Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2019

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2019

19 December 2019

Priveste: aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv SRL, in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

29 November 2019

Priveste: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

29 November 2019

Priveşte: incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale

29 November 2019

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL S.R.L ALEXANDRIA

29 November 2019

Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.10, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

29 November 2019

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 42-44

29 November 2019

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă

29 November 2019

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul M9, strada Dunării

Parteneri