Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 January 2019

Priveste: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Piata Centrala si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare, amenajare si extindere Piata Agroalimentara, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”

16 January 2019

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului publicde interes local al municipiuluiAlexandria situatînstradaLibertății, PiațaCentrală cu nr. cadastral 25520

16 January 2019

Priveşte : aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate situate in blocul G, str.Ion Creanga construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

28 November 2018

Priveste: Regulament pentru organizarea târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului alexandria

28 November 2018

Priveste: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria si intocmirea listei de prioritati

28 November 2018

Priveşte : aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

28 November 2018

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

28 November 2018

Priveşte : aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

28 November 2018

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizatI, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5 Alexandria”

Parteneri