ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda, nr. 98 C.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru, avand in vedere:

- expunerea de motive nr. 7727 /15.03.2007 a Primarului municipiului Alexandria;

- raportul nr. 7741 /16.03.2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului;

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;

- HCL nr. 34 / 30.03.2006, prin care a fost declarat bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;

- prevederile art. 10 din Legea nr. 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

- prevederile art. 36 alin. (2), lit. c " si ale alin. (5), lit. b " din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (3) si ale art. 115 alin. (1), lit. " b " din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata

 

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda, nr. 98 C.

Art 2. Suprafata terenului, valoarea de concesionare, durata de concesionare, plata si durata redeventelor precum si obiectul de activitate sunt prevazute in anexa nr. 1 - Lista, anexa nr.2 - plan de incadrare in zona, anexa nr. 3 - plan de situatie si caietul de sarcini, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si semnarea contractului de concesionare, conform prevederilor legale.

Art.4. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

Consilier, SECRETAR,
Prof. Ioana PANAGORET
Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 39 / 26 aprilie 2007