JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

       CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

 

 

            Incheiat astazi, 19 februarie 2008, orele 16,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria, care are loc in sala  de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat 2 (doi) consilieri (d-nii  Tabacitu Stefan si Pana Ion).

            Ca urmare, dl. consilier Emilian Vrajitoarea – presedintele de sedinta arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata si declara deschise lucrarile sedintei.

            (A venit dl. consilier Tabacitu Stefan).

            De asemenea, dl. presedinte de sedinta  informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala, viceprimarii municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin (care vine in a doua parte a sedintei) si dl. Gheorghe Pana, doamna Mirela Bolintineanu – sef serviciu buget, contabilitate, dl. Ion Rosu – director Directia dezvoltare locala, persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa – director A.D.P. Alexandria, dl. Stefan Besliu – director adjunct serviciul public C.T.D.T.D.M. Alexandria, dl. Eugen Hainagiu – director Politia Comunitara a municipiului Alexandria, reprezentanti mass-media, d-ra. Adriana Bodilcu – jurist Consiliul local, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului tehnic.

In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Constantin Slabescu, cel care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prin dispozitia nr. 327 din 14 februarie 2008 si prin adresa nr. 3375 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

            -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pentru anul 2008;

            -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 12 din 29.01.2008 cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului Alexandria in anul 2008;

-Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre ANL, pe durata executiei investitiei, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona HAN - PEPINIERA, in vederea construirii de locuinte, etapa 1 a;

-Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre ANL, pe durata executiei investitiei, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona HAN - PEPINIERA, in vederea construirii de locuinte, etapa 1 b;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren apartinand domeniului public de interes local catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman;

-Proiect de hotarare cu privire la majorarea aportului Consiliului local al municipiului Alexandria la capitalul social al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, prin aport in natura;

-Petitii si interpelari.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Constantin Slabescu propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la majorarea aportului Consiliului local al municipiului Alexandria la capitalul social al S.C. TRANSLOC PREST SA, prin aport in natura si introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.

Dl. consilier Voicila Florea propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, catre Universitatea VALAHIA Targoviste a unor terenuri si spatii (Garnizoana Alexandria – Cazarma 902), apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate s-a prezentat proiectul de hotarare cu VALAHIA cu expunerea de motive a primarului, cu raportul de specialitate al Directiei dezvoltare-locala. Ulterior s-a completat proiectul de hotarare cu raportul comisiei de cultura, sport, turism. Nu crede ca acest proiect de hotarare este atat de important incat sa fie introdus de urgenta pe ordinea de zi intr-o sedinta extraordinara. Conform Protocolului de predare-primire a spatiilor si terenurilor fostei Unitati Militare se poate observa ca acestea apartin domeniului public al municipiului Alexandria, deci ele nu pot fi date in folosinta inainte de a fi trecute in domeniul privat de interes local, cum s-a procedat in cazul ANL. Considera ca terenurile ar fi trebuit sa fie scoase la licitatie publica in conditiile Legii si ca acest proiect de hotarare ar fi trebuit sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca s-a facut referire la mai multe proiecte de hotarare, dar dl. consilier Toader Dumitru a vorbit despre situatiile de translatie de proprietate, ceea ce nu este cazul la VALAHIA, de aceea se da in folosinta un teren din domeniul public de interes local. Nici la Agentia de Mediu nu se da in folosinta un teren din domeniul privat de interes local, pentru ca nu este nevoie pentru destinatia care i se da.

La ANL, terenurile apartin domeniului privat de interes local, deoarece la modificarea legii cu privire la locuintele ANL s-a prevazut posibilitatea cumpararii acestora dupa 5 ani de la inchiriere, deci era necesara trecerea terenului in domeniul privat de interes local.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca se incearca atragerea Consiliului local intr-o cursa. Se va ajunge in situatia ca vina sa fie data ulterior pe Consiliul local, in aceasta problema. Asemanatoare a fost situatia in care in aparitiile televizate, dl. viceprimar Victor Dragusin a incercat sa sugereze ca pentru numirile in AGA si CA ale S.C. APA SERV S.A. Alexandria, vinovati ar fi dl. secretar care a contrasemnat din punct de vedere al legalitatii hotararea, Consiliul local care a adoptat-o in forma respectiva si Prefectul pentru ca nu a atacat-o in contencios. Solicita parerea d-lui. secretar in problema respectiva.

