 10.000 lei pentru atingerea obictivelor stabilite in anul 2008.

            Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, urmand a prezenta Consiliului local, punctul sau de vedere.

            - Prin adresa 8062/2008 TRIBUNALUL TELEORMAN solicita concesionare teren insuprafata de 5000 mp. pentru construire sediu nou.

            Solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului, care va prezenta punctul sau de vedere, Consiliului local.

- Prin adresa nr. 186/2007, Gradinita nr. 7 Alexandria, solicita sprijin pentru extinderea spatiului gradinitei.

Solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, care va prezenta punctul sau de vedere, Consiliului local.

- Prin adresa nr. 36/2008, Clubul Sportiv Teleormanul, sectia de radioamatorism solicita sprijin in achizitionarea unei statii de emisie-receptie pentru participarea la concursuri nationale si internationale.

Solicitarea se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

- Prin adresa 21/2008 S.C. MARA COM S.R.L. Alexandria solicita anularea certificatului de urbanism nr. 1/04.01.2008 si eliberarea altui certificat, conform cu documentatia depusa, in caz contrar se va adresa instantei de judecata.

Dl. consilier Marzan Niculae propune rezolvarea solicitarii pe cale amiabila, prin organizarea unei intalniri cu executivul primariei.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata.

- Adresa nr. 34/2008 prin care se solicita de catre S.C. MARA PROD COM S.R.L. exrinderea suprafetei de teren concesionat si completarea obiectului de activitate din contract cu activitati comerciale, cazare, alimentare publica, etc., conform studiului de oportunitate si ofertei prezentate de societate la licitatia din 15.06.2006.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata, urmand a se prezenta un punct de vedere in acest sens.

- Prin cererea nr. 22827 dl. Bacarna Samuel, sef serviciu secretariat-administrativ la Primaria municipiului Alexandria, solicita inscrierea gratuita la masterul organizat la Universitatea Valahia Targoviste, Filiala Alexandria, pe anul din locurile aprobate prin HCL 129/2007.

Consiliul local ia act de solicitare si supunandu-se la vot se aproba cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

            Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          SECRETAR,

                                  Consilier,         

                      Prof. Emilian Vrajitoarea                                                           Jr. Iulian Purcaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV

Nr.           din 01 februarie 2008

 

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria din 29 ianuarie 2008

 

 

         Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 01 februarie  2008  la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta    ordinara a Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   29 ianuarie 2008,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

         Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

 

 

 

                  SEF SERVICIU,                                      CONSILIER,

 

                   Samuel Bacarna                                     Doina Berechet