ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de garaje si copertine auto

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta de lucru ordinara , avind in vedere :

-         expunerea de motive a Primarului municipiului Alexandria ;

-         referatul nr. 874 /15.01.2007 al Directiei Urbanism , Amenajarea Teritoriului Protectia Mediului;

-         avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;

-         prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata si modificata;

-         prevederile art.36 alin.(2),lit.,,c" si alin.(5), lit.,, a " din Legea 215 / 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata;

 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) si (3) si ale art.115 . alin.(l) lit.,, b " din Legea nr.215 / 23 aprilie 2001 , a administratiei publice locale republicata

 

HOTARASTE:

Art .1. Se aproba incbirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de garaje si copertine auto, conform anexei nr.l si a planurilor de situatie anexa nr.2 , care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se imputerniceste Primarui municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si pentru semnarea contractului de inchiriere .

Art.3. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta Hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului pentru cunoastere si punere in aplicare

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA

               Consilier,                                                                                SECRETAR,
         Prof. Ioana PANAGORET
                                                               Jr. Iulian Purcaru

 

Alexandria,

Nr. 35 / 26 aprilie 2007