Mai spune ca referatul comisiei de cultura, sport, turism nu a fost vazut de comisiile de specialitate ale Consiliului local. Intreaba care sunt motivele pentru care a fost introdus in regim de urgenta acest proiect de hotarare.

Dl. secretar Iulian Purcaru raspunde ca, referitor la afirmatiile d-lui. viceprimar Victor Dragusin, adoptarea hotararii de catre Consiliul local s-a facut cu respectarea prevederilor legale si de aceea a contrasemnat acea hotarare.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, Consiliul local si-a desemnat reprezentantii in societatile comerciale, mai departe raspunderea este a reprezentantilor.

Referitor la introducerea pe ordinea de zi cu prioritate de urgenta a proiectului de hotarare propus de dl. consilier Florea Voicila, dl. secretar spune ca in conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 „Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului, sau daca acesta nu indeplineste conditiile” cerute de lege.

(Au venit d-nii. Consilieri Din Nelu si Pana Ion).

Dl. consilier Voicila Florea spune ca se considera o persoana care sa fie atrasa in curse. A facut aceasta propunere pentru binele copiilor din municipiul Alexandria si din judetul Teleorman si pentru a nu se pierde anul scolar 2008-2009, deoarece termenul de depunere a dosarului la MEC este deja depasit.

Dl. consilier Satalan Lucretiu spune ca se incalca prevederile Legii nr. 215/2001. Ordinea de zi se publica in mijloacele de informare in masa. Se vine apoi si se aduce in ultimul moment acest proiect de hotarare, ca si cum s-ar afla la o sedinta convocata de indata. Este o fortare de nota si nu va vota ordinea de zi.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca remarca abilitatea d-lui. primar si-l felicita pentru modul cum a gasit solutia de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu VALAHIA. Se vehiculeaza ideea periclitarii anului universitar 2008-2009 si de aceea propune sa se dea in folosinta pe termen de 1-2 ani pentru realizarea Campusului Universitar. Spune ca se dorea de catre Consiliul local realizarea acolo a unui azil de batrani. Observa ce asociere nimerita ar fi intre cele 2 obiective. Un Campus Universitar presupune spatii largi pentru laboratoare, baze sportive, de aceea considera ca nu ar trebui sa se aloce unei universitati niste cladiri vechi, acelea au fost spatiile unei institutii cazone si nu se preteaza pentru o Universitate.

Considera ca Alexandria nu va fi favorizata de faptul ca vom avea Universitate aolo pentru ca studiile se  fac tot pe bani. Facilitatile acordate de aceasta Universitate sunt pentru cativa privilegiati (o catedra, un doctorat, o functie de conducere). Propune acordarea unui alt spatiu unde sa se construiasca de la zero.

Dl. consilier Filip Constantin mai spune ca nu intelege de ce s-a venit cu acest proiect de hotarare intr-o sedinta de urgenta.

Apreciaza inca odata ca primarul este destept, este extraordinar de abil, dar acest lucru nu este suficient pentru realizarea scopului propus pentru ca are nevoie si de „instrumente”.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca dl. consilier Filip Constantin are talent oratoric, dar acest lucru nu e suficient pentru a fi un consilier bun, deoarece nu a propus nimic constructiv in acest consiliu local, nu a adus propuneri odata cu criticile facute.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca si astazi a venit cu o contrapropunere: acordarea unui alt spatiu demn de un Campus Universitar. In sedintele trecute aminteste ca a mai avut propuneri importante: inundatii din vara anului 2005 sa nu fie stramutati dintr-o groapa in alta groapa, cum propusese dl. primar. Intreaba daca are vreo vina ca nu este peltic, ca are dictie, ca stie sa vorbeasca?

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot, pe rand, propunerile de modificare ale ordinii de zi initiale a sedintei:

-Supune la vot propunerea de retragere de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la majorarea aportului Consiliului local al municipiului Alexandria la capitalul social al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, prin aport in natura si se obtin 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Pana Ion si Marin Stelian-Gigi).

-Supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria si se obtin 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Filip Constantin si Marzan Niculae).

 -Supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 49 ani, catre Universitatea VALAHIA Targoviste, a unor terenuri si spatii (fosta Garnizoana Alexandria – Cazarma 902), apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria si se obtin 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 5 (cinci) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae, Filip Constantin, Satalan Lucretiu, Marin Stelian-Gigi).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de dl. primar, completata cu modificarile aprobate anterior si se obtin 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 3 (trei) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Marzan Niculae, Toader Dumitru, Satalan Lucretiu) si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Filip Constantin si Marin Stelian-Gigi).

Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, din 18 februarie 2008 si nefiind, il supune la vot, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Mirela Bolintineanu pentru a prezenta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2008, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Izina Ion spune ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Consiliul local are obligatia de a intocmi si actualiza anual planurile de analiza si acoperire a riscurilor si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia. De aceea propune ca la viitoarea rectificare de buget sa se aiba in vedere si acest lucru.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, d-na. Mirela Bolintineanu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 12/2008 cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului Alexandria in anul 2008, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

(Dl. consilier Filip Constantin nu a votat).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre ANL, pe durata executiei investitiei, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona HAN-PEPINIERA, in vederea construirii de locuinte, etapa 1 a, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca in proiectul de hotarare este precizat ca terenul face parte din domeniul privat de interes local si intreaba prin ce hotarare a Consiliului local a fost declarat teren apartinand domeniului privat.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca proiectul de hotarare se afla la mapa de sedinta si propune dezbaterea mai intai a acestui proiect de hotarare si apoi a celor referitoare la ANL.

Dl. consilier Toader Dumitru este de parere ca aceasta propunere trebuia facuta inainte de aprobarea ordinii de zi.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre ANL, pe durata executiei investitiei, a unui teren apartinand domeniului privat dal municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona HAN-PEPINIERA, in vederea construirii de locuinte, etapa 1 b, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. (Dl. consilier Filip Constantin nu a votat).

                                                                       x

                                                           x                      x

In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren apartinand domeniului public de interes local catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Satalan Lucretiu intreaba ce regim au terenurile pe care se afla celelalte panouri publicitare.

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca celelalte panouri publicitare au contractele expirate.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

                                                                       x

                                                           x                      x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 49 ani, catre Universitatea VALAHIA Targoviste, a unor terenuri si spatii (fosta Garnizoana Alexandria – Cazarma 902), apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. consilier Marzan Niculae, presedintele comisiei economice motiveaza avizul negativ al comisiei prin faptul ca nu a fost corect introdus pe ordinea de zi, iar dl. consilier Voicila Florea nu a prezentat referatul comisiei pentru cultura, sport, turism celorlalte comisii la sedintele din 18.02.2008.

Problema aceasta trebuia discutata inainte de promovarea acestui proiect de hotarare, deoarece acolo se putea construi un cartier de locuinte foarte frumos.

Dl. consilier Satalan Lucretiu isi motiveaza votul negativ exprimat in cadrul comisiei pentru invatamant, datorita defectiunilor de procedura si pentru ca este nemultumit ca acest teren se ofera gratuit. Sustine dezvoltarea invatamantului universitar, dar nu in asemenea conditii. Considera ca cifra de 5000 de studenti nu este justificata, deoarece judetul Teleorman nu are atatia elevi intr-un an de studiu. De aceea, propune ca in situatia in care nu se ating obiectivele propuse in 4 ani, terenul si constructiile sa nu poata avea alta destinatie si hotararea sa-si inceteze aplicabilitatea.

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi spune ca daca in 6 luni nu baga primul excavator, anul universitar este ratat. Mai spune ca nu se asigura astfel un mediu universitar corect, deoarece nicio alta Universitate din tara nu a stiut de  intentia de asociere a Consiliului local al municipiului Alexandria.

Constata ca planul de afaceri anexat proiectului de hotarare a ramas acelasi, dar suprafata atribuita s-a redus la 3,81 ha. fata de sedinta trecuta. Aici crede ca s-a fortat nota prin faptul ca se da gratuit terenul si spatiile catre VALAHIA,in timp ce o alta universitate (Pitesti) plateste chirii si ne-a pregatit o serie de institutori, educatori. Mai este nemultumit de faptul ca atunci cand s-a demarat acest proiect nici un membru al comisiei pentru invatamant nu a fost consultat.

Dl. consilier Satalan Lucretiu spune ca Rectorul Universitatii VALAHIA are in vedere, in materialele anexate, concesionarea acestui teren si Consiliul i-l ofera gratuit.

Dl. consilier Tabacitu Stefan propune, la art. 3 din proiectul de hotarare, urmatorul amendament: „Universitatea VALAHIA Targoviste va incepe si va finaliza lucrarile de amenajare a spatiilor necesare deschiderii anului universitar 2008/2009, in caz contrar hotararea isi inceteaza aplicabilitatea, orice act subsecvent devenind nul de drept”.

Dl. consilier Marzan Niculae propune desemnarea a 3 reprezentanti ai Consiliului local in comisia de elaborare a contractului de dare in folosinta a spatiilor si terenurilor respective.

Dl. consilier Filip Constantin intreaba daca in cele 6 luni se vor executa si reparatii curente la acele cladiri si daca li se vor comunica si consilierilor care vor fi acele reparatii.

Dl. consilier Voicila Florea spune ca vor fi reabilitate cladirile.

D-na. consilier Stancu Iuliana spune ca a studiat cu atentie Legea invatamantului cu privire la invatamantul superior, unde se prevede ca universitatea de stat este non-profit ea reinvestindu-si profitul, iar patrimoniul sau nu poate fi impartit. Un lucru linistitor pentru Consiliul local este faptul ca terenul apartine domeniului public, deci nu poate fi vandut. S-a vorbit ca sunt locuri cu taxa la aceasta Universitate, dar trebuie avut in vedere ca in invatamantul de stat doar doua locuri din 10 sunt bugetare.

Nu trebuie uitat ca un oras, centru universitar, are sanse mari sa se dezvolte, concluzioneaza apoi ca va vota pentru invatamant in acest oras.

Dl. consilier Izina Ion spune ca toti colegii au dreptate, ca proiectul de hotarare are bubele lui, dar este un semnal pozitiv pentru investitiile in acest oras si considera ca este o oportunitate.

D-na. Panagoret Ioana anunta Consiliul local ca nu va participa la votul acestui proiect de hotarare deoarece se afla in conflict de interese.

Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca este fascinat sa se constate coborand in istoria acestui lacas ca a trecut de la destinatia de scoala de corectie, la cea de Unitate Militara si acum la Universitate. Unii colegi vor intelege peste 10-15 ani ca au gresit nevotand acest proiect de hotarare, cand vor vedea ce s-a realizat acolo.

Dl. consilier Filip Constantin spune ca MEC a pus la dispozitie fonduri pentru construirea de campusuri universitare si nu intelege de ce nu doreste VALAHIA un teren pe care sa construiasca de la zero. Intreaba daca exista propuneri de masteranzi la gratuitati, pentru ca nu a auzit asa ceva.

Dl. consilier Pana Ion spune ca este mentionat in proiectul de hotarare ca o parte din fondurile necesare provin de la buget.

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca proiectul de hotarare in  forma actuala foloseste tot anexele vechi de la proiectul care a cazut la vot. S-a solicitat la sedinta trecuta sa vina cineva din partea Universitatii la discutii, dar au fost sfidati. Nu intelege de ce a fost nevoie de o sedinta extraordinara pentru a prezenta acest proiect de hotarare.

Dl. consilier Voicila Florea propune ca reprezentanti ai Consiliului local in comisia de elaborare a contractului care se va incheia cu VALAHIA pe domnii consilieri: Iuliana Stancu, Ion Pana si Niculae Marzan.

Dl. consilier Izina Ion intreaba  daca, din punct de vedere tehnic, exista posibilitatea ca in 6 luni sa se finalizeze amenajarea spatiilor existente.

Dl. arhitect Mihail Mitroi spune ca  trebuie ca aceste cladiri sa fie expertizate si abia dupa aceea se vor elibera autorizatiile de construire. Sunt doua cladiri care cu siguranta vor putea sa fie amenajate in acest termen. Probabil va recomanda demolarea cladirii centrale. Crede ca nu se va putea realiza mai mult de doua spatii pentru demararea anului universitar 2008-2009, deoarece si expertiza este de durata.

Dl. Filip Constantin insista ca ar fi recomandata licitatia pentru aceste spatii deoarece aceasta aduce si oferta altor Universitati si alte beneficii. Propune sa se publice in presa, sa vada cati ofertanti vin si ce avantaje decurg din aceasta. Crede ca nu este bine sa se dea gratuit.

Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca exista precedente cand Consiliul local s-a asociat cu alte firme la solicitarea acestora, nu cu licitatie.

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi observa ca in solicitarea Universitatii  VALAHIA se ia in calcul si varianta concesionarii terenului.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu cele trei propuneri de amendamente prezentate de domnii consilieri Satalan Lucretiu, Tabacitu Stefan si Marzan Niculae, il supune la vot si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (domnii consilieri Marin Stelian-Gigi, Toader Dumitru) si 2 (doua) abtineri (domnii consilieri Filip Constantin si Marzan Niculae). D-na. consilier Panagoret Ioana nu a participat la vot.

Dl. presedinte de sedinta prezinta, in continuare nota de rectificare a Anexei la HCL nr. 8/29 ianuarie 2008 cu privire la indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul de informare si documentare pentru cetateni” Alexandria, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:

- Adresa nr. 694/04.01.2008 prin care Directia Generala de Paza si Ordine Publica a judetului Teleorman solicita darea in folosinta gratuita sau concesionarea pe durata de 20 ani a unei parti din cladirea situata in strada Libertatii nr. 1 in care a functionat Centrul Teritorial de Calcul Electronic al judetului Teleorman.

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea va fi analizata de compartimentul de resort din primarie care va promova, daca va fi cazul, un proiect de hotarare.

- Asdresa nr. 462/05.02.2008 prin care ADP Alexandria solicita aprobarea finantarii cursurilor de master la Universitatea Valahia din Targoviste pentru 12 salariati.

Consiliul local ia act de solicitarea si considera ca nu este atributul sau.

- Cererea inregistrata la numarul 2603/07.02.2008 prin care dl. Neagu Petre, domiciliat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 134, bloc F2, sc. A, et. 2, ap. 10, solicita repartizarea unui loc pentru desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de taxi. Solicitarea este insotita de referatul 1622/2008 al AACPS Alexandria, din care reiese ca dl. Neagu Petre este pe lista de solicitari cu cererea nr. 0308 din 11.01.2008, urmand ca dupa elaborarea regulamentului-cadru de functionare a serviciilor de transport in regim de taxi si autorizarea Compartimentului de transport de catre ANRSC, sa se intocmeasca lista de asteptare, pentru atribuirea de autorizatii taxi.

Consiliul local ia act de solicitare si referatul AACPS Alexandria.

- Cererea inregistrata la nr. 2805/07.02.2008 prin care dl. Andrei Anghel sesizeaza Consiliul local nemultumirea sa ca i s-a schimbat locul de munca, o serie de aspecte negative referitoare la activitatea celui cu care a fost inlocuit, acuza directorii Serviciului CTDTDM Alexandria de abuz in serviciu si acoperirea infractorilor. Roaga Consiliul local sa ii faca dreptate, pentru ca altfel se va adresa instantei de judecata.

Consiliul local ia act de solicitare.

- Adresa inregistrata la nr. 2892/07.02.2008 prin care dl. viceprimar Victor Dragusin informeaza Consiliul local ca si-a dat demisia din functia de reprezentant al Consiliului local Alexandria in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. APA SERV S.A. Alexandria incepand cu data de 07.02.2008.

Consiliul local ia act de demisie.

Dl. consilier Marzan Niculae solicita raspuns la interpelarea de la sedinta comisiei economice referitoare la licitatia care s-a desfasurat pentru terenurile din zona Sere.

Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca licitatia a avut loc, procesul-verbal a fost scris, dar nu a fost semnat.

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

            Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          SECRETAR,

                                  Consilier,         

                       Ec. Emilian Vrajitoarea                                                              Jr. Iulian Purcaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV

Nr.           din 22 februarie 2008

 

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Alexandria din 19 februarie 2008

 

 

         Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 22 februarie  2008  la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta    extraordinara a Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   19 februarie 2008,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

         Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

 

 

 

                  SEF SERVICIU,                                      CONSILIER,

 

                   Samuel Bacarna                                     Doina Berechet