ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren apartinind domeniului public de interes local amplasat pe str. Dunarii, Zona bloc 1615, scara A - platforma betonata , avand ca destinatie colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

 

Consiliul local al municipiului Alexandria judetul Teleorman intrunit in sedinta de lucru ordinara, avand in vedere:,

-expunerea de motive nr. 10148/23.04.2007 Primarului municipiului Alexandria ;

-raportul nr. 10149/23.042007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia mediuiui;

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria ;

-prevederile H.C.L. nr. 88/30.07.2001 , privind aprobarea unor taxe si tarife ;

-prevederile Legii nr. 50/1991, modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor, republicata;

-prevederiie art.5 , alin.1 din H.G 448 / 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

-prevederile art. 36 , alin. (2) lit. "c" si ale alin. (4) lit."f" din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala , republicata;

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si  (3) si ale art. 115, alin.(1), lit."b" din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata;

 

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a terenului amplasat in str. Dunarii" Zona bloc 1615, scara A- platforma betonata ", mun. Alexandria, jud. Teleorman , avand ca destinatie colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Art.2. Amplasamentul, suprafata , durata contractului de inchiriere si contravaloarea chiriei sunt prevazute in anexele nr. 1, nr.2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si semnarea contractului de inchiriere.

Art-4. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta hotarire va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Urbanism ,Amenajarea Teritoriului , Protectia Mediului, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 38/ 26 aprilie 2